Please fill this field
Miroslav RADAČOVSKÝ Miroslav RADAČOVSKÝ
Miroslav RADAČOVSKÝ

Non iscritti

Slovacchia - Independent (Slovacchia)

Data di nascita : , Lutina

Home Miroslav RADAČOVSKÝ

Membro

IMCO
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
D-RU
Delegazione alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Russia
D-MD
Delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Moldova
DEPA
Delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest

Membro sostituto

AFET
Commissione per gli affari esteri

Ultime attività

Discarico 2018: Impresa comune Celle a combustibile e a idrogeno 2 (A9-0030/2020 - Joachim Stanisław Brudziński) SK

14-05-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) bol zriadený v máji 2008 ako verejno-súkromné partnerstvo s cieľom zamerať sa na vývoj trhových aplikácií, a teda uľahčovať ďalšie úsilie priemyslu o rýchle zavedenie technológie palivových článkov a vodíkovej technológie do praxe. Účtovník Komisie schválil účtovnú závierku a aj Dvor audítorov uviedol, že za rok 2018 boli výsledky jej operácií, peňažných tokov a zmeny v čistých aktívach v súlade s nariadením FCH2 o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami. Preto som aj svojím hlasom podporil absolutórium FCH.

Discarico 2018: Impresa comune Clean Sky 2 (A9-0032/2020 - Ryszard Antoni Legutko) SK

14-05-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Čisté nebo 2 nahradil spoločný podnik Čisté nebo v rámci programu Horizont 2020. Hlavným cieľom spoločného podniku je výrazne zlepšiť vplyv leteckých technológií na životné prostredie a posilniť konkurencieschopnosť európskeho letectva. S udelením absolutória som súhlasil, keďže Dvor audítorov schválil ročnú účtovnú závierku za rok 2018 spoločného podniku Čisté nebo 2.

Discarico 2018: Impresa comune Bioindustrie (A9-0034/2020 - Ryszard Antoni Legutko) SK

14-05-2020
Dichiarazioni di voto scritte

Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály bol zriadený ako verejno-súkromné partnerstvo na 10 rokov s cieľom spojiť všetky významné zainteresované strany a prispieť k tomu, aby sa Únia stala kľúčovým subjektom v oblasti výskumu, demonštračných činností a zavádzania pokročilých výrobkov z biologického materiálu a biopalív. Keďže v správe sa konštatuje, že spoločný podnik fungoval efektívne a jeho priemerná výkonnosť v porovnaní s tromi hlavnými kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti programu Horizont 2020 prekračuje v roku 2018 stanovené ciele a rozpočtové prostriedky boli čerpané v rámci rozpočtových pravidiel EÚ, som toto absolutórium podporil.

Per contattarci

Bruxelles

Strasbourg