Please fill this field
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija

Narė

Lenkija - Prawo i Sprawiedliwość (Lenkija)

Gimimo data : , Kępno

Pagrindinis puslapis Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Narė

REGI
Regioninės plėtros komitetas
FEMM
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
DKOR
Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu

Pavaduojanti narė

ECON
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
FISC
Mokesčių pakomitetis
D-US
Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis

Pastarojo meto veikla

Programa „InvestEU“ (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) PL

13-11-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

InvestEU ma zastąpić sukcesywnie realizowany w ostatnich latach Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), z którego Polska pozyskała znaczne fundusze. Nowy program ma na celu domknięcie luki inwestycyjnej trapiącej Europę. Pobudzenie inwestycji, które wesprą konkurencyjność oraz ekonomiczną, terytorialną i społeczną spójność Europy jest kluczowe szczególnie ze względu na kryzys gospodarczy powiązany z pandemią COVID-19 i zieloną transformację, która najbardziej dotyka mniej zamożne państwa UE. Biorąc pod uwagę przyszłe negocjacje pomiędzy Parlamentem i Radą, zdecydowałem się wesprzeć obecną propozycję mimo zastrzeżeń, co do zmniejszenia elastyczności funduszu. Decyzja o finalnym wsparciu InvestEU po zakończeniu międzyinstytucjonalnych negocjacji, jak i innych programów związanych z wieloletnimi ramami finansowymi, będzie uzależniona od rozwiązania kwestii tzw. mechanizmu praworządności, dyskutowanego w ramach innej procedury legislacyjnej.

Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) PL

12-11-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Musimy zapewnić odpowiednią wysokość środków w budżecie. W 2021 roku musimy spodziewać się kumulacji płatności. Ten budżet rozpoczyna nowy okres programowania na lata 2021–2027, a także musi pokryć zobowiązania z poprzednich Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020. W szczególności, dotyczy to polityki spójności oraz programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW), które są bardzo istotnymi instrumentami inwestycyjnymi w UE.
Mimo zwiększenia budżetu w 2021 nie mogłam go poprzeć ze względu na ustalenie celu ograniczającego emisję gazów cieplarnianych o 60 % do 2030 roku. Jest on w mojej opinii nierealny do osiągnięcia i obciążający państwa członkowskie ogromnymi inwestycjami. Dodatkowo moją wątpliwość budzi wprowadzenie mechanizmu państwa prawa jako warunku zgody PE na roczną procedurę budżetową.

Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (diskusijų tęsinys) PL

11-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-11(1-185-8750)
Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg