Please fill this field
Czesław Adam SIEKIERSKI Czesław Adam SIEKIERSKI
Czesław Adam SIEKIERSKI
Lenkija

Gimimo data : , Stopnica

8-oji Parlamento kadencija Czesław Adam SIEKIERSKI

Frakcijos

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija - Narys

Nacionalinės partijos

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Polskie Stronnictwo Ludowe (Lenkija)

Pirmininkas

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

Narys

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komitetų pirmininkų sueiga
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Kanada
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Komitetų pirmininkų sueiga

Pavaduojantis narys

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Biudžeto kontrolės komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

Nuomonė dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu dialogu dėl 2020 m. biudžeto

24-04-2019 AGRI_AL(2019)638556 PE638.556v01-00 AGRI
Czesław Adam SIEKIERSKI

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013

16-10-2018 AGRI_AD(2018)623976 PE623.976v02-00 AGRI
Czesław Adam SIEKIERSKI

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370 PE613.370v01-00 AGRI
Czesław Adam SIEKIERSKI

Klausimai žodžiu

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Platesnės apimties klausimai

Platesnės apimties klausimus, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnis, III priedas

Kita parlamentinė veikla

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Parlamento nariai gali pateikti rašytinį savo balsavimo plenariniame posėdyje paaiškinimą. Darbo tvarkos taisyklių 194 straipsnis

Gyvūnų apsauga juos vežant ES viduje ir už jos ribų (A8-0057/2019 - Jørn Dohrmann) PL

14-02-2019

W przyjętym w 2005 r. rozporządzeniu przyjęliśmy zasadę, że należy unikać zranień i wszelkiego niepotrzebnego cierpienia zwierząt w trakcie transportu. Myślę, że jest to dobry kompromis pomiędzy wymogami dobrostanu zwierząt a praktyką hodowli.
W związku z licznymi zastrzeżeniami zgłaszanymi do Komisji Rolnictwa przez organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zwierząt zdecydowaliśmy o potrzebie sporządzenia sprawozdania z wykonania wspomnianego rozporządzenia.
Unia Europejska ma najwyższe na świecie standardy w zakresie dobrostanu zwierząt, w tym także ich transportu. Są one od wielu lat zakorzenione we wspólnej polityce rolnej, która uzależnia wypłacenie subsydiów rolnikom od ich wypełnienia. Oczywiście nie oznacza to, że sytuacja jest idealna, a nadużycia nie zdarzają się. Niemniej jednak należy tutaj wprowadzić jasne rozróżnienie odpowiedzialności hodowców oraz firm transportujących zwierzęta.
Często pojawiają się postulaty dalszego ograniczenia maksymalnego dopuszczalnego czasu transportu zwierząt. W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę, że zwierzęta często cierpią więcej podczas przymusowego postoju i rozładunku niż podczas dłuższej, ale nieprzerywanej podróży.
Wydaje się, że najbardziej pożądany byłby ubój zwierząt jak najbliżej miejsca ich hodowli, lecz w praktyce jest to coraz rzadziej wykonalne ze względu na postępującą koncentrację ubojni. W takich okolicznościach należy szukać równowagi między dobrostanem zwierząt a wymogami procesu hodowli.

Taususis pesticidų naudojimas (A8-0045/2019 - Jytte Guteland) PL

12-02-2019

W 2017 r. Komisja Europejska z trzyletnim opóźnieniem przedstawiła raport z implementacji dyrektywy w sprawie zrównoważonego wykorzystania pestycydów uchwalonej w 2009 r. z myślą o zmniejszeniu zagrożenia wynikającego ze stosowania pestycydów dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Dyrektywa przewiduje m.in. tzw. zintegrowane metody walki ze szkodnikami (Integrated Pest Management) oraz promowanie niechemicznych odpowiedników dla istniejących substancji.
Sprawozdanie wskazuje na istniejące braki w implementacji wspomnianej dyrektywy, jednak wydaje się, że przynajmniej w niektórych miejscach przyjmuje ono zbyt radykalny wydźwięk. Sektor rolny obwiniany jest m.in. za zatruwanie środowiska wodnego, przy czym nie bierze się pod uwagę faktu, że rolnicy nie mają obecnie realnych alternatyw dla dostępnych na rynku środków ochrony roślin, a bez nich nie mogą być pewni plonów, a przez to i swoich dochodów. Nie jest również uzasadnione żądanie nałożenia dodatkowych obciążeń na rolników w ramach WPR, gdy równocześnie znacząco obcina się jej budżet.
Nie można w bezpośredni sposób przeciwstawiać kwestii zdrowotnych i środowiskowych oraz pracy rolnika. Rolnik produkuje żywność najlepszymi dostępnymi sposobami, sam również jest konsumentem. Kluczowym wyzwaniem jest podjęcie, wspólnie ze światem nauki i producentami, środków ochrony roślin działań na rzecz zapewnienia dostępności alternatywnych preparatów ochrony roślin dla rolnictwa, w przystępnej cenie, aby nie zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu w Unii.

Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ nustatymas (A8-0421/2018 - Sven Giegold) PL

17-01-2019

Na nowy program Fiscalis przewidziane jest 270 mln euro na 7 lat. Program ma zwalczać oszustwa podatkowe i unikanie podatków. Aby go zrealizować, potrzebna jest współpraca między służbami podatkowymi różnych krajów, a szczególnie wymiana informacji.
Celem jest lepsza ochrona interesów finansowych Unii i jej obywateli przez uszczelnianie systemu, usprawnianie pracy administracji podatkowej, a docelowo zbliżenie systemów podatkowych poszczególnych krajów, co wymaga czasu, ale i potrzeby szkolenia, poprawy jakości pracy urzędników z tego obszaru czy tworzenie zespołu rzeczoznawców.
Pamiętajmy, że systemy podatkowe w Unii są nadal bardzo zróżnicowane, ale w miarę wyrównywania poziomu dochodów, warunków życia czy wynagrodzeń trzeba będzie je ujednolicać. Jest to ważne dla właściwego funkcjonowania wspólnego rynku, lecz cały proces jest rozpisany na wiele lat.

Klausimai raštu

Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.)

**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS dėl Europos vaisių dienos paskelbimo

12-12-2016 P8_DCL(2016)0130 Nebegalioja
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO Pilar AYUSO Esther HERRANZ GARCÍA Czesław Adam SIEKIERSKI Florent MARCELLESI Pilar del CASTILLO VERA Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Carlos ITURGAIZ Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Francisco José MILLÁN MON Santiago FISAS AYXELÀ Verónica LOPE FONTAGNÉ Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Rosa ESTARÀS FERRAGUT Paolo DE CASTRO Gabriel MATO Nuno MELO Marijana PETIR Francisco de Paula GAMBUS MILLET Esteban GONZÁLEZ PONS Jasenko SELIMOVIC
Pateikimo data : 12-12-2016
Galioja iki : 12-03-2017
Pasirašiusiųjų skaičius : 133 - 13-03-2017

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS dėl ES rytinėse ir vakarinėse rinkose parduodamų produktų sudėties ir kokybės skirtumų

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Nebegalioja
Dubravka ŠUICA Renate SOMMER Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Czesław Adam SIEKIERSKI Miroslav MIKOLÁŠIK Jacek SARYUSZ-WOLSKI Anna FOTYGA Dariusz ROSATI Inese VAIDERE Marian-Jean MARINESCU Csaba SÓGOR Iuliu WINKLER Pavel SVOBODA Eduard KUKAN Monika SMOLKOVÁ Zigmantas BALČYTIS Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Traian UNGUREANU Cătălin Sorin IVAN Zoltán BALCZÓ Krišjānis KARIŅŠ Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Biljana BORZAN Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Davor Ivo STIER Ivana MALETIĆ Tibor SZANYI Michaela ŠOJDROVÁ Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ Andor DELI György HÖLVÉNYI Merja KYLLÖNEN Artis PABRIKS Andrejs MAMIKINS Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE Nicola CAPUTO Georgi PIRINSKI Adam SZEJNFELD Julia PITERA Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Ivan ŠTEFANEC Pál CSÁKY Franc BOGOVIČ Daniel BUDA Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS Liliana RODRIGUES Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Pateikimo data : 09-05-2016
Galioja iki : 09-08-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 141 - 28-07-2016

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS dėl kaimo vietovėse gyvenančių moterų galimybių patekti į darbo rinką skatinimo ir rėmimo

07-03-2016 P8_DCL(2016)0024 Nebegalioja
Viorica DĂNCILĂ Esther HERRANZ GARCÍA Czesław Adam SIEKIERSKI Mairead McGUINNESS Marc TARABELLA Paolo DE CASTRO Eric ANDRIEU Maria NOICHL Maria HEUBUCH Ulrike MÜLLER Clara AGUILERA
Pateikimo data : 07-03-2016
Galioja iki : 07-06-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 151 - 08-06-2016

Pareiškimai

Originali pasirašyta deklaracija su nurodyta data archyvuojama Europos Parlamente.