Please fill this field
Janusz LEWANDOWSKI Janusz LEWANDOWSKI
Janusz LEWANDOWSKI

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

Narys

Lenkija - Platforma Obywatelska (Lenkija)

Gimimo data : , Lublin

6-oji Parlamento kadencija Janusz LEWANDOWSKI

Frakcijos

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija - Narys
 • 31-08-2004 / 14-02-2007 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija - Biuro narys
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcija - Narys

Nacionalinės partijos

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Platforma Obywatelska (Lenkija)

Pirmininkas

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Biudžeto komitetas
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Biudžeto komitetas

Pirmininko pavaduotojas

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Biudžeto komitetas

Narys

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Biudžeto komitetas
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Komitetų pirmininkų sueiga
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija ryšiams su Japonija
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Laikinojo komiteto dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos politikos sunkumų ir biudžetinių priemonių 2007–2013
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija ryšiams su Japonija

Pavaduojantis narys

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

all-activities

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

OPINION on amending the conditions of employment of other servants of the European Communities EN

11-11-2008 BUDG_AD(2008)415247 PE 415.247v02-00 BUDG
Janusz LEWANDOWSKI

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio ir pratęsiančio 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 804/2004/EB, steigiantį Bendrijos veiksmų programą, skatinančią veiklą Bendrijos finansinių interesų apsaugos srityje (Herkulio programa II)

22-11-2006 BUDG_AD(2006)382216 PE 382.216v01-00 BUDG
Janusz LEWANDOWSKI

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 404/93, (EB) Nr. 1782/2003 ir (EB) Nr. 247/2006 dėl bananų sektoriaus

22-11-2006 BUDG_AD(2006)382195 PE 382.195v01-00 BUDG
Janusz LEWANDOWSKI

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.)

**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl Europos Sąjungos paramos specialiosioms olimpinėms žaidynėms

12-01-2009 P6_DCL(2009)0001 Priimta
Katerina BATZELI Michael CRAMER Silvana KOCH-MEHRIN Janusz LEWANDOWSKI Janusz WOJCIECHOWSKI
Pateikimo data : 12-01-2009
Galioja iki : 24-04-2009
Priimta (data) : 05-05-2009
Priimtas tekstas (su pasirašiusiųjų sąrašu) : P6_TA(2009)0347
Pasirašiusiųjų skaičius : 436 - 24-04-2009

Dalyvaujančiųjų sąrašas

Šis dalyvių sąrašas yra ištrauka iš 6-osios Parlamento kadencijos plenarinių posėdžių protokolų. Jame informacija pateikiama tik informaciniais tikslais ir apima Parlamento nario kadenciją Europos Parlamente. Tai neapdoroti duomenys ir į juos nėra įtrauktos korekcijos dėl pateisinamo nedalyvavimo dėl ligos, motinystės ir (arba) tėvystės atostogų, Parlamento delegacijos veiklos, kuriai gautas leidimas ir t. t.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg