Please fill this field
Tomas TOBÉ Tomas TOBÉ
Tomas TOBÉ

Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani)

Membro

Svezia - Moderaterna (Svezia)

Data di nascita : , Gavle

Dichiarazioni di voto scritte Tomas TOBÉ

I deputati possono rilasciare una dichiarazione scritta sul proprio voto in Aula. Articolo 194 del regolamento

Orientamenti per il bilancio 2021 - Sezione III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020

Moderaterna valde att rösta mot betänkandet i sin helhet, då riktlinjerna angav att flerårsbudgeten för 2021 ska innebära en höjning av nuvarande utgifter om 30 procent och finansieras av flera nya egna medel. Däremot välkomnar vi flera av prioriteringarna i betänkandet för årsbudgeten för 2021, såsom vikten av forskning för att stärka konkurrenskraften och att EU:s budget ska bidra till våra gemensamma miljömål.

Turismo e trasporti nel 2020 e oltre (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) SV

19-06-2020

Moderaterna stödde resolutionen om återstart av transport- och turismnäringarna efter coronakrisen, eftersom att den på ett bra sätt beskrev hur EU-koordinering behöver ske för att man snabbt och tryggt ska kunna öppna inre gränser och återuppta gränsöverskridande transporter och resor. Resolutionen innehöll efter Moderaternas påtryckningar tydliga krav om att framtida åtgärder ska fokusera på småföretagens villkor, minska regelbördan och stärka konkurrenskraften. Åtgärder av det slaget skulle inverka mycket positivt på företag inom transport- och turismnäringarna. Vi stöder däremot inte uppmaningarna att anslå mer omfattande budgetmedel på EU-nivå för att stötta sektorn, utan menar att dess långsiktiga utveckling måste bygga på genuint konkurrenskraftsbyggande åtgärder. Som helhet övervägde de positiva delarna i resolutionen avsevärt de negativa, vilket föranledde vårt stöd.

Le proteste antirazzismo a seguito della morte di George Floyd (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) SV

19-06-2020

Vi röstade för den gemensamma resolutionen för att markera mot och ta avstånd från främlingsfientlighet och rasism. Black Lives Matter-demonstrationerna har på kort tid blivit en global rörelse för att manifestera alla människors lika värde, och kritiken mot polisvåldet i USA är berättigad. Att George Floyds död väcker avsky är självklart. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Sverige inte har samma historia av rasism inom rättsväsendet som USA har. Det är också viktigt att tydligt ta avstånd från problem och våld som är kopplat till den senaste tidens demonstrationer. Därför röstade Moderaterna ja till ett antal ändringsförslag som syftade till att lyfta fram även dessa perspektiv i resolutionen.

Raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (A9-0117/2020 - Kati Piri, Christophe Hansen) SV

18-06-2020

Moderaterna vill se ett omfattande avtal mellan EU och Storbritannien, baserat på konstruktivitet och flexibilitet från båda parter. Vi vill undvika att ett avtal inte ingåtts vid övergångsperiodens slut, då Storbritannien är en viktig partner för både Sverige och EU gällande handel och säkerhet. Vi vill därför att EU i detta läge undviker att sätta upp nya röda linjer eller icke konstruktiva villkor utan vilka EU inte vill gå med på ett avtal. Vi stöttar inte heller nyttjandet av handelssanktioner för bestämmelser om hållbar utveckling. Handelsavtalet bör bygga på tidigare, ambitiösa frihandelsavtal, och bestämmelser om konkurrens på lika villkor bör vara proportionerliga mot den ekonomiska integration som avtalet skapar. Vi uppmanar parterna att förhandla även om samarbete inom utrikesfrågor, säkerhet och försvar.

Politica di concorrenza – relazione annuale 2019 (A9-0022/2020 - Stéphanie Yon-Courtin) SV

18-06-2020

Moderaterna har röstat för initiativbetänkandet om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik. Vi stöder en konkurrenspolitik som är välbalanserad och rättvis och som inte missgynnar vissa medlemsländer. För oss är det emellertid viktigt att nya EU-skatter inte införs, som förslag om bolagsskattebaser. Enhälligheten i rådet vad gäller skattefrågor måste därför värnas. Vi är också emot överimplementering av redan antagen lagstiftning.

Obiezione a norma dell'articolo 111 del regolamento: elenco unionale dei progetti di interesse comune (B9-0091/2020) SV

12-02-2020

Vi röstade nej till invändningen mot kommissionens delegerade akt om unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse, som fastslår 151 energiprojekt berättigade till EU-finansiering (varav 68 % el, 21 % gas, 11 % övriga). Projekten är av gemensamt intresse givet att de bidrar till färdigställandet av energiunionen, exempelvis genom ökad sammanlänkning, ökat oberoende gentemot tredje land samt effektivare resursutnyttjande. Moderaterna ser positivt på att antalet gasprojekt har minskat betydligt jämfört med föregående förteckning men understryker samtidigt att riktlinjerna för hur förteckningen fastställs snarast bör uppdateras i linje med EU:s klimat- och miljöpolitiska ramverk.

Una strategia dell'UE per porre fine alle mutilazioni genitali femminili nel mondo (B9-0090/2020, B9-0092/2020) SV

12-02-2020

Vi stödde denna resolution som sätter riktlinjer för en europeisk strategi för att avskaffa all kvinnlig könsstympning. I ett ändringsförslag röstade vi för att de som gjort sig skyldiga till kvinnlig könsstympning ska utvisas. Vi står bakom detta under förutsättning att det inte rör medborgare i den egna staten och att utvisningen sker som följd av lagakraftvunnen dom om det grova brott som kvinnlig könsstympning utgör.

Proposta di mandato per i negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (B9-0098/2020) SV

12-02-2020

När Storbritannien nu har lämnat Europeiska unionen vill vi se en så nära framtida relation som möjligt. Storbritannien har varit en viktig bundsförvant i EU-samarbetet, är Sveriges sjunde största exportpartner och 100 000 svenskar bor i landet.
I förhandlingarna om de framtida handelsrelationerna vill vi att kommissionen utgår från prioriteringar som bygger på nyligen slutna, ambitiösa frihandelsavtal och inkluderar regler om tjänster och dataflöden, så att svenska företag fortsatt kan exportera till Storbritannien. Krav på en jämn spelplan ska vara proportionerliga mot djupet i de ekonomiska delarna av avtalet och inte mer långtgående än de är för andra handelspartners. Givet våra gemensamma säkerhetsutmaningar anser vi det viktigt att värna ett utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete med Storbritannien och samrådsmekanismer inom exempelvis sanktionspolitiken. Av liknande skäl bör vi sträva efter samarbetsarrangemang inom brottsbekämpning och informationsutbyte.

Attività del Mediatore europeo nel 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) SV

16-01-2020

Vi värnar en aktiv roll för Europeiska ombudsmannen för att granska myndighetsutövning på europeisk nivå och tillse att medborgares rättigheter inte kommer i kläm. Vi tycker också att EU-förvaltningen kan bli mer transparent genom en utökad offentlighetsprincip på europeisk nivå. Därför röstade vi för årsbetänkandet om ombudsmannen. Däremot motsätter vi oss ett obligatoriskt öppenhetsregister eftersom det skulle innebära en omotiverad inskränkning av mötes- och yttrandefriheten.

Relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) SV

15-01-2020

I en försämrad säkerhetsmiljö bygger vi i Sverige bäst vår säkerhet tillsammans med andra. EU bör ta ett större ansvar och vi bör fördjupa det europeiska säkerhets- och försvarssamarbetet med ett strategiskt oberoende som tar hänsyn till Natos grundläggande roll i det kollektiva försvaret. Moderaterna anser att resolutionen innehåller bra förslag exempelvis om militär rörlighet, försvarsindustriellt samarbete, kapacitet, insatser och hybridkrigföring, men vi motsätter oss långtgående förslag, såsom införandet av ett gemensamt försvar. Det är också viktigt för svensk försvarsindustri att försvarsmarknaderna är öppna för ägande från tredje länder.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg