Please fill this field
Kosma ZŁOTOWSKI Kosma ZŁOTOWSKI
Kosma ZŁOTOWSKI

Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija

Vienas iš iždininkų

Lenkija - Prawo i Sprawiedliwość (Lenkija)

Gimimo data : , Bydgoszcz

8-oji Parlamento kadencija Kosma ZŁOTOWSKI

Frakcijos

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Narys
 • 13-12-2016 / 01-07-2019 : Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija - Vienas iš iždininkų

Nacionalinės partijos

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Lenkija)

Narys

 • 01-07-2014 / 16-09-2014 : Tarptautinės prekybos komitetas
 • 14-07-2014 / 16-09-2014 : Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje
 • 17-09-2014 / 18-01-2017 : Transporto ir turizmo komitetas
 • 17-09-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ES ir Armėnijos parlamentiniame partnerystės komitete, ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitete ir ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transporto ir turizmo komitetas

Pavaduojantis narys

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje
 • 26-10-2015 / 18-01-2017 : Teisės reikalų komitetas
 • 19-05-2016 / 16-06-2016 : Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Teisės reikalų komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės

19-11-2018 TRAN_AD(2018)627581 PE627.581v02-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

NUOMONĖ Sanglaudos politika ir teminis tikslas „tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas“. Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 9 straipsnio 7 dalis

20-03-2018 TRAN_AD(2018)616793 PE616.793v02-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

NUOMONĖ Interneto junglumas siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos: Europos gigabitinė visuomenė ir 5G ryšys

12-04-2017 TRAN_AD(2017)599496 PE599.496v02-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB

21-02-2019 JURI_AD(2019)632863 PE632.863v02-00 JURI
Pavel SVOBODA

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas)

04-12-2018 TRAN_AD(2018)625431 PE625.431v02-00 TRAN
István UJHELYI

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo

04-12-2018 TRAN_AD(2018)626999 PE626.999v04-00 TRAN
Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Platesnės apimties klausimai

Platesnės apimties klausimus, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnis, III priedas

Kita parlamentinė veikla

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo sudarymas (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017) PL

15-02-2017

Umowa CETA była od wielu miesięcy przedmiotem gorących debat i dyskusji w całej Europie. To porozumienie o wolnym handlu, które ma stworzyć warunki dla szybszego rozwoju relacji gospodarczych między Unią Europejską a Kanadą zdobyło ogromną rzeszę przeciwników, także w Polsce. Przyczyniła się do tego sama Komisja Europejska, która realizując mandat negocjacyjny nie potrafiła transparentnie i przekonująco informować o postępach w rozmowach z Kanadyjczykami. Powstała atmosfera nieufności, która nie sprzyjała merytorycznej dyskusji. Jednak błędy w komunikacji to jedno, a potencjalne korzyści to drugie. Uważam, że warto dać szansę porozumieniu z jednym z naszym najbliższych partnerów. Obawy o zdominowanie rynku europejskiego przez państwo o potencjale ludnościowym Polski trudno traktować poważnie. Jeśli polscy rolnicy i ich produkty zdobyły rynek europejski po naszym wejściu do UE to, dlaczego to samo nie może udać się im za oceanem? Obecnie według danych KE, około 120 polskich przedsiębiorstw eksportuje swoje produkty do Kanady. Ta umowa to szansa przede wszystkim dla nich. Jeśli pierwsze miesiące funkcjonowania umowy CETA pokażą, że obawy były słuszne, a Kanadyjczycy nadużyli naszego zaufania w kwestii np. żywności GMO będziemy mogli z tej umowy zrezygnować nie ratyfikując jej w Polsce. Wtedy będzie to miało sens i uzasadnienie. Dzisiaj taka decyzja byłaby przedwczesna, dlatego głosowałem za jej wejściem w życie.

Klausimai raštu

Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.)

**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl aviacijos saugos ir karinių orlaivių pavojingų skrydžių

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nebegalioja
Urmas PAET Kaja KALLAS Petras AUŠTREVIČIUS Cecilia WIKSTRÖM Heidi HAUTALA Marju LAURISTIN Tunne KELAM Indrek TARAND Artis PABRIKS Anna FOTYGA Ilhan KYUCHYUK Filiz HYUSMENOVA Jozo RADOŠ Pavel TELIČKA Svetoslav Hristov MALINOV Gabrielius LANDSBERGIS Bronis ROPĖ Norica NICOLAI Inese VAIDERE Pál CSÁKY Tibor SZANYI Kosma ZŁOTOWSKI Jussi HALLA-AHO Milan ZVER Marian-Jean MARINESCU Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Henna VIRKKUNEN Ian DUNCAN Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Benedek JÁVOR Dubravka ŠUICA Jeppe KOFOD Hilde VAUTMANS Ivan ŠTEFANEC Beata GOSIEWSKA Mircea DIACONU Daniel DALTON Daniel BUDA Krišjānis KARIŅŠ Sandra KALNIETE Pavel SVOBODA
Pateikimo data : 05-10-2015
Galioja iki : 05-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 106 - 06-01-2016

Rašytinis pareiškimas dėl draudimo vaikams ir vaikų lydimiems suaugusiems elgetauti

25-03-2015 P8_DCL(2015)0011 Nebegalioja
Richard SULÍK Nicola CAPUTO Branislav ŠKRIPEK Jan ZAHRADIL José BLANCO LÓPEZ Martina DLABAJOVÁ Marcus PRETZELL Kosma ZŁOTOWSKI Joachim STARBATTY Ivan ŠTEFANEC
Pateikimo data : 25-03-2015
Galioja iki : 25-06-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 104 - 07-07-2015

Pareiškimai

Originali pasirašyta deklaracija su nurodyta data archyvuojama Europos Parlamente.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg