Barbara LOCHBIHLER Barbara LOCHBIHLER
Barbara LOCHBIHLER
Vokietija

Gimimo data : , Obergünzburg

7-oji Parlamento kadencija Barbara LOCHBIHLER

Frakcijos

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas - Narė

Nacionalinės partijos

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Vokietija)

Pirmininkė

 • 29-09-2009 / 14-09-2011 : Delegacija ryšiams su Iranu
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Žmogaus teisių pakomitetis

Narys

 • 16-07-2009 / 14-09-2011 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegacija ryšiams su Iranu
 • 29-09-2009 / 14-09-2011 : Delegacijų pirmininkų sueiga
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Komitetų pirmininkų sueiga
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Žmogaus teisių pakomitetis
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Komitetų pirmininkų sueiga

Pavaduojanti narė

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Užsienio reikalų komitetas
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Indija
 • 15-09-2011 / 30-06-2014 : Delegacija ryšiams su Iranu
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Užsienio reikalų komitetas

all-activities

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas

Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) pranešėjas buvo EP narys

Atsakingas Parlamento komitetas skiria pranešėją, kad šis parengtų pranešimą dėl teisėkūros ar su biudžetu susijusių pasiūlymų arba kitų klausimų. Rengdami pranešimus pranešėjai gali konsultuotis su atitinkamais ekspertais ir suinteresuotaisiais subjektais. Jie taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais pranešėjais. Komitetuose patvirtinti pranešimai vėliau svarstomi ir dėl jų balsuojama plenariniame posėdyje. Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis

Pranešimas(-ai), kurio(-ių) šešėlinis pranešėjas buvo EP narys

Frakcijos kiekvienam pranešimui atsakingame komitete paskiria po šešėlinį pranešėją, kad šis sektų pranešimo rengimo eigą ir derėtųsi dėl kompromisinių tekstų su pranešėju. Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys

Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą (FRONTEX)

18-01-2011 AFET_AD(2011)448907 PE448.907v02-00 AFET
Barbara LOCHBIHLER

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1934/2006, nustatantį bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonę

02-03-2010 AFET_AD(2010)438170 PE438.170v03-00 AFET
Barbara LOCHBIHLER

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų)

Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai)

Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Rašytiniai pareiškimai (iki 2017 m. sausio 16 d.)

**Ši priemonė nuo 2017 m. sausio 16 d. nebetaikoma** Rašytinis pareiškimas buvo iniciatyva ES kompetencijai priklausančiu klausimu. Parlamento nariai jį galėjo bendrai pasirašyti per 3 mėnesių laikotarpį.

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS dėl paramos gabiems žmonėms Europos Sąjungoje

19-11-2012 P7_DCL(2012)0034 Nebegalioja
Kinga GÁL Mojca KLEVA KEKUŠ Hannu TAKKULA Barbara LOCHBIHLER
Pateikimo data : 19-11-2012
Galioja iki : 19-02-2013
Pasirašiusiųjų skaičius : 178 - 20-02-2013

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS dėl vaistų, naudojamų mirties bausmei įvykdyti trečiose šalyse, eksporto

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Nebegalioja
Baroness Sarah LUDFORD Simon BUSUTTIL Ana GOMES Barbara LOCHBIHLER
Pateikimo data : 06-06-2011
Galioja iki : 06-10-2011
Pasirašiusiųjų skaičius : 168 - 06-10-2011

RAŠYTINIS PAREIŠKIMAS dėl nepilnamečių Kosovo romų apsaugos

20-09-2010 P7_DCL(2010)0069 Nebegalioja
Catherine GRÈZE Jean-Luc BENNAHMIAS Barbara LOCHBIHLER Kinga GÖNCZ Cornelia ERNST
Pateikimo data : 20-09-2010
Galioja iki : 20-12-2010
Pasirašiusiųjų skaičius : 125 - 20-12-2010

Pareiškimai

Originali pasirašyta deklaracija su nurodyta data archyvuojama Europos Parlamente.