Please fill this field
Jörg MEUTHEN Jörg MEUTHEN
Jörg MEUTHEN

Identiteto ir demokratijos frakcija

Pirmininko pavaduotojas

Vokietija - Alternative für Deutschland (Vokietija)

8-oji Parlamento kadencija Jörg MEUTHEN

Frakcijos

  • 08-11-2017 / 01-07-2019 : Laisvės ir tiesioginės demokratijos Europos frakcija - Narys

Nacionalinės partijos

  • 08-11-2017 / 01-07-2019 : Alternative für Deutschland (Vokietija)

Narys

  • 29-11-2017 / 13-12-2017 : Tyrimo komitetas įtarimams dėl Sąjungos teisės pažeidimų ir netinkamo administravimo taikant Sąjungos teisę atvejų, susijusių su pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir slėpimu, nagrinėti
  • 29-11-2017 / 12-06-2018 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  • 29-11-2017 / 27-11-2018 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
  • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete

Pavaduojantis narys

  • 28-11-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

PRELIMINARUS PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos valiutos fondo įsteigimo

26-02-2019 A8-0087/2019 PE630.626v02-00 BUDG ECON
Vladimír MAŇKA Pedro SILVA PEREIRA

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reformos

29-01-2018 ECON_AD(2018)612384 PE612.384v02-00 ECON
Luigi MORGANO

NUOMONĖ dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimo ir įgyvendinimo

24-11-2017 ECON_AD(2017)609658 PE609.658v02-00 ECON
Roberto GUALTIERI

Klausimai žodžiu

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Platesnės apimties klausimai

Platesnės apimties klausimus, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnis, III priedas

Kita parlamentinė veikla

Klausimai raštu

Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Pareiškimai

Originali pasirašyta deklaracija su nurodyta data archyvuojama Europos Parlamente.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg