Please fill this field
Heléne FRITZON Heléne FRITZON
Heléne FRITZON

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija

Pirmininko pavaduotoja

Švedija - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Švedija)

Gimimo data : , Kristianstad

Pagrindinis puslapis Heléne FRITZON

Narė

EMPL
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
FEMM
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
DACP
Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje

Pavaduojanti narė

CULT
Kultūros ir švietimo komitetas
D-ZA
Delegacija ryšiams su Pietų Afrika

Pastarojo meto veikla

Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) SV

13-11-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta för initiativbetänkadet om investeringsplanen för ett hållbart Europa – finansiering av den gröna given. Betänkandets innehåll rymmer konkreta förslag om hur den gröna given kan finansieras med både offentliga och privata medel, samt säkerställer att EU inte ska finansiera aktiviteter som vållar skada för människor eller klimatet. Att säkra en realistisk och konkret finansiering är avgörande för att lyckas med den gröna omställningen, varför vi i valde att ställa oss bakom betänkandet. Av detta skäl valde vi också att avstå i omröstningarna på några punkter, som om de antagits hade äventyrat betänkandet som helhet.
Betänkandet innehåller emellertid skrivningar om introducerandet av nya egna medel som vi anser är problematiska och vänder oss emot. Som huvudregel anser vi att nya prioriteringar i huvudsak ska finansieras genom omprioriteringar inom befintlig budgetram, och att närhetsprincipen ska tillämpas på budgetområdet. Mot den bakgrunden avböjer vi betänkandets samlade förslag av skatter på unionsnivå som föreslås gå in som egna medel i EU:s budget.
Vi svenska socialdemokrater kommer fortsättningsvis vara pådrivande för klimatomställningen på unionsnivå. Därtill måste även medlemsstaterna ta ett betydande ansvar för att ställa om i hållbar riktning, exempelvis genom införandet av en ambitiös och effektiv beskattning av koldioxid.

Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) SV

12-11-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

. – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i voteringen om paketuppgörelsen i block 4, 5, 8, 9, röstade emot i block 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, samt röstade emot i voteringen om budgetresolutionen för 2021.
Ett flertal satsningar i parlamentets budget återfinns inom välfungerande områden. Forskningsprogrammet Horisont Europa, investeringar i transportinfrastruktur, arbetet för jämlikhet samt unionens yttre åtgärder hör till det bästa som görs i EU-samarbetet. En rättvis klimatomställning måste prioriteras i EU:s budget.
Vi ser positivt på vissa satsningar i parlamentets förslag. Som huvudregel anser vi emellertid att utgiftsökningarna ska kompenseras med omprioriteringar i EU:s budget.
Exempelvis behöver omdisponeringar göras från EU:s betydande jordbruksstöd till förmån för EU:s klimat- och miljöinsatser samt unionens jämställdhetsarbete. Vi avstod i voteringen om block 4, trots flera goda miljösatsningar, eftersom rubriken innehåller ökade satsningar inom EU:s jordbrukspolitik som vi inte vill se. Som övergripande princip förordar vi dock omprioriteringar i EU:s budget inom befintlig ram istället för generella utgiftsökningar.
Eftersom budgetutskottet inte har prövat enskilda anslag mot varandra i syfte att omdisponera medel, bidrar detta sammantaget till att parlamentet mycket kraftigt överskrider budgettaken i kommande EU:s långtidsbudget. Således kan vi inte ställa oss bakom parlamentets förslag till budget för 2021.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg