Please fill this field
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija

Narė

Lietuva - Lietuvos socialdemokratų partija (Lietuva)

Gimimo data : , Linkuva

Pagrindinis puslapis Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Pirmininko pavaduotoja

EMPL
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Narė

FEMM
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
DEPA
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje

Pavaduojanti narė

CULT
Kultūros ir švietimo komitetas
DSCA
Delegacija ES ir Armėnijos parlamentiniame partnerystės komitete, ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitete ir ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete

Pastarojo meto veikla

Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa 2021–2027 m. laikotarpiu (programa „ES – sveikatos labui“) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi)

13-11-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavau už šį pranešimą. Komisijos pasiūlytos naujosios programos tikslas – užtikrinti, kad ES išliktų sveikiausias regionas pasaulyje, turėtų visas įmanomas priemones sveikatos problemoms spręsti nacionaliniu ir ES lygmenimis ir būtų geriau pasirengusi bet kokiai naujai kylančiai grėsmei sveikatai, kuri gali kelti pavojų ES gyventojams. Programoje „ES – sveikatos labui“ numatyti nauji veiksmai, kuriais bus užpildytos COVID-19 pandemijos metu atsivėrusios spragos, susijusios su vaistų kūrimu ir gamyba, netinkamu vaistų ir įrangos tiekimu ligoninėms ir nepakankamais medicininiais žmogiškaisiais ištekliais, skaitmeninių priemonių ir paslaugų, kuriomis užtikrinamas priežiūros tęstinumas, naudojimu ir poreikiu krizės metu išlaikyti prieigą prie pagrindinių prekių ir paslaugų. Tokiu būdu ES turės daugiau priemonių, kad galėtų imtis skubių, ryžtingų ir suderintų veiksmų su valstybėmis narėmis tiek rengiantis krizėms, tiek jas valdant.Komisija pasiūlė plataus užmojo atskirą programą „ES – sveikatos labui“, pagal kurią būtų teikiama poreikių vertinime aptarta speciali su būsimomis sveikatos problemomis susijusi parama. Pagal šį pasiūlymą naujai programai skiriamas 9,4 mlrd. EUR finansavimas yra gerokai didesnis, palyginti su ankstesniais „Europos socialinio fondo +“ programos pasiūlymais (413 mln. EUR). Programa bus finansuojama pagal būsimą DFP (1,7 mlrd. EUR) ir ekonomikos gaivinimo priemonę (dabar vadinama „Naujos kartos ES“) (7,7 mlrd. EUR).

Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang)

13-11-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Balsavau už šį pranešimą. Palankiai vertiname Tvarios Europos investicijų planą (angl. SEIP), kuris yra labai svarbus užtikrinant Žaliojo kurso sėkmę ir perėjimą prie tvaresnės, konkurencingos, žiedinės ir atsparesnės ekonomikos, laikantis Sąjungos aplinkosaugos įsipareigojimų, įskaitant klimato srities įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ir ES klimato teisę.Pabrėžiame, kad šis planas turėtų būti suderinto ir įtraukaus Sąjungos reagavimo, kuriant atsparesnę ekonomiką ir visuomenę po COVID-19 pandemijos, pagrindas ir juo turėtų skatinama teritorinė, socialinė ir ekonominė sanglauda.Palankiai vertiname Komisijos Europos ekonomikos gaivinimo planą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama Europos žaliajam kursui ir skaitmeninimo strategijai.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg