Please fill this field
Jean ARTHUIS Jean ARTHUIS
Jean ARTHUIS
Prancūzija

Gimimo data : , Saint-Martin du Bois

8-oji Parlamento kadencija Jean ARTHUIS

Frakcijos

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Narys

Nacionalinės partijos

 • 01-07-2014 / 31-08-2017 : Union des Démocrates et Indépendants (Prancūzija)
 • 01-09-2017 / 01-07-2019 : La République en marche (Prancūzija)

Pirmininkas

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Biudžeto komitetas
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Biudžeto komitetas

Narys

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Biudžeto komitetas
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komitetų pirmininkų sueiga
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Iranu
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Biudžeto komitetas
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Komitetų pirmininkų sueiga

Pavaduojantis narys

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete
 • 17-10-2014 / 18-01-2017 : Biudžeto kontrolės komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Biudžeto kontrolės komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013

26-11-2018 BUDG_AD(2018)626923 PE626.923v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą

19-06-2018 BUDG_AD(2018)620816 PE620.816v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

NUOMONĖ ES išorės finansavimo priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima struktūra po 2020 m.

22-02-2018 BUDG_AD(2018)616571 PE616.571v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1295/2013, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) ir panaikinami sprendimai Nr. 1718/2006/EB, Nr. 1855/2006/EB ir Nr. 1041/2009/EB, įgyvendinimo

08-12-2016 BUDG_AD(2016)592201 PE592.201v02-00 BUDG
Clare MOODY

NUOMONĖ dėl 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB, įgyvendinimo

10-11-2016 BUDG_AD(2016)589310 PE589.310v02-00 BUDG
Andrey NOVAKOV

NUOMONĖ dėl pasirengimo porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą

08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060 PE577.060v02-00 AGRI
Peter JAHR

Platesnės apimties klausimai

Platesnės apimties klausimus, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnis, III priedas

Kita parlamentinė veikla

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Europos gynybos fondas (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) FR

18-04-2019

J’ai voté en faveur du Fonds européen de la défense. Il s’agit d’une avancée remarquable pour ce projet de défense européenne présent dans les tuyaux depuis les années 1950. Néanmoins, son budget, de 13 milliards d’euros sur la période 2021-2027, reste minime en comparaison des budgets de défense nationaux. Il aura au moins le mérite d’amorcer une rationalisation des coûts en la matière en Europe, condition importante pour assurer la pérennité de nos armées. C’est un outil important mis à la disposition d’une Europe qui protège; à nos États maintenant de l’exploiter au mieux et de coopérer en bonne foi, intelligence et solidarité.

Programa „InvestEU“ (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) FR

18-04-2019

J’ai voté en faveur de ce texte. Bien que contrainte par la faiblesse de ses moyens et prérogatives en matière d’investissements, l’Union européenne fait preuve de génie grâce à cet instrument qui lui assurera un levier financier pour atteindre ses objectifs en matière d’infrastructures, d’innovation, de recherche, de soutien aux PME et de développement du capital humain. Je loue en particulier le travail de simplification et d’harmonisation entrepris par nos institutions qui permettra de soulager les bénéficiaires devant se conformer à des procédures longues et complexes pour bénéficier de ces financements essentiels à leur croissance.

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) FR

18-04-2019

J’ai voté pour ce texte réformant « Frontex ». Je salue la création de 10 000 postes d’ici 2027 ainsi que l’élargissement de son champ d’action. Il s’agit d’un texte primordial pour la construction d’une Europe qui protège.

Klausimai raštu

Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Pareiškimai

Originali pasirašyta deklaracija su nurodyta data archyvuojama Europos Parlamente.