Guy VERHOFSTADT : 7-oji Parlamento kadencija 

Frakcijos 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija - Pirmininkas

Nacionalinės partijos 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Belgija)

Narys 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Pirmininkų sueiga
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Konstitucinių reikalų komitetas
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Konstitucinių reikalų komitetas

all-activities 

Kalbos per plenarinių posėdžių diskusijas 
Kalbos, sakomos per plenarinę sesiją, ir raštiški pareiškimai, susiję su plenarinių posėdžių diskusijomis. Darbo tvarkos taisyklių 204 straipsnis ir 171 straipsnio 11 dalis

Nuomonės, kurių referentas buvo EP narys 
Komitetai gali parengti nuomonę dėl atsakingo komiteto pranešimo, kurioje aptariami su jų kompetencijos sritimi susiję pranešimo aspektai. Tokių nuomonių referentai taip pat atsakingi už kompromisinių pakeitimų rengimą ir derybas su šešėliniais nuomonės referentais. Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnis, 57 straipsnis, VI priedas

NUOMONĖ dėl Tarybos pozicijos dėl 2010 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 6 projekto. Įplaukų ir išlaidų suvestinė pagal skirsnius. II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba. III skirsnis – Komisija. X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba  
- AFCO_AD(2010)448962 -  
-
AFCO 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Europos išorės veiksmų tarnybos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento  
- AFCO_AD(2010)445813 -  
-
AFCO 
NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos išorės veiksmų tarnybos struktūros ir veikimo nustatymo  
- AFCO_AD(2010)445667 -  
-
AFCO 

Pasiūlymas(-ai) dėl rezoliucijos(-ų) 
Parlamento nariai gali pateikti individualius pasiūlymus dėl rezoliucijų Europos Sąjungos veiklos sričiai priklausančiais klausimais. Šie pasiūlymai perduodami svarstyti atsakingam komitetui. Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnis

Parlamentinis(-iai) klausimas(-ai) 
Klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, gali pateikti komitetas, frakcija ar ne mažiau kaip 5 proc. visų Parlamento narių. Adresatai – kitos ES institucijos. Pirmininkų sueiga nusprendžia, ar ir kokia tvarka klausimai įtraukiami į galutinį plenarinio posėdžio darbotvarkės projektą. Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Pareiškimai 

Privačių interesų deklaracija 

Kontaktai