Please fill this field
Ingeborg GRÄSSLE Ingeborg GRÄSSLE
Ingeborg GRÄSSLE
Vokietija

Gimimo data : , Heidenheim

8-oji Parlamento kadencija Ingeborg GRÄSSLE

Frakcijos

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija - Narė

Nacionalinės partijos

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Vokietija)

Pirmininkė

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Biudžeto kontrolės komitetas
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Biudžeto kontrolės komitetas

Narys

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Biudžeto kontrolės komitetas
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Biudžeto komitetas
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komitetų pirmininkų sueiga
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Biudžeto kontrolės komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Biudžeto komitetas
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Komitetų pirmininkų sueiga

Pavaduojanti narė

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
 • 19-01-2017 / 10-09-2017 : Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Darbų programa DE

15-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-15(1-041-0000)

Teisinė valstybė Rumunijoje (diskusijos) DE

15-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-15(1-101-0000)

Teisinė valstybė Rumunijoje (diskusijos) DE

15-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-15(1-104-0000)

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl padėties Vengrijoje (pagal 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento rezoliuciją)

26-04-2018 CONT_AD(2018)615392 PE615.392v03-00 CONT
Ingeborg GRÄSSLE

POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo

23-11-2017 CONT_AD(2017)613615 PE613.615v01-00 CONT
Ingeborg GRÄSSLE

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto)

15-09-2017 CONT_AD(2017)536024 PE536.024v02-00 CONT
Ingeborg GRÄSSLE

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl registro kontrolės ir Komisijos ekspertų grupių sudėties

27-04-2016 BUDG_AD(2016)576859 PE576.859v02-00 BUDG
Helga TRÜPEL

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla

Klausimai raštu

Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.)

**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu

07-09-2015 P8_DCL(2015)0044 Nebegalioja
Laura FERRARA Bart STAES Ingeborg GRÄSSLE Dennis de JONG Monika HOHLMEIER Michael THEURER Sergio Gaetano COFFERATI Petri SARVAMAA Benedek JÁVOR Marco VALLI Barbara SPINELLI Fabio Massimo CASTALDO Ignazio CORRAO
Pateikimo data : 07-09-2015
Galioja iki : 07-12-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 172 - 08-12-2015

Pareiškimai

Originali pasirašyta deklaracija su nurodyta data archyvuojama Europos Parlamente.