Amelia ANDERSDOTTER
Amelia ANDERSDOTTER
Švedija

Gimimo data : , Uppsala

7-oji Parlamento kadencija Amelia ANDERSDOTTER

Frakcijos

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas - Narė

Nacionalinės partijos

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Piratpartiet (Švedija)

Narys

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pavaduojanti narė

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tarptautinės prekybos komitetas
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Biudžeto kontrolės komitetas
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Andų bendrijos šalimis

all-activities

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma kosmoso stebėjimo ir sekimo paramos programa

16-01-2014 A7-0030/2014 PE521.718v03-00 ITRE
Amelia ANDERSDOTTER

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl skaitmeninės laisvės strategijos ES užsienio politikoje

20-09-2012 INTA_AD(2012)492658 PE492.658v02-00 INTA
Amelia ANDERSDOTTER

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir jos valstybių narių, Australijos, Japonijos, Kanados, Japonijos, Korėjos Respublikos, Jungtinių Meksikos Valstijų, Maroko Karalystės, Naujosios Zelandijos, Singapūro Respublikos, Šveicarijos Konfederacijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų prekybos susitarimo dėl kovos su klastojimu sudarymo projekto

05-06-2012 ITRE_AD(2012)483518 PE483.518v02-00 ITRE
Amelia ANDERSDOTTER

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transporto priemonių, kuriose montuojama pagalbos iškvietos sistema „eCall“, tipo patvirtinimo reikalavimų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2007/46/EB

09-01-2014 ITRE_AD(2014)522901 PE522.901v03-00 ITRE
Adina-Ioana VĂLEAN

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti

19-12-2013 ITRE_AD(2013)519596 PE519.596v02-00 ITRE
Pilar del CASTILLO VERA

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimo

04-12-2013 ITRE_AD(2013)519838 PE519.838v02-00 ITRE
Adina-Ioana VĂLEAN

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.)

**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS dėl socialinės įtraukties skatinimo ir kovos su visų formų diskriminacija darbo rinkoje

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Nebegalioja
Salvador SEDÓ i ALABART Thomas MANN Raimon OBIOLS Michael CASHMAN Jacek PROTASIEWICZ Antonio CANCIAN Ismail ERTUG Marta ANDREASEN Amelia ANDERSDOTTER Phil BENNION Davor Ivo STIER
Pateikimo data : 16-01-2014
Galioja iki : 16-04-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 75 - 17-04-2014

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS dėl vaikų ir jų teisių apsaugos, atsižvelgiant į vaikams skirtą vardų erdvę internete

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Nebegalioja
Tanja FAJON Cristiana MUSCARDINI Jan BŘEZINA Iliana IOTOVA Seán KELLY Petru Constantin LUHAN Maria da Graça CARVALHO Milan ZVER Angelika WERTHMANN Ivo VAJGL Amelia ANDERSDOTTER
Pateikimo data : 09-09-2013
Galioja iki : 09-12-2013
Pasirašiusiųjų skaičius : 230 - 10-12-2013

Pareiškimai

Parlamento narys pasirašė visas toliau nurodytas deklaracijas, net jei parašas nėra matomas kopijoje internete.