Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija

Narė

Lietuva - Lietuvos socialdemokratų partija (Lietuva)

Gimimo data : , Linkuva

Pagrindinis puslapis Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Narė

EMPL
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
FEMM
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
DEPA
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje

Pavaduojanti narė

CULT
Kultūros ir švietimo komitetas
DSCA
Delegacija ES ir Armėnijos parlamentiniame partnerystės komitete, ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitete ir ES ir Sakartvelo parlamentiniame asociacijos komitete

Pastarojo meto veikla

Saugaus ir tvaraus svarbiausiųjų žaliavų tiekimo užtikrinimo sistema (A9-0260/2023 - Nicola Beer)

14-09-2023
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavau už šį pranešimą. Bendras šio reglamento tikslas yra pagerinti vidaus rinkos veikimą sukuriant sistemą, kuria būtų užtikrinamas tarptautiniu mastu konkurencingas, saugus, atsparus ir tvarus ES svarbiausiųjų žaliavų tiekimas, be kita ko, skatinant tvarumą, veiksmingumą ir žiediškumą visoje vertės grandinėje. Šiuo reglamentu yra siekiama sustiprinti įvairius strateginių žaliavų vertės grandinės etapus nustatant tikslą iki 2030 m. gerokai padidinti ES pajėgumus kiekvienos strateginės žaliavos atžvilgiu bei siekiama įvairinti strateginių žaliavų importą į ES, siekiant užtikrinti, kad iki 2030 m. metinis kiekvienos strateginės žaliavos sunaudojimo ES kiekis bet kuriuo atitinkamu perdirbimo etapu galėtų būti grindžiamas importu iš kelių trečiųjų šalių, iš kurių nė viena netiektų daugiau kaip 65 proc. metinio ES sunaudojamo kiekio, o pirmenybė turėtų būti teikiama priklausomybės nuo nepatikimų partnerių, kurie nesivadovauja tokiomis pačiomis vertybėmis kaip ES, nesilaiko žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų, mažinimui. Taip pat siekiama gerinti ES gebėjimą stebėti ir mažinti su svarbiausiosiomis žaliavomis susijusią tiekimo riziką tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu, visapusiškai atsižvelgiant į konkurencingumą tarptautiniu mastu bei užtikrinti ES rinkai pateikiamų svarbiausiųjų žaliavų ir produktų, kurių sudėtyje yra svarbiausiųjų žaliavų, laisvą judėjimą, kartu užtikrinant aukšto lygio aplinkos apsaugą ir tvarumą, pagerinant šių žaliavų žiediškumą, patvarumą, taisomumą ir ekonomiškai efektyvų prieinamumą vidaus rinkoje.

Derybų dėl susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl svarbiausiųjų naudingųjų iškasenų tarptautinių tiekimo grandinių stiprinimo pradžia (B9-0366/2023)

14-09-2023
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavau už šią rezoliuciją. Palankiai vertiname Komisijos bendradarbiavimą su JAV administracija aukščiausiu lygmeniu. Raginame šalis rasti sprendimus, kaip ištaisyti Infliacijos mažinimo įstatymo diskriminacines nuostatas, kurios daro poveikį ES eksportuotojams į JAV rinką ir kenkia vienodoms sąlygoms. Raginame Komisiją toliau vertinti galimą Infliacijos mažinimo įstatymo poveikį Europos pramonei, jos konkurencingumui, įskaitant prekybos ir investicijų iškraipymus, atsižvelgiant į dabartinius tiekimo grandinių iššūkius ir dideles energijos, transporto ir žaliavų kainas, ir tęsti savo dialogą su JAV sprendžiant šiuos klausimus. Remiame transatlantinį bendradarbiavimą dėl sąžiningos ir įtraukios svarbiausiųjų naudingųjų iškasenų gyvavimo ciklo vertinimo ir gavybos, ženklinimo bei perdirbimo standartizacijos, siekiant stiprinti tvarias vertės ir tiekimo grandine. Raginame Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su JAV siekiant išnagrinėti visą Prekybos ir technologijų tarybos potencialą, glaudžiai bendradarbiauti su kitais strateginiais partneriais siekiant skatinti atsparias, tvarias ir patikimas pasaulines svarbiausiųjų medžiagų vertės grandines ir pasinaudoti šiuo susitarimu kaip galimybe kurti pridėtinę vertę šalyse, kuriose šios svarbiausiosios naudingosios iškasenos išgaunamos, bei bendradarbiauti su jomis, kartu mažinant nepageidaujamą strateginę priklausomybę. Raginame Komisiją pranešti JAV vyriausybei, kad susitarimas dėl svarbiausiųjų naudingųjų iškasenų turėtų būti laikomas tik vienu iš pirmųjų žingsnių siekiant išspręsti visus ES susirūpinimą keliančius klausimus tiek dėl Infliacijos mažinimo įstatymo, tiek apskritai dėl neišspręstų nesutarimų ES ir JAV prekybos santykiuose.

Pasiūlyto mechanizmo teisinėms ir administracinėms kliūtims tarpvalstybiniu mastu šalinti dalinis keitimas (A9-0252/2023 - Sandro Gozi)

14-09-2023
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavau už šį pranešimą. Atsižvelgiant į naujausias darbo jėgos judumo ES viduje tendencijas ir siekiant įveikti įvairias demografines, socialines, ekonomines ir aplinkos problemas, reikia mažinti skirtumus ir užkirsti kelią protų nutekėjimui. ES turi dėti daugiau pastangų, kad būtų pašalintos nuolatinės tarpvalstybinės teisinės ir administracinės kliūtys platesniame sanglaudos kontekste, užtikrindama daug veiksmingesnį pasienio valdžios institucijų bendradarbiavimą ir sukurdama naują veiksmingą priemonę. Nepaisant pastaraisiais dešimtmečiais plėtojamos teritorinės tarpvalstybinės veiklos, kurią ES remia ir sudaro palankesnes sąlygas teisinėmis ir finansinėmis priemonėmis, pasienio regionų piliečiai dažniau susiduria su diskriminacija, neturėdami prieigos prie artimiausių kitoje sienos pusėje teikiamų viešųjų paslaugų arba turėdami mažiau galimybių savo įmonėms. Remiame pastangas įgyvendinti iniciatyvą „b-solutions“, kaip vieną iš Komisijos komunikate „Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose“ siūlomų veiksmų. Pabrėžiame, kad reikia ES masto koordinavimo sistemos, kuria būtų užtikrinta ES sanglauda ir visiems pasienio regionams būtų pateiktas ilgai lauktas sprendimas, leidžiantis jiems pašalinti kliūtis, dėl kurių atitinkamos valstybės narės turi dėti daugiau pastangų ir bendradarbiauti, laikantis subsidiarumo principo. Manome, kad pasiūlymo dėl ECBM pakeitimais turėtų būti siekiama sukurti paprastą ir aiškią koordinavimo sistemą, kuri leistų įvairių lygmenų valdžios institucijoms pašalinti teisines ir administracines kliūtis, kartu išvengiant struktūrų ir institucijų dubliavimosi ir neužkraunant nereikalingos administracinės naštos.

Kontaktai

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
11G301
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08009
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex