Please fill this field
David LEGA David LEGA
David LEGA

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

Narys

Švedija - Kristdemokraterna (Švedija)

Gimimo data : , Göteborg

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo David LEGA

Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

ES visuomenės sveikatos strategija laikotarpiu po COVID-19 (RC-B9-0216/2020) SV

10-07-2020

Idag röstade Europaparlamentet om en resolution rörande EU:s prioriteringar inom hälso- och sjukvården, mot bakgrund av covid 19-krisen.
Kristdemokraterna gav sitt stöd till resolutionen eftersom vi anser att EU har en viktig roll att spela rörande exempelvis medicinsk forskning och rörlighet för patienter. Vårt ställningstagande bör ses mot bakgrund av vår uppfattning om behovet av att utveckla EU:s arbete på dessa områden.
I delvoteringar markerade vi dock tydligt mot uppfattningen att EU bör reglera sjukvårdspolitiken som sådan - varken via nya finansieringsinstrument eller via lagstiftning. Vi röstade därför mot krav på ett direktiv för minimistandarder inom ramen för en eventuell framtida europeisk hälsounion.

Protinę negalią turinčių asmenų teisės COVID-19 krizės metu (B9-0204/2020) SV

08-07-2020

Idag hade Europaparlamentet resolutionsbehandling om villkoren för personer med intellektuell funktionsnedsättning under covid-19-krisen. Bakgrunden är en medborgarframställan i frågan. Resolutionen belyser de negativa konsekvenser som ytterligare isolering får för dessa personer, som i många fall redan är mycket isolerade. Resolutionen uppmanar medlemsländerna att vidta åtgärder för livsförbättrande åtgärder för denna utsatta grupp. Kristdemokraterna instämmer helhjärtat i denna uppmaning och röstade därför för resolutionen. Vi vill i sammanhanget dock markera att exakt hur stödet till personer med intellektuell funktionsnedsättning ska vara utformat även fortsättningsvis måste vara medlemsstaternas befogenhet. Det hade varit önskvärt om resolutionen varit tydligare på denna punkt.

Antirasistiniai protestai po George'o Floydo mirties (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) SV

19-06-2020

Idag behandlade Europaparlamentet en resolution mot bakgrund av George Floyds död, debatten om rasism och de demonstrationer som den senaste tiden ägt rum runt om i västvärlden. Kristdemokraterna stödde resolutionen för att markera bred uppslutning kring grundprincipen om alla människors lika värde.
I delomröstningar markerade Kristdemokraterna avstånd från generaliserande och orättvisa beskrivningar av såväl europeisk som amerikansk poliskår, en alltför ensidig bild av USA och diverse identitetspolitiskt präglade skrivningar. Särskilt noterbart är också att Kristdemokraterna och EPP-gruppen vann delomröstningen om hur man ska beskriva det våld och den vandalism som utspelat sig under flera av demonstrationerna. Där vänstergrupperna i Europaparlamentet ville linda in avståndstaganden, stödde majoriteten i Europaparlamentet ett tydligt fördömande av vandalism.

Taisomojo biudžeto Nr. 3/2020 projektas. 2019 finansinių metų pertekliaus įrašymas į biudžetą (A9-0104/2020 - Monika Hohlmeier) SV

17-06-2020

Vi kristdemokrater välkomnar förslaget om en överföring av 2019 års budgetöverskott, vilket skulle innebära en sänkning av medlemsländernas inbetalningar. Samtidigt motsätter vi oss att eventuella budgetöverskott i framtiden helt och hållet ska tillfalla EU-budgeten, utan en motsvarande minskning av medlemsländernas medlemsavgifter. Överskott ska inte vara till EU:s fria förfogande utan att hänsyn tas till detta genom justering av medlemsländernas bidrag till finansieringen av budgeten.

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas (A9-0021/2020 - Maria Grapini) SV

14-05-2020

Idag röstade vi om Europaparlamentets egen ansvarsfrihet för 2018. I tillhörande resolution kom frågan om ledamöternas konton för allmänna utgifter upp. Kristdemokraterna lovade i valrörelsen att arbeta för ökad transparens avseende regelverket för dessa utgifter. Exakt hur detta ska gå till är dock ingen självklarhet. I den här specifika omröstningen drog min kollega och jag olika slutsatser om huruvida de föreslagna förändringarna av regelverket – som röstades igenom av parlamentet – är det bästa sättet att öka transparensen. Partiets grundläggande hållning är dock glasklar: fusk, missbruk eller slöseri får inte förekomma. Inom Kristdemokraterna sker redovisningen av dessa medel i dagsläget internt.

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (A9-0069/2020 - Monika Hohlmeier) SV

14-05-2020

Idag har Europaparlamentet röstat om ansvarsfrihet för genomförandet av EU:s budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan. Kristdemokraterna röstade för att bevilja kommissionen ansvarsfrihet i detta hänseende.
Kristdemokraterna har tidigare år röstat för att skjuta upp beslutet om ansvarsfrihet för kommissionen. Detta främst på grund av den höga felnivån för utbetalningar, som varit långt över den acceptabla nivån på två procent. För budgetåret 2018 bedöms den mest sannolika felnivån uppgå till 2,6 procent och revisionsrätten konstaterar att lagligheten och korrektheten har ökat. Vi kristdemokrater är dock fortfarande kritiska till den för höga felnivån, och röstade därför för den tillhörande resolutionen som uttrycker kritik och oro för kommissionens kvarvarande brister.
Vidare röstade vi mot ett ändringsförslag som uppmuntrar kommissionen att, i avsaknad av betydande framsteg, överväga att dra in det så kallade IPA-stödet – ett föranslutningsstöd som tillfaller aspirerande medlemsländer – för Turkiet. Vi kristdemokrater är av åsikten att EU borde avbryta medlemsförhandlingarna med Turkiet, men anser alltjämt att EU inte kan eller ska stoppa föranslutningsstöd till kandidatländer innan EU formellt avbrutit anslutningsförhandlingarna.

ES prioritetai 64-ojoje JT Moterų padėties komisijos sesijoje (B9-0093/2020, B9-0095/2020) SV

13-02-2020

I dag behandlade Europaparlamentet en resolution om EU:s prioriteringar under det kommande mötet med FN:s kvinnokommission senare i vår. Kristdemokraterna röstade för resolutionen. I en delvotering lade vi dock ned vår röst i frågan om att skapa en rättsakt om könsbaserat våld. Frågan har åter blivit aktuell i samband med EU-ratificering av Istanbulkonventionen. Rättsakter på området kan utformas på olika sätt, men för Kristdemokraternas del är det angeläget att inte själva konstruktionen av den svenska lagstiftningen på området (exempelvis lagen om kvinnofridskränkning) utformas i kompromisser med andra länder.

ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo sudarymas (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) SV

12-02-2020

I dag röstade Europaparlamentet om ett frihandelsavtal och ett avtal om investeringsskydd med Vietnam samt om tillhörande resolutioner.
Avtalen är ömsesidigt gynnsamma: Vietnams export till EU beräknas öka med 29 procent och EU:s export till Vietnam med 18 procent, fram till 2035.
Jag fördömer Vietnams socialistdiktatur och dess omfattade kränkningar av sina medborgares fri- och rättigheter.
Samtidigt vet jag och mitt parti emellertid att handel och samarbete ökar våra chanser att påverka andra länder i rätt riktning, för att stärka demokratins och rättsstatens principer och de mänskliga fri- och rättigheterna.
I frihandelsavtalet finns omfattande motkrav och gedigna kontrollmekanismer för efterlevande av de mänskliga fri- och rättigheterna, klimatarbete enligt Parisavtalet och arbetstagarrättigheter enligt ILO-konventionerna.
Det är min absoluta övertygelse att Vietnams folk snabbare kommer att få uppleva verklig frihet och bättre levnadsvillkor med ett omfattande frihandels- och investeringsskyddsavtal med EU – än utan.

ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo sudarymas (rezoliucija) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) SV

12-02-2020

I dag röstade Europaparlamentet om ett frihandelsavtal och ett avtal om investeringsskydd med Vietnam samt om tillhörande resolutioner.
Avtalen är ömsesidigt gynnsamma: Vietnams export till EU beräknas öka med 29 procent och EU:s export till Vietnam med 18 procent, fram till 2035.
Jag fördömer Vietnams socialistdiktatur och dess omfattade kränkningar av sina medborgares fri- och rättigheter.
Samtidigt vet jag och mitt parti emellertid att handel och samarbete ökar våra chanser att påverka andra länder i rätt riktning, för att stärka demokratins och rättsstatens principer och de mänskliga fri- och rättigheterna.
I frihandelsavtalet finns omfattande motkrav och gedigna kontrollmekanismer för efterlevande av de mänskliga fri- och rättigheterna, klimatarbete enligt Parisavtalet och arbetstagarrättigheter enligt ILO-konventionerna.
Det är min absoluta övertygelse att Vietnams folk snabbare kommer att få uppleva verklig frihet och bättre levnadsvillkor med ett omfattande frihandels- och investeringsskyddsavtal med EU – än utan.

ES ir Vietnamo investicijų apsaugos susitarimas (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) SV

12-02-2020

I dag röstade Europaparlamentet om ett frihandelsavtal och ett avtal om investeringsskydd med Vietnam samt om tillhörande resolutioner.
Avtalen är ömsesidigt gynnsamma: Vietnams export till EU beräknas öka med 29 procent och EU:s export till Vietnam med 18 procent, fram till 2035.
Jag fördömer Vietnams socialistdiktatur och dess omfattade kränkningar av sina medborgares fri- och rättigheter.
Samtidigt vet jag och mitt parti emellertid att handel och samarbete ökar våra chanser att påverka andra länder i rätt riktning, för att stärka demokratins och rättsstatens principer och de mänskliga fri- och rättigheterna.
I frihandelsavtalet finns omfattande motkrav och gedigna kontrollmekanismer för efterlevande av de mänskliga fri- och rättigheterna, klimatarbete enligt Parisavtalet och arbetstagarrättigheter enligt ILO-konventionerna.
Det är min absoluta övertygelse att Vietnams folk snabbare kommer att få uppleva verklig frihet och bättre levnadsvillkor med ett omfattande frihandels- och investeringsskyddsavtal med EU – än utan.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg