Please fill this field
Asim ADEMOV Asim ADEMOV
Asim ADEMOV

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)

Membro

Bulgaria - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Data di nascita : , Dubnitsa

Home Asim ADEMOV

Membro

CULT
Commissione per la cultura e l'istruzione
DMAG
Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo, comprese le commissioni parlamentari miste UE-Marocco, UE-Tunisia e UE-Algeria
DMED
Delegazione all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo

Membro sostituto

AGRI
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
PETI
Commissione per le petizioni
D-RS
Delegazione al comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia

Ultime attività

Foie gras marketing standards EN

10-07-2020 E-004100/2020 Commissione
Interrogazioni scritte

Prodotti di qualità differenziata nel mercato unico

09-07-2020 O-000048/2020 Commissione
Interrogazioni orali

Sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19 (modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013) (C9-0128/2020 - Norbert Lins) BG

19-06-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Подкрепих изменението на Регламент (ЕС) № 1305/2013 за предоставяне на извънредна временна подкрепа за земеделските стопани в отговор на пандемията, причинена от COVID-19, като необходима допълнителна стъпка за ефективна и навременна помощ на европейските фермери с оглед запазване на дейността им през периода на кризата.
Извънредната подкрепа по линия на неизразходваните средства от програмите за развитие на селските райони (ПРСР), предоставя на държавите членки още един инструмент за финансова помощ на най-уязвимите и засегнати земеделски стопани и преработвателни МСП от хранително-вкусовия сектор. Прилагането на извънредната мярка в България се очаква да обхване голяма част от засегнатите над 33 000 малки и средни по размер стопанства в сектора на плодовете и зеленчуците, животновъдството и специфичното за България производство на маслодайна роза.
С одобрението на по-висок бюджет по извънредната мярка COVID-19 - до 2% от средствата по ПРСР, от Европейския парламент ясно заявихме, че европейските фермери се нуждаят от реална помощ тук и сега, за да преодолеят най-трудния период и да продължат земеделската си дейност с наличен оборотен капитал.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg