Please fill this field
Viktor USPASKICH Viktor USPASKICH
Viktor USPASKICH

Frakcija „Renew Europe“

Narys

Lietuva - Darbo partija (Lietuva)

Gimimo data : , Vilnius

Pagrindinis puslapis Viktor USPASKICH

Narys

REGI
Regioninės plėtros komitetas
DCAS
Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano ir ES ir Tadžikistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Turkmėnistanu ir Mongolija

Pavaduojantis narys

JURI
Teisės reikalų komitetas
DSCA
Delegacija ES ir Armėnijos parlamentiniame partnerystės komitete, ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitete ir ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete
DEPA
Delegacija EURONEST parlamentinėje asamblėjoje

Pastarojo meto veikla

Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas (A8-0200/2019 - Peter Jahr)

23-10-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

. – Balsavau už, nes pritariu, kad tiesioginės išmokos žemdirbiams visoje ES būtų suvienodintos. Taip pat šiuo klausimu esu užregistravęs rezoliuciją.

Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena (A8-0199/2019 - Ulrike Müller)

23-10-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

. – Balsavau uz, nes ES pareiga užtikrinti politikos suderinamumą vystymosi labui įtvirtinta Lisabonos sutarties 208 straipsnyje, t. y. ES įpareigota atsižvelgti į vystymosi tikslus visose politikos srityse, kurios gali turėti įtakos besivystančioms šalims, ir vengti prieštaravimų tarp skirtingose srityse vykdomos politikos. Aprūpinimo maistu saugumo užtikrinimas ir darnus žemės ūkis yra prioritetinės ES vystomojo bendradarbiavimo sritys. Atitinkamoje ES politikos programoje (2010 m.) pažymima politikos suderinamumo vystymosi labui svarba siekiant užtikrinti pasaulinį aprūpinimo maistu saugumą ir pabrėžiamas ES bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) vaidmuo šioje srityje.

Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas (A8-0198/2019 - Eric Andrieu)

23-10-2020
Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

. – Balsavau uz, nes palaikau Komisijos nusistatymą suteikti didesnę atsakomybę valstybėms narėms ir ūkininkams, visų pirma pasitelkiant stipresnes gamintojų organizacija. Bet to negalima daryti regionų sąskaita, ir Komisija privalo apibrėžti savo vaidmenį viešajame krizių valdyme siekdama, kad jis tinkamai papildytų privatųjį krizių valdymą, kuriuo užsiima ūkininkai ir jų organizacijos. Siekdamas toliau didinti ekonominės veiklos vykdytojų atsakingumą, tęsiant svarbų Parlamento darbą derantis dėl „Omnibus“ reglamento, pašalinti paskutinius neaiškumus dėl ūkininkams suteikiamų geresnio veiklos organizavimo galimybių,.

Kontaktai

Bruxelles

Strasbourg