Sirpa
PIETIKÄINEN

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys - 8-oji Parlamento kadencija Sirpa PIETIKÄINEN

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl įgyvendinimo ataskaitos dėl Reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ES viduje ir už jos ribų

13-12-2018 ENVI_AD(2018)628594 PE628.594v02-00 ENVI
Karin KADENBACH

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija)

24-11-2017 ENVI_AD(2017)604859 PE604.859v03-00 ENVI
Pavel POC

POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas

26-09-2017 ECON_AD(2017)610694 PE610.694v01-00 ECON
Roberto GUALTIERI

POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA Pagrindinių teisių aspektai romų integracijoje ES: kova su priešiškumu romams

12-07-2017 FEMM_AD(2017)608057 PE608.057v01-00 FEMM
Malin BJÖRK

NUOMONĖ dėl 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) taikymo

20-06-2017 ENVI_AD(2017)599800 PE599.800v02-00 ENVI
Benedek JÁVOR

NUOMONĖ dėl Europos socialinių teisių ramsčio

30-11-2016 FEMM_AD(2016)589333 PE589.333v02-00 FEMM
Maria ARENA

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos platformos, skirtos bendradarbiavimui nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasymo nuo jo srityje gerinti, sukūrimo

22-01-2015 FEMM_AD(2015)541601 PE541.601v02-00 FEMM
Kostadinka KUNEVA