Please fill this field
Sven MIKSER Sven MIKSER
Sven MIKSER

Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo

Membro

Estonia - Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Estonia)

Data di nascita : , Tartu

Home Sven MIKSER

Vicepresidente

DNAT
Delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO

Membro

AFET
Commissione per gli affari esteri
SEDE
Sottocommissione per la sicurezza e la difesa
AIDA
Commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale

Membro sostituto

IMCO
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
PETI
Commissione per le petizioni
D-UA
Delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Ucraina
DEPA
Delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest

Ultime attività

Legge europea sul clima (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) ET

07-10-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Toetasin antud olulise raporti vastuvõtmist, mis muudab ELi kliimaneutraalsuse eesmärgi juriidiliselt siduvaks kohustuseks, tagades sellega õiguskindluse meie ettevõtjatele ja kodanikele. Kuna keskkonnasaaste ja loodus ei tunne riigipiire, siis on ainuõige tegeleda kliimaneutraalsuse saavutamisega EL tasandil, olles maailma ühe suurima majanduskeskkonnana eeskujuks ülejäänud maailmale. Samuti pean igati positiivseks, et Parlament toetas ambitsioonikamat kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärki ning varasema 40% asemel soovitakse CO2 heidet (1990. a. tasemega võrreldes) vähendada 60% juba 2030. aastaks. Ambitsioonikam eesmärk on vajalik selleks, et kliimaneutraalsuse saavutamine 2050. aastaks oleks realistlik, mitte pelgalt soovunelm. Arvestades sagenenud looduskatastroofe ja kiiret kliimasoojenemist, tuleb tegutseda kohe. Seda enam, et üleminek jätkusuutlikule rohemajandusele aitab luua uusi töökohti ning tuua meid praegusest kriisist tugevamana välja.

Strategia forestale europea - La via da seguire (A9-0154/2020 - Petri Sarvamaa) ET

07-10-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Hoolimata asjaolust, et metsanduspoliitika ning vastavate strateegiate koostamine on ennekõike liikmesriikide pädevuses, mõjutavad Euroopa erinevad poliitikasuunad, sh kliimapoliitika otseselt ja kaudselt metsi ning nende majandamist. Seetõttu vajame ka Euroopa tasemel kõikehõlmavat ning kogu metsapõhist väärtusahelat arvesse võtvat uut Euroopa metsastrateegiat, mis on kooskõlas EL kliimaeesmärkidega ja säästva metsamajanduse põhimõtetega. Metsa majandamine ja puittoodete tootmine on olemuslikult CO2 siduv ja süsinikku talletav protsess, mis aitab kaasa ka kliimaeesmärkide täitmisele, kuid siinjuures tuleb tähelepanelikult jälgida metsamajanduse mõju bioloogilisele mitmekesisusele, et ühe probleemi lahendamisel me ei looks hoopis uut. Olen igati päri raportis öelduga, et ELi metsastrateegia peaks olema sillaks ELi ja liikmesriikide riikliku metsapoliitika vahel ja tagama, et metsasektori oskusteavet kaasataks juba selle poliitika kujundamise varajastes etappides, mille tulemuseks oleks ühtne ja järjepidev metsapoliitika. Minu arvates on raport tasakaalus ning on heaks suunaks uue EL metsastrateegia koostamiseks. Johtuvalt eelöeldust, toetasin antud raporti vastuvõtmist.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg