Please fill this field
Sirpa PIETIKÄINEN Sirpa PIETIKÄINEN
Sirpa PIETIKÄINEN

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

Narė

Suomija - Kansallinen Kokoomus (Suomija)

Gimimo data : , Parikkala

7-oji Parlamento kadencija Sirpa PIETIKÄINEN

Frakcijos

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė - Narė

Nacionalinės partijos

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Kansallinen Kokoomus (Suomija)

Pirmininko pavaduotoja

 • 19-03-2012 / 30-06-2014 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Narys

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
 • 12-03-2012 / 18-03-2012 : Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pavaduojanti narė

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ES ir Armėnijos, ES ir Azerbaidžano, ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Specialusis finansų, ekonomikos ir socialinės krizės komitetas
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

all-activities

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl Stokholmo programos laikotarpio vidurio peržiūros

03-10-2013 FEMM_AD(2013)514633 PE 514.633v02-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

NUOMONĖ Visų rūšių transporto keleivių teisės

17-07-2012 IMCO_AD(2012)489552 PE 489.552v02-00 IMCO
Sirpa PIETIKÄINEN

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo ir Komisijos direktyva 2007/14/EB

25-06-2012 ECON_AD(2012)483735 PE 483.735v02-00 ECON
Sirpa PIETIKÄINEN

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvų 78/660/EB ir 83/349/EEB nuostatos dėl tam tikrų didelių bendrovių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo

29-11-2013 IMCO_AD(2013)516976 PE 516.976v02-00 IMCO
Sergio Gaetano COFFERATI

NUOMONĖ 2012–2020 m. e. sveikatos veiksmų planas. Novatoriška sveikatos priežiūra XXI amžiui

08-10-2013 IMCO_AD(2013)514574 PE 514.574v03-00 IMCO
María IRIGOYEN PÉREZ

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų

15-05-2013 IMCO_AD(2013)502121 PE 502.121v04-00 IMCO
Pier Antonio PANZERI

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.)

**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

Rašytinis pareiškimas dėl kovos su prostatos vėžiu Europos Sąjungoje

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Nebegalioja
Pavel POC Alojz PETERLE Nessa CHILDERS Seán KELLY Heinz K. BECKER Claudette ABELA BALDACCHINO Minodora CLIVETI Edit HERCZOG Sirpa PIETIKÄINEN Bart STAES Susy DE MARTINI Piotr BORYS Fiona HALL Marian HARKIN Olga SEHNALOVÁ Danuta JAZŁOWIECKA Csaba SÓGOR
Pateikimo data : 13-01-2014
Galioja iki : 13-04-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 162 - 14-04-2014

Rašytinis pareiškimas dėl alerginių susirgimų sukeliamos naštos pripažinimo

21-10-2013 P7_DCL(2013)0022 Nebegalioja
Françoise GROSSETÊTE Frédérique RIES Nessa CHILDERS Marina YANNAKOUDAKIS Elisabetta GARDINI Rebecca TAYLOR Philippe JUVIN Sirpa PIETIKÄINEN Antonyia PARVANOVA Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Elena Oana ANTONESCU
Pateikimo data : 21-10-2013
Galioja iki : 21-01-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 179 - 21-01-2014

Rašytinis pareiškimas dėl neurodegeneracinių ligų keliamų problemų darbo vietoje

07-10-2013 P7_DCL(2013)0018 Nebegalioja
Angelika WERTHMANN Rosa ESTARÀS FERRAGUT Françoise GROSSETÊTE Marian HARKIN Filiz HYUSMENOVA Ádám KÓSA Mojca KLEVA KEKUŠ Marisa MATIAS Linda McAVAN Sirpa PIETIKÄINEN Antonyia PARVANOVA
Pateikimo data : 07-10-2013
Galioja iki : 07-01-2014
Pasirašiusiųjų skaičius : 161 - 08-01-2014

Pareiškimai

Originali pasirašyta deklaracija su nurodyta data archyvuojama Europos Parlamente.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg