Helga STEVENS
Helga STEVENS
Belgio

Data di nascita : , Sint-Truiden

8ª legislatura Helga STEVENS

Gruppi politici

 • 01-07-2014 / 26-11-2014 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Membro
 • 27-11-2014 / 12-12-2016 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Vicepresidente
 • 13-12-2016 / 04-07-2017 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Vicepresidente
 • 05-07-2017 / 01-07-2019 : Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei - Vicepresidente

Partiti nazionali

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgio)

Deputati

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione alle commissioni di cooperazione parlamentare UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan, UE-Uzbekistan e UE-Tagikistan, e per le relazioni con il Turkmenistan e la Mongolia
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Commissione speciale sul terrorismo

Membro sostituto

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegazione per le relazioni con la penisola coreana
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Attività parlamentari principali

Contributi alle discussioni in Aula

Discorsi pronunciati durante le sedute plenarie e dichiarazioni scritte relative alle discussioni in Aula. Articolo 204 e articolo 171, paragrafo 11, del regolamento

Relazioni in quanto relatore

In seno alla commissione parlamentare competente viene nominato un relatore incaricato di elaborare un progetto di relazione su proposte legislative o di bilancio o su altre questioni. Nel redigere la relazione, i relatori possono avvalersi della consulenza dei pertinenti esperti o soggetti interessati. I relatori sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori ombra. Le relazioni approvate in commissione sono quindi esaminate e votate in Aula. Articolo 55 del regolamento

Relazioni in quanto relatore ombra

Per ogni relazione i gruppi politici nominano in seno alla commissione competente un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

Pareri in quanto relatore

Le commissioni possono elaborare un parere sulla relazione della commissione competente in cui trattano aspetti rientranti nelle proprie attribuzioni. I relatori per parere sono inoltre responsabili di elaborare gli emendamenti di compromesso e di condurre i negoziati con i relatori per parere ombra. Articoli 56 e 57 e allegato VI del regolamento

POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri

28-02-2017 LIBE_AD(2017)600925 PE600.925v01-00 LIBE
Helga STEVENS

PARERE concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

09-02-2017 EMPL_AD(2017)595498 PE595.498v02-00 EMPL
Helga STEVENS

PARERE concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa

08-02-2017 EMPL_AD(2017)595501 PE595.501v02-00 EMPL
Helga STEVENS

Pareri in quanto relatore ombra

I gruppi politici possono nominare, per ogni parere, un relatore ombra per seguire i progressi e negoziare testi di compromesso con il relatore. Articolo 215 del regolamento

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013

04-12-2018 EMPL_AD(2018)628472 PE628.472v02-00 EMPL
Emilian PAVEL

PARERE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori

21-11-2018 EMPL_AD(2018)627615 PE627.615v02-00 EMPL
Jean LAMBERT

PARERE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

08-11-2018 LIBE_AD(2018)626976 PE626.976v02-00 LIBE
Maite PAGAZAURTUNDÚA

Interrogazioni orali

Una commissione, un gruppo politico o almeno il 5 % dei membri che compongono il Parlamento possono rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione alla Commissione europea, al Consiglio o al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 136 del regolamento

Altre attività parlamentari

Dichiarazioni di voto scritte

I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Programma Giustizia (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) NL

17-04-2019

De N-VA steunt het algemeen doel van de verordening en stemde daarom voor. Zolang het programma de justitiële samenwerking over de grenzen heen ondersteunt en zich niet zal inmengen in de nationale rechtsordes, is dit volgens ons perfect in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.
Toch zijn er nog enkele bemerkingen, bijvoorbeeld over de transparantieplicht. Zoals deze nu is geformuleerd, lijkt ze erg inhoudsloos en niet streng genoeg voor juridische entiteiten die belastinggeld zullen ontvangen voor hun werking. Dit kan beter. Gezien we hier stemden over een gedeeltelijk akkoord met de Raad, zijn we van mening dat verder overleg deze elementen kan verbeteren. Eens het eindresultaat er ligt, zullen wij dit opnieuw aan een grondige evaluatie onderwerpen.

Programma Diritti e Valori (A8-0468/2018 - Bodil Valero) NL

17-04-2019

De voorgestelde wettekst wil meer dan 600 miljoen euro belastinggeld gebruiken om de Europese waarden actief uit te dragen en de burger te scholen over de Europese geschiedenis, identiteit en cultuur. Wij begrijpen die reflex, gezien de aanhoudende schendingen van de rechtsstaat in Europa. Maar deze nieuwe geldstroom is het antwoord niet.
De nadruk ligt op het subsidiëren van ngo’s. De wet kwam er ook op verzoek van die ngo’s. De Europese Rekenkamer concludeerde nochtans dat de Commissie onvoldoende transparant werkt op het gebied van het gebruik van fondsen door ngo’s; zo mogen organisaties zichzelf het label ‘ngo’ opplakken zonder noemenswaardige controle. De sector verloor onlangs ook krediet door opeenvolgende schandalen, en dus vinden wij dat eerst orde op zaken moet worden gesteld.
Wij stellen ons ook de vraag waarom het Europagevoel bij de burger moet worden aangewakkerd. De burger beseft dat Europa medeverantwoordelijk is voor de malaise op het vlak van de vluchtelingencrisis en is ontevreden over diens spilzucht en achterkamerpolitiek. Is het de bedoeling om kiezers terug te winnen met een goednieuwsshow? Wij geloven niet dat de burger er een boodschap aan heeft. Maar een sterk middenveld blijft voor de N-VA belangrijk. Daarom willen wij de tekst evenmin tegenhouden.

Prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online (A8-0193/2019 - Daniel Dalton) NL

17-04-2019

De N-VA is voorstander van het aanpakken van terroristische inhoud online. Terrorisme heeft volgens ons geen plek in onze samenleving: niet offline en ook niet online. Daarom zijn er maatregelen nodig om dit te bestrijden. Er zijn echter enkele elementen in dit verslag waar nog aan gesleuteld moet worden. Zo is de definitie van terroristische inhoud erg vaag. Het moet volgens ons gaan om boodschappen die ook strafbaar zijn naar Belgisch recht: pas dan kan hun verwijdering worden gevraagd. De Europese definitie van terroristische inhoud gaat echter verder dan dat en gaat zo in tegen onze wetten.
Ook is de deadline van één uur erg strikt, zelfs met de voorgestelde langere termijn bij eerste inbreuk. In geen geval mag deze verordening betekenen dat kleine en nieuwe spelers disproportionele lasten ondervinden en gehinderd worden in hun economische activiteiten. Hiervoor moet een betere oplossing gezocht worden. Daarnaast zullen we nooit toelaten dat dergelijke wetgeving uploadfilters in de hand werkt.
Daarom onthoudt de N-VA zich op dit verslag. We staan achter het principe, maar er kan nog sterk gesleuteld worden aan de manier waarop. Gelukkig stemmen we over een voorlopige tekst zonder kracht. We kijken uit naar toekomstige onderhandelingen met de Raad om deze zaken te verbeteren.

Interrogazioni scritte

I deputati possono rivolgere un numero definito di interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione. Articolo 138 e allegato III del regolamento

Dichiarazioni scritte (fino al 16 gennaio 2017)

**Questo strumento non esiste più dal 16 gennaio 2017** Una dichiarazione scritta era un'iniziativa riguardante un argomento rientrante fra le competenze dell'Unione europea. Poteva essere cofirmata dai deputati entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

DICHIARAZIONE SCRITTA sulle aree urbane accessibili e le città inclusive per tutti

12-09-2016 P8_DCL(2016)0083 Decaduta
Ramon TREMOSA i BALCELLS Marian HARKIN Ádám KÓSA Gesine MEISSNER Izaskun BILBAO BARANDICA Mark DEMESMAEKER Ivan JAKOVČIĆ Davor ŠKRLEC Igor ŠOLTES Helga STEVENS
Data di apertura : 12-09-2016
Scadenza : 12-12-2016
Numero di firmatari : 68 - 13-12-2016

DICHIARAZIONE SCRITTA sul sostegno all'aumento delle toilette accessibili per le persone con disabilità nell'UE

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Decaduta
Daniel DALTON Mairead McGUINNESS Marian HARKIN Olga SEHNALOVÁ Anthea McINTYRE Anneleen VAN BOSSUYT Antanas GUOGA Felix REDA Brando BENIFEI Lucy ANDERSON Helga STEVENS
Data di apertura : 27-04-2016
Scadenza : 27-07-2016
Numero di firmatari : 124 - 28-07-2016

DICHIARAZIONE SCRITTA sul miglioramento della cooperazione d'emergenza per il ritrovamento dei bambini scomparsi in pericolo e dei sistemi di allarme previsti negli Stati membri dell'UE in caso di scomparsa di minore

01-02-2016 P8_DCL(2016)0007 Approvata
Tomáš ZDECHOVSKÝ Catherine STIHLER Lefteris CHRISTOFOROU Kinga GÁL Sophia IN 'T VELD Renate WEBER Jeroen LENAERS Anna Maria CORAZZA BILDT Indrek TARAND Philippe DE BACKER Roberta METSOLA Dubravka ŠUICA Eleonora EVI Caterina CHINNICI Jana ŽITŇANSKÁ Miriam DALLI Theodoros ZAGORAKIS Patricija ŠULIN Helga STEVENS
Data di apertura : 01-02-2016
Scadenza : 01-05-2016
Data di approvazione : 02-05-2016
Elenco dei firmatari : P8_PV(2016)05-09(ANN-1)
Numero di firmatari : 465 - 02-05-2016

Dichiarazioni

Dichiarazione originale completa di firma/data archiviata dal Parlamento europeo.