Please fill this field
Cecilia WIKSTRÖM Cecilia WIKSTRÖM
Cecilia WIKSTRÖM
Švedija

Gimimo data : , Svanstein

8-oji Parlamento kadencija Cecilia WIKSTRÖM

Frakcijos

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Narė

Nacionalinės partijos

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Liberalerna (Švedija)

Pirmininkė

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Peticijų komitetas
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Peticijų komitetas
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Komitetų pirmininkų sueiga

Narys

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Peticijų komitetas
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komitetų pirmininkų sueiga
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Peticijų komitetas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 • 23-01-2017 / 31-01-2017 : Komitetų pirmininkų sueiga

Pavaduojanti narė

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Teisės reikalų komitetas
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija ryšiams su Indija
 • 19-01-2017 / 09-02-2017 : Teisės reikalų komitetas

Pagrindinė parlamentinė veikla

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria panaikinamas sezoninis laiko keitimas ir panaikinama Direktyva 2000/84/EB

21-02-2019 PETI_AD(2019)629635 PE629.635v02-00 PETI
Cecilia WIKSTRÖM

NUOMONĖ dėl ES teisės taikymo stebėjimo 2016 m.

23-03-2018 PETI_AD(2018)616610 PE616.610v02-00 PETI
Cecilia WIKSTRÖM

NUOMONĖ dėl Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimo

11-09-2017 PETI_AD(2017)606231 PE606.231v02-00 PETI
Cecilia WIKSTRÖM

Nuomonės, kurių šešėlinis referentas buvo EP narys

Frakcijos paskiria po šešėlinį nuomonės referentą, kad šis sektų nuomonės rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su nuomonės referentu. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830 PE604.830v02-00 LIBE
Michał BONI

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Sąjungos ir trečiųjų šalių tarpvalstybinio keitimosi autorių ir gretutinių teisių saugomų tam tikrų kūrinių ir kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui

27-01-2017 PETI_AD(2017)595392 PE595.392v02-00 PETI
Margrete AUKEN

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui leidžiamų tam tikrų būdų naudoti autorių teisių ir gretutinių teisių saugomus kūrinius ir kitus objektus, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo

27-01-2017 PETI_AD(2017)595393 PE595.393v02-00 PETI
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų aktualiais klausimais teikiami komiteto, frakcijos arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių prašymu. Dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 132, 136, 139, 144 straipsniai

Klausimai žodžiu

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, Europos Komisijai, Tarybai arba Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui gali pateikti komitetas, frakcija arba ne mažiau kaip 5 proc. Parlamento narių. Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Kita parlamentinė veikla

Klausimai raštu

Parlamento nariai gali pateikti tam tikrą skaičių klausimų Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Tarybai, Komisijai bei Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui, į kuriuos atsakoma raštu. Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis, III priedas

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.)

**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS dėl segregacijos mokyklose panaikinimo

14-10-2015 P8_DCL(2015)0060 Nebegalioja
Péter NIEDERMÜLLER Sophia IN 'T VELD Filiz HYUSMENOVA Cecilia WIKSTRÖM Barbara LOCHBIHLER Josef WEIDENHOLZER Damian DRĂGHICI Laura FERRARA Malin BJÖRK Soraya POST Miltiadis KYRKOS
Pateikimo data : 14-10-2015
Galioja iki : 14-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 79 - 15-01-2016

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS dėl aviacijos saugos ir karinių orlaivių pavojingų skrydžių

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Nebegalioja
Urmas PAET Heidi HAUTALA Anna FOTYGA Tunne KELAM Inese VAIDERE Marian-Jean MARINESCU Filiz HYUSMENOVA Daniel DALTON Pavel SVOBODA Cecilia WIKSTRÖM Norica NICOLAI Krišjānis KARIŅŠ Milan ZVER Sandra KALNIETE Indrek TARAND Svetoslav Hristov MALINOV Jozo RADOŠ Dubravka ŠUICA Kaja KALLAS Marju LAURISTIN Tibor SZANYI Pavel TELIČKA Benedek JÁVOR Henna VIRKKUNEN Jussi HALLA-AHO Artis PABRIKS Ivan JAKOVČIĆ Gabrielius LANDSBERGIS Petras AUŠTREVIČIUS Mircea DIACONU Ilhan KYUCHYUK Jeppe KOFOD Kosma ZŁOTOWSKI Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Beata GOSIEWSKA Ivan ŠTEFANEC Pál CSÁKY Ian DUNCAN Daniel BUDA Patricija ŠULIN Bronis ROPĖ Hilde VAUTMANS
Pateikimo data : 05-10-2015
Galioja iki : 05-01-2016
Pasirašiusiųjų skaičius : 106 - 06-01-2016

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS dėl endometriozės tyrimų ir prevencijos

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Nebegalioja
Beatriz BECERRA BASTERRECHEA Cecilia WIKSTRÖM Izaskun BILBAO BARANDICA Catherine BEARDER Eider GARDIAZABAL RUBIAL Sofia RIBEIRO Eleonora EVI Jana ŽITŇANSKÁ Angelika MLINAR Soledad CABEZÓN RUIZ José BLANCO LÓPEZ Ángela VALLINA
Pateikimo data : 07-09-2015
Galioja iki : 07-12-2015
Pasirašiusiųjų skaičius : 193 - 08-12-2015