Agnieszka KOZŁOWSKA
Agnieszka KOZŁOWSKA
Lenkija

Gimimo data : , Kętrzyn

8-oji Parlamento kadencija Agnieszka KOZŁOWSKA

Frakcijos

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija - Narė

Nacionalinės partijos

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Lenkija)

Narys

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
  • 14-07-2014 / 28-11-2017 : Delegacija ryšiams su Baltarusija
  • 14-07-2014 / 28-11-2017 : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

Pavaduojanti narė

  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Japonija

Pagrindinė parlamentinė veikla

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl „Europos socialinio fondo +“ (ESF+)

14-11-2018 FEMM_AD(2018)627761 PE627.761v03-00 FEMM
Agnieszka KOZŁOWSKA

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES

30-05-2018 FEMM_AD(2018)618327 PE618.327v02-00 FEMM
Agnieszka KOZŁOWSKA

NUOMONĖ dėl švietimo modernizavimo Europos Sąjungoje

11-04-2018 EMPL_AD(2018)618003 PE618.003v02-00 EMPL
Agnieszka KOZŁOWSKA

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisingumo programos

16-01-2019 FEMM_AD(2018)628459 PE628.459v03-00 FEMM
Angelika MLINAR

POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

04-04-2018 FEMM_AD(2018)619422 PE619.422v01-00 FEMM
Angelika MLINAR

POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2018 m. metinė augimo apžvalga

11-01-2018 FEMM_AD(2018)616579 PE616.579v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Platesnės apimties klausimai

Platesnės apimties klausimus, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnis, III priedas

Kita parlamentinė veikla

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) PL

03-10-2018

Głosowałam przeciwko sprawozdaniu Dalli, mimo ze popieram generalny cel, jakim jest zmniejszanie emisji CO2 i spalin przez samochody osobowe. Należy stawiać sobie ambitne cele i wywierać presję na producentów oraz nabywców samochodów, aby w rezultacie po ulicach naszych krajów jeździły jak najbardziej proekologiczne pojazdy. Jednak stawiane przy tym konkretne cele dotyczące redukcji poziomu emisji muszą być realistyczne, w przeciwnym razie prawo staną się puste i w rezultacie kontrproduktywne. Popierałam redukcję emisji CO2 o maks. 35% do 2030 roku – jednak ponieważ podczas głosowań Parlament zgodził się na wyższe progi, które będę problemem dla rozwoju przemysłu transportowego w Polsce, na końcu sprawozdania zagłosowałam przeciw.

Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m. (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica) PL

31-05-2018

Głosowałam za alternatywną rezolucją przygotowaną przez grupę EPP, gdyż tekst pierwotnego raportu ewoluował w kierunku lewicowego manifestu, a pierwotna równowaga między kwestiami zdrowia, pracy, wolności obywatelskich i praw reprodukcyjnych kobiet, które były jednym z opisywanych przez raport obszarów, została zachwiana. Jednak, gdy alternatywna rezolucja nie znalazła większości parlamentarnej, zagłosowałam za pierwotnym raportem, mimo jego minusów. Uważam, że obowiązek Unii Europejskiej do promowania polityk równościowych w krajach trzecich poprzez politykę zagraniczną powinien być często przypominany, a oczekiwanie większego zaangażowania służb zewnętrznych Komisji Europejskiej w polityki równościowe jest jak najbardziej słuszne. Nie zgadzam się z niektórymi zapisami raportu, dotyczącymi budżetu, i żałuję, że wyważony, oszczędny w oceny język pierwotnej wersji raportu zniknął w wyniku negocjacji, bo moim zdaniem obniża to, jakość i skuteczność tego dokumentu, ale uznałam że te wady można pominąć i na koniec poparłam także wspólny projekt rezolucji.

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (B8-0232/2018) PL

30-05-2018

Głosowałam za rezolucją sprzeciwiającą się wobec projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę GA21 (MON-00021-9), na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Uważam, że zarówno żywność, jak i pasza genetycznie modyfikowana jest mniej wartościowa od naturalnej, a efekty jej długoterminowego stosowania są nieznane i przez to zarówno produkcja, jak i stosowanie produktów GMO w żywności spożywanej przez ludzi oraz jako dodatek do paszy w hodowlach zwierząt przeznaczonych do produkcji mięsa stanowić ryzyko zdrowotne i ekologiczne. GMO w paszy stanowi też wyzwanie dla gospodarki odpadowej, gdyż utylizacja odpadów zwierzęcych musi uwzględniać zwiększone wymagania środowiskowe wynikające z cech pasz GMO. W sytuacji zbyt małej ilości przekonujących danych popieram ostrożnościową politykę zakazującą zarówno produkcji kukurydzy GMO GA21 (MON-00021-9, jak i wprowadzania jej do obrotu.

Klausimai raštu

Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.)

**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS dėl aukštojo mokslo reformos Baltarusijoje

21-11-2016 P8_DCL(2016)0122 Nebegalioja
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Heidi HAUTALA Kazimierz Michał UJAZDOWSKI Algirdas SAUDARGAS Jaromír ŠTĚTINA Michaela ŠOJDROVÁ Angel DZHAMBAZKI Krystyna ŁYBACKA Agnieszka KOZŁOWSKA Julie WARD Momchil NEKOV
Pateikimo data : 21-11-2016
Galioja iki : 21-02-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 74 - 22-02-2017

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS dėl kovos su neapykanta ir ekstremizmu internete

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Nebegalioja
Ivan JAKOVČIĆ Paavo VÄYRYNEN Anna ZÁBORSKÁ Hannu TAKKULA Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Boris ZALA Zigmantas BALČYTIS Heinz K. BECKER Jozo RADOŠ Brian HAYES Péter NIEDERMÜLLER Angel DZHAMBAZKI Agnieszka KOZŁOWSKA Miriam DALLI Patricija ŠULIN Iskra MIHAYLOVA
Pateikimo data : 12-09-2016
Galioja iki : 12-12-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 143 - 13-12-2016

Pareiškimai

Originali pasirašyta deklaracija su nurodyta data archyvuojama Europos Parlamente.