Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND
Svezia

Data di nascita : , Brännkyrka

9ª legislatura Jytte GUTELAND

Gruppi politici

  • 02-07-2019 / 25-09-2022 : Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo - Membro

Partiti nazionali

  • 02-07-2019 / 25-09-2022 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Svezia)

Deputati

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
  • 02-07-2019 / 25-09-2022 : Delegazione per le relazioni con l'Iran
  • 19-06-2020 / 19-12-2021 : Commissione d'inchiesta sulla protezione degli animali durante il trasporto
  • 20-01-2022 / 25-09-2022 : Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Membro sostituto

  • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Commissione per gli affari esteri
  • 02-07-2019 / 25-09-2022 : Delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti
  • 20-01-2022 / 25-09-2022 : Commissione per gli affari esteri

Attività parlamentari principali

Relazioni in quanto relatore

In seno alla commissione parlamentare competente viene nominato un relatore incaricato di elaborare un progetto di relazione su proposte legislative o di bilancio o su altre questioni. Nel redigere la relazione, i relatori possono avvalersi della consulenza dei pertinenti esperti o soggetti interessati. I relatori sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori ombra. Le relazioni approvate in commissione sono quindi esaminate e votate in Aula. Articolo 55 del regolamento

Pareri in quanto relatore ombra

I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita sostenibile 2022

11-02-2022 ENVI_AD(2022)703147 PE703.147v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

PARERE relativo alla relazione di esecuzione sul benessere degli animali nelle aziende agricole

13-10-2021 ENVI_AD(2021)691291 PE691.291v02-00 ENVI
Marlene MORTLER

Proposte di risoluzione

Le proposte di risoluzione vertono su tematiche di attualità e possono essere presentate su richiesta di una commissione, di un gruppo politico o di almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento. Esse sono poste in votazione in Aula. Articoli 132, 136, 139 e 144 del regolamento

Interrogazioni orali

Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Altre attività parlamentari

Dichiarazioni di voto scritte

I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione) (A9-0223/2022 - Rainer Wieland, Charles Goerens) SV

15-09-2022

. – Vi socialdemokrater stödjer kommissionens arbete för att underlätta för europeiska politiska partier och stiftelser att nå ut till medborgarna i EU:s medlemsstater och arbetet för ökad transparens.
För oss svenska socialdemokrater är det en självklarhet att prioritera jämställdhet såväl inom vårt parti som i all vår politik. Socialdemokraternas införande av varvade listor var en av de största och viktigaste reformerna för att förändra representationen av män och kvinnor i det politiska landskapet i Sverige. Vi anser dock att partiernas självständighet är viktig och att EU inte bör reglera eller styra partiernas politiska beslut. Av detta skäl valde vi att avstå i särskilda omröstningar som rör krav om att europeiska politiska partier bland annat ska inkludera regler om jämställdhet i sin interna styrning.
Vidare innehåller förslaget möjligheter för europeiska partier att finansiera nationella folkomröstningskampanjer, vilket i praktiken skulle kunna ske utan inblandning av nationella partier. Detta tror vi riskerar att försvaga de nationella partierna och tycker därför inte att europeiska politiska partier ska vara inblandade på nationell nivå på det sättet.

Regolamento sulla deforestazione (A9-0219/2022 - Christophe Hansen) SV

13-09-2022

Den omfattande globala avskogningen, särskilt av tropisk regnskog i Amazonas, bidrar kraftigt till såväl klimatkris som artdöd. Särskilt drabbade är de urfolk vars land ersätts med storskaligt jordbruk för produktion av exempelvis nötkött, soja och palmolja. Som en av världens största marknader har EU en stor möjlighet att ställa höga krav på sina importerade produkter. Därför står vi bakom Europaparlamentets förhandlingsmandat som stoppar utvalda produkter från att säljas i EU om de odlas på mark som nyligen avskogats.
För oss Socialdemokrater är det viktigt att just avskogning ska stoppas och inte att hållbart skogsbruk i sig attackeras. Skogen är både en kolsänka och en cirkulär resurs som kan ersätta fossila produkter, byggmaterial, bränslen m.m. Medlemsstaterna har kompetens över skogspolitiken, och så ska det förbli. Flera föreslagna definitioner från kommissionen och Europaparlamentets miljöutskott var mycket detaljerade och riskerar att skapa osäkerhet även för hållbart svenskt skogsbruk. I såväl omröstningen som i utskottsarbetet har vi tagit tydlig ställning mot flera av dessa löst definierade begrepp och drivit på för mer träffsäkra definitioner. Det är ett arbete som vi fortsätter när höstens trepartssamtal med medlemsstaterna nu inleds.

Relazione 2021 sul Kosovo (A9-0179/2022 - Viola von Cramon-Taubadel) SV

06-07-2022

. – Vi socialdemokrater välkomnar Europaparlamentets betänkande om livsmedelstrygghet i utvecklingsländer och ambition att EU ska ta en mer aktiv roll i att bekämpa global hunger. Vi beklagar all överdriven finansiell spekulation i jordbruks- och livsmedelsvaror men vill framhålla de effektiva regelverk som redan existerar för hur spekulationer bör regleras för att undvika mycket volatilitet med derivat. Därmed instämmer vi inte i betänkandets skrivning om att all spekulation bör stoppas.

Interrogazioni scritte

I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Dichiarazioni

Dichiarazione originale completa di firma/data archiviata dal Parlamento europeo.

Riunioni

Animal welfare

Data, luogo:
05-07-2022 Strasbourg
Funzione:
Deputati
Riunione con:
Commissioner Kyriakides

Alkoholpolitik

Data, luogo:
20-06-2022 Brussels
Funzione:
Deputati
Riunione con:
IOGT-NTO

Förnybarhetsdirektivet

Data, luogo:
15-06-2022 Remote
Funzione:
Deputati
Riunione con:
Ikea WWF H&M