A képviselőkre vonatkozó szabályokról

Az Európai Parlament 705 képviselőt számlál, akiket a kibővített Unió 27 tagállamában választottak meg. A képviselőket 1979 óta közvetlen és általános választójog alapján választják meg, ötéves időtartamra.

Fénykép a plenáris ülésről a strasbourgi ülésteremben

Minden ország maga határoz a választás formájáról, de biztosítania kell a nemek egyenlőségét és a szavazás titkosságát. Az uniós választások az arányos képviselet alapján zajlanak. A választójog korhatára Ausztriában, Belgiumban, Németországban és Máltán 16, Görögországban 17, a többi tagállamban pedig 18 év.

A képviselői helyeket az egyes tagállamok lakosságának száma alapján osztják el. Az európai parlamenti képviselők több mint harmada nő. A képviselők politikai – és nem nemzeti – hovatartozásuk szerint csoportokat alkotnak.

A képviselőkre vonatkozó követelményeket és feltételeket a 2009. évi statútum szabályozza.

További részletek :

Feddhetetlenség az Európai Parlamentben

Az Európai Parlament nagy figyelmet fordít a képviselők politikai tevékenységeinek feddhetetlenségére, átláthatóságára és elszámoltathatóságára. Ennek biztosítása érdekében a Parlament jelentős számú szabályt és intézkedést vezetett be, amelyeket 2023-ban az átfogó felülvizsgálati folyamat részeként tovább erősítettek.

Az Európai Parlament képviselőinek magatartási kódexe

A magatartási kódex 2012. január elsején lépett hatályba, és legutóbb 2023-ban vizsgálták felül. Vezérelvei között szerepel, hogy a képviselők kizárólag a köz érdekében járnak el, és munkájuk során betartják az önzetlenség, feddhetetlenség, nyíltság, szorgalom, becsületesség, elszámoltathatóság és a Parlament méltóságának és hírnevének tiszteletben tartása elvét.

A magatartási kódex meghatározza, hogy mi az összeférhetetlenség, és hogy a képviselőknek hogyan kell e helyzetet orvosolniuk. Szabályokat tartalmaz például a közzétételi kötelezettségekre, a volt képviselők tevékenységére és a képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottságra vonatkozóan.

A magatartási kódex előírja a képviselők számára azt is, hogy részletes nyilatkozatot tegyenek magánérdekeltségeikről, vagyonnyilatkozatot és adott esetben az összeférhetetlenségről való tudomásszerzésről szóló nyilatkozatot tegyenek. A magatartási kódex arra kötelezi továbbá a képviselőket, hogy tegyék közzé az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá tartozó érdekképviselőkkel és harmadik országok hatóságainak képviselőivel tartott valamennyi tervezett ülést, akkor is, ha asszisztenseikre delegálják azokat. A képviselőknek közzé kell tenniük minden olyan eseményen való részvételüket, amelyet harmadik fél szervez, és amely esetében a képviselők utazási, tartózkodási és szállásköltségeit, illetve e költségek közvetlen kifizetését teljes mértékben vagy részben harmadik fél fedezi. A képviselők által a nyilatkozatban közölt információk megtalálhatók a képviselők egyéni adatlapján, kivéve a vagyonnyilatkozatokat, amelyek nem nyilvánosak.

A képviselőknek a magatartási kódex végrehajtási intézkedéseiben rögzített feltételeknek megfelelően nyilatkozatot kell közzétenniük az olyan alkalmakkor kapott, 150 euró becsült értéket meghaladó ajándékokról is, amikor hivatalos minőségükben képviselik a Parlamentet. Ezeket az ajándékokat bevezetik az ajándékok nyilvántartásába.

A magatartási kódex szabályait megsértő képviselőt az elnök szankcióval sújthatja. A képviselővel szemben kiszabott szankciókat az elnök a plenáris ülésen kihirdeti, és azokat a Parlament honlapján jól láthatóan közzéteszik.

Tekintse meg:

A képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság

A magatartási kódex rendelkezéseinek értelmezésével és végrehajtásával kapcsolatban a képviselők magatartásával foglalkozó tanácsadó bizottság ad iránymutatást a képviselőknek. A tanácsadó bizottság az Elnök kérésére vagy közvetlen megkeresést követően a magatartási kódex megsértésének állítólagos eseteit is megvizsgálja, és tanácsot ad az Elnöknek a lehetséges intézkedésekkel kapcsolatban. A tanácsadó bizottság proaktívan nyomon követi a magatartási kódex és alkalmazási szabályai képviselők általi betartását.

A tanácsadó bizottság nyolc tagból áll. A tagokat az elnök tapasztalatuk és a politikai és a nemek közötti egyensúly figyelembevételével nevezi ki. A tanácsadó bizottság elnöki tisztségét hat hónapig töltik be a bizottság tagjai, egymást váltva. A Parlament elnöke a tanácsadó bizottságban nem képviselt képviselőcsoportok mindegyikéből egy-egy tartaléktagot is kijelöl a tanácsadó bizottságba.

A tanácsadó bizottság évente jelentést tesz közzé tevékenységéről.

Tekintse meg:
7. parlamenti ciklus:
8. parlamenti ciklus:
9. parlamenti ciklus:

A képviselőkre vonatkozó egyéb átláthatósági és etikai szabályok

Átláthatóság és elszámoltathatóság

A magatartási kódex értelmében valamennyi képviselőre háruló kötelezettségeken túl az Európai Parlament számos konkrét szabályt vezetett be, amelyek valamennyi tevékenységi területen erősítik az átláthatóságot és az etikát. Különös hangsúlyt kap a lobbitevékenység etikája.

A lobbisták részvétele az eseményeken

Az átláthatósági nyilvántartás szabályainak hatálya alá tartozó szervezetek csak akkor kaphatnak engedélyt események megszervezésére vagy társrendezésére a Parlamentben, ha megfelelően regisztrálták őket a nyilvántartásban.

További információ:

A volt képviselőkre vonatkozó szabályok

A volt képviselők a mandátumuk lejártát követő első hat hónapban nem folytathatnak lobbitevékenységet a Parlamentben. Ha a hat hónap elteltével lobbitevékenységet végeznek, regisztráltatniuk kell magukat az átláthatósági nyilvántartásban. Volt képviselői minőségükben szabad bejárást élveznek a Parlament épületeibe, de az ilyen minőségben tett belépés nem jogosítja fel őket lobbitevékenység végzésére.

További információ:

Tiszteletdíjak és nyugdíjak

Az EP-képviselők tiszteletdíja

A 2009 júliusa óta hatályban lévő egységes képviselői szabályzat alapján általában minden EP-képviselő azonos tiszteletdíjat kap.

Az egységes képviselői szabályzat alapján 2023. január 1-jétől az EP-képviselők havi bruttó tiszteletdíja 9975,42 euró. A tiszteletdíjat a Parlament költségvetéséből folyósítják, belőle uniós adót és biztosítási járulékokat vonnak le, az ezután maradó nettó tiszteletdíj 7776,06 euró. A tagállamok nemzeti szinten is megadóztathatják a tiszteletdíjat. A tiszteletdíj alapösszege az Európai Bíróság bírói alapilletménye 38,5%-ának felel meg.

Létezik azonban néhány kivétel: Azok a képviselők, akiknek a 2009. évi választások előtt is európai parlamenti mandátumuk volt, dönthettek úgy, hogy megtartják az előző rendszerben tagállamuk által folyósított fizetést, átmeneti ellátást és nyugdíjat.

Nyugdíjak

A szabályzat értelmében a volt képviselők 63 éves koruktól öregségi nyugdíjra jogosultak. A nyugdíj összege a mandátum minden teljes éve után a tiszteletdíj 3,5%-a, és ennek az összegnek a tizenkettede a mandátum minden további teljes hónapja után, összesen azonban nem több mint az EP-képviselők tiszteletdíjának 70%-a. A nyugdíjak költségét az Európai Unió költségvetése fedezi.

A képviselők számára 1989-ben bevezetett kiegészítő nyugdíjrendszer fokozatosan megszűnik, ebbe az új képviselők 2009 júliusától már nem léphetnek be.

Az európai parlamenti képviselőknek fizetett juttatások

A nemzeti parlamentek képviselőihez hasonlóan az Európai Parlament képviselői is számos juttatást kapnak, amelyek a parlamenti feladataik teljesítése során felmerülő kiadások fedezésére szolgálnak.

Általános költségtérítés

E juttatás a megválasztásuk szerinti tagállamban felmerülő költségeket hivatott fedezni, mint például a képviselők irodáinak fenntartási költségeit, a telefon- és postaköltségeket, valamint a számítógépek és telematikai berendezések beszerzésének, működtetésének és karbantartásának költségét. A juttatás összegét megfelezik azon képviselők esetében, akik megfelelő indokolás nélkül nincsenek jelen a plenáris ülések felén egy parlamenti évben (szeptembertől augusztusig).

E juttatás összege 2024-ben havonta 4 950 EUR.

Utazási költségek

Az Európai Parlament üléseinek (plenáris ülések, bizottsági ülések, a képviselőcsoportok ülései) többsége Brüsszelben vagy Strasbourgban zajlik. Az EP-képviselőknek a bemutatott bizonylatok alapján megtérítik az ilyen ülésekre való utazáshoz használt jegyek tényleges költségét, legfeljebb a „D” üzleti osztályú („business class D”) vagy hasonló repülőjegy vagy az első osztályú vonatjegy áráig, illetve gépjárművel történő utazás esetén km-enként 0,56 euróig (legfeljebb 1000 km-ig), továbbá átalányösszegű juttatást kapnak a távolság és a kiküldetés időtartama alapján egyéb utazási költségeik (pl. autópályadíj, többletpoggyász után fizetendő díj vagy foglalási díj) fedezésére.

Egyéb utazási költségek

A képviselőknek megbízatásuk keretében gyakran kell utazniuk mind a megválasztásuk szerinti tagállamban lévő, mind azon kívül eső helyszínekre olyan esetekben is, amikor az utazást nem valamely hivatalos ülésen való részvétel indokolja (például egy konferencián való részvétel vagy munkalátogatás céljából).

E célból a képviselők a megválasztásuk szerinti tagállamon kívüli tevékenységeikkel összefüggésben részesülhetnek úti- és szállásköltségeik, továbbá egyéb kiadásaik utáni költségtérítésben, 4 716 eurós éves küszöb erejéig. A megválasztásuk szerinti tagállamban végzett tevékenységeikkel összefüggésben kizárólag útiköltség-térítésre jogosultak, melynek éves összeghatárát az egyes tagállamok határozzák meg.

Napidíj
  • A Parlament 338 EUR átalányjellegű napidíjat fizet a képviselőknek a parlamenti tevékenység ideje alatt felmerülő minden egyéb költségük fedezésére, feltéve, hogy a kedvezményezett az e célra fenntartott hivatalos jelenléti íven aláírásával igazolja jelenlétét.
  • A napidíjnak azonban csak a fele kerül folyósításra abban az esetben, ha az érintett képviselő nem vesz részt a plenáris ülésnapokon tartott név szerinti szavazások legalább felén, akkor is, ha jelenlétét az adott napra igazolta. Az Európai Unió területén kívül megtartott ülések esetében a napidíj összege 169 EUR (a jelenléti ív aláírása itt is szükséges feltétel), a szállásköltségek térítése pedig ezen felül, külön történik.

A személyzettel kapcsolatos rendelkezések

Az európai parlamenti képviselők maguk választhatják meg asszisztenseiket a Parlament által meghatározott költségvetési keret határain belül, illetve a képviselői statútum alkalmazási szabályainak 5. fejezetében rögzített feltételek mellett.

2024-ban a képviselőnként rendelkezésére álló maximális havi összeg 28 696 euró. Ezt az összeget nem a képviselőnek utalják, hanem a feltételeknek megfelelő és érvényes szerződéssel rendelkező asszisztenseknek, illetve fizetések adóterhének beszedésével megbízott szerveknek fizetik ki.

A képviselők föbbféle asszisztenst alkalmazhatnak.

A Brüsszelben (vagy Luxembourgban/Strasbourgban) alkalmazott akkreditált asszisztenseket közvetlenül a Parlament foglalkoztatja. A képviselők három, bizonyos feltételekkel négy akkreditált asszisztenst vehetnek fel. A parlamenti asszisztensi keret legalább 25%-a az akkreditált asszisztensek számára van fenntartva.

A helyi asszisztensek a megválasztás szerinti tagállamban segítik a képviselőt. Ezeket a szerződéseket jóváhagyott kifizetőhelyek kezelik, amelyek garantálják a társadalombiztosítási és adóügyi előírások betartását. A helyi asszisztensek munkaszerződés vagy szolgáltatási szerződés keretében alkalmazhatók.

Gyakornokok is dolgozhatnak a képviselőnek akár a Parlament munkahelyein, akár a megválasztás szerinti tagállamban.

A helyi asszisztensek és a gyakornokok költségei nem haladhatják meg a parlamenti asszisztensi keret 75%-át. A szolgáltatóknak kifizetett költségek pedig nem haladhatják meg a keret 25%-át.

A fizetésekről itt talál további információkat.

Hasonló plafonértékeket határoztak meg a jogi személynek minősülő szolgáltatók és a kifizetőhelyek esetében is.

A képviselők képviselői csoportot is alkothatnak, hogy közösen alkalmazzanak egy vagy több akkreditált vagy a megválasztás szerinti tagállamban foglalkoztatott asszisztenst. Ebben az esetben a képviselők határozzák meg az ezzel járó költségek egymás közti megosztását.

A képviselők nem alkalmazhatják asszisztensként a közeli hozzátartozóikat. Az asszisztenseknek kerülniük kell az olyan külső tevékenységeket, amelyek összeférhetetlenséget eredményezhetnek.

A szerződésük időtartama alatt az összes asszisztens nevét vagy cégnevét közzéteszik az Európai Parlament honlapján, hacsak kellően indokolt esetben felmentést nem kaptak ezen kötelezettség alól.

Az európai és nemzeti választások számokban

A kiadvány az elérhető legteljesebb és legátfogóbb adatbázis, amely bemutatja az egész EU-ban a politikai színtéren bekövetkezett fejleményeket, a választási eredményekre és az Európai Parlament összetételére való visszatekintéssel az 1979. évi első közvetlen EP-választásokig. A kiadvány emellett áttekintést ad az utóbbi időben az EU valamennyi tagállamában lezajlott nemzeti választásokról is.