Apie Parlamento nariams taikomas taisykles

Europos Parlamentą sudaro 720 nariai, išrinkti 27-iose išsiplėtusios Europos Sąjungos valstybėse narėse. nariai renkami 5 metams per tiesioginius visuotinius rinkimus.

Strasbūro plenarinių posėdžių salės nuotrauka per plenarinį posėdį

Kiekviena šalis pati priima sprendimą dėl rinkimų organizavimo formos, tačiau turi užtikrinti lyčių lygybę ir slaptą balsavimą. ES rinkimai paremti proporciniu atstovavimu. Balsuoti Austrijoje, Belgijoje, Vokietijoje ir Maltoje galima sulaukus 16 metų, Graikijoje – 17 metų, o visose kitose valstybėse narėse – 18 metų.

Vietos skiriamos remiantis kiekvienos valstybės narės gyventojų skaičiumi. Daugiau kaip trečdalis EP narių yra moterys. EP nariai susibūrę į frakcijas pagal politines pažiūras, o ne pagal pilietybę.

EP nariai dirba savo rinkimų apygardose, Strasbūre – kur vyksta 12 plenarinių sesijų per metus – ir Briuselyje, kur EP nariai dalyvauja papildomuose plenariniuose posėdžiuose, taip pat komitetų ir frakcijų posėdžiuose.

EP nariams taikomos nuostatos ir sąlygos išdėstytos 2009 m. statute.

Daugiau :

Sąžiningumas Europos Parlamente

Europos Parlamentas daug dėmesio skiria savo narių politinės veiklos sąžiningumui, skaidrumui ir atskaitomybei. Siekdamas tai užtikrinti, Parlamentas nustatė daug taisyklių ir priemonių, kurios toliau griežtinamos kaip 2023 m. visapusiškos peržiūros proceso dalis.

Europos Parlamento narių elgesio kodeksas

Elgesio kodeksas įsigaliojo 2012 m. sausio 1 d. ir paskutinį kartą peržiūrėtas 2023 m. Jame išdėstyti pagrindiniai principai, pagal kuriuos Parlamento nariai veikia tik viešojo intereso labui ir dirba laikydamiesi nesavanaudiškumo, sąžiningumo, skaidrumo, kruopštumo, garbingumo, atsakomybės principų ir paisydami Europos Parlamento orumo ir reputacijos.

Elgesio kodekse apibrėžti interesų konfliktai, nustatyta, kaip Parlamento nariai turėtų juos pašalinti, numatytos informacijos atskleidimo pareigas, buvusių Parlamento narių veiklą ir Patariamojo komiteto Parlamento narių elgesio klausimais veiklą reglamentuojančios taisyklės.

Elgesio kodekse taip pat numatoma Parlamento narių pareiga pateikti išsamią privačių interesų deklaraciją, turto deklaraciją ir prireikus deklaraciją dėl žinojimo apie interesų konfliktus. Be to, Elgesio kodekse Parlamento nariai įpareigojami skelbti informaciją apie visus suplanuotus susitikimus su interesų grupių atstovais, įtrauktais į Skaidrumo registrą, ir su trečiųjų šalių valdžios institucijų atstovais, taip pat ir tais atvejais, kai tuos susitikimus organizuoti jie paveda savo padėjėjams. Parlamento nariai taip pat privalo deklaruoti informaciją apie dalyvavimą trečiųjų asmenų organizuotuose renginiuose, kai Parlamento narių kelionės, apgyvendinimo ir gyvenimo išlaidas arba jų dalį kompensuoja arba tiesiogiai apmoka trečiasis asmuo. Parlamento narių deklaracijose pateiktą informaciją galima rasti Parlamento narių asmeniniuose tinklalapiuose, išskyrus turto deklaracijas, kurios nėra viešos.

Parlamento nariai taip pat turi deklaruoti oficialiai atstovaujant Parlamentui gautas dovanas, kurių apytikrė vertė yra didesnė nei 150 EUR, laikydamiesi Elgesio kodekso įgyvendinimo taisyklėse nustatytų sąlygų. Tokios dovanos registruojamos dovanų registre.

Jei nustatoma, kad kuris nors Parlamento narys pažeidė Elgesio kodeksą, Parlamento Pirmininkas gali skirti jam nuobaudą. Apie šią nuobaudą Parlamento Pirmininkas paskelbia plenariniame posėdyje ir apie ją matomai paskelbiama Parlamento interneto svetainėje.

See:

Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas

Patariamasis komitetas Parlamento narių elgesio klausimais – tai organas, teikiantis Parlamento nariams Elgesio kodekso aiškinimo ir taikymo gaires. Be to, Patariamasis komitetas, Parlamento Pirmininko prašymu arba kai į jį kreipiamasi tiesiogiai, vertina tuos atvejus, kai įtariama, jog pažeistas Elgesio kodeksas, ir pataria Parlamento Pirmininkui, kokių priemonių imtis. Patariamasis komitetas savo iniciatyva kontroliuoja, kaip Parlamento nariai laikosi Elgesio kodekso ir jo įgyvendinimo taisyklių.

Patariamąjį komitetą sudaro aštuoni nariai. Narius skiria Parlamento Pirmininkas, atsižvelgdamas į jų patirtį ir politinę bei lyčių pusiausvyrą. Patariamojo komiteto pirmininko pareigas rotacijos tvarka po šešis mėnesius eina Patariamojo komiteto nariai. Parlamento Pirmininkas taip pat skiria po vieną atsarginį narį iš kiekvienos frakcijos, kuriai neatstovaujama Patariamajame komitete.

Patariamasis komitetas kasmet skelbia darbo ataskaitą.

See:
7-oji Europos Parlamento kadencija:
8-oji Europos Parlamento kadencija:
9-oji Europos Parlamento kadencija:

Kitos Parlamento narių skaidrumo ir etikos taisyklės

Skaidrumas ir atskaitomybė

Be visų Parlamento narių įsipareigojimų pagal elgesio kodeksą, Europos Parlamentas nustatė keletą konkrečių taisyklių, kuriomis didinamas skaidrumas ir etika visose veiklos srityse. Ypatingas dėmesys skiriamas lobizmo etikai.

Lobistų dalyvavimas renginiuose

Organizacijoms, kurioms taikomos Skaidrumo registro taisyklės, organizuoti arba kartu rengti renginius Parlamente leidžiama tik tuo atveju, jei jos teisingai užsiregistravo registre.

Daugiau informacijos:

Taisyklės, skirtos buvusiems Parlamento nariams

Buvusiems Parlamento nariams draudžiama vykdyti lobistinę veiklą Parlamente pirmuosius šešis mėnesius nuo jų kadencijos pabaigos. Jei jie vykdo lobistinę veiklą praėjus šešiems mėnesiams, jie turi užsiregistruoti Skaidrumo registre. Buvę Parlamento nariai turi teisę patekti į Parlamento pastatus kaip buvę Parlamento nariai, tačiau jie negali naudotis šia prieiga lobistinei veiklai vykdyti.

Daugiau informacijos:

Atlyginimai ir pensijos

Europos Parlamento narių atlyginimas

EP nariai pagal 2009 m. liepos mėn. įsigaliojusį statutą iš principo gauna vienodą atlyginimą.

Pagal šį statutą nuo 2023 m. liepos 1 d. mėnesinis EP narių atlyginimas neatskaičius mokesčių yra 10 075,18 EUR. Atlyginimas mokamas iš Europos Parlamento biudžeto ir atskaičius ES mokestį bei draudimo įmokas sudaro 7 853,89 eurų. Valstybės narės šį atlyginimą taip pat gali apmokestinti nacionaliniais mokesčiais. Nustatytas bazinis atlyginimas yra 38,5 proc. bazinio Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjo atlyginimo.

Taikomos kelios išimtys: EP nariai, kurie vykdė įgaliojimus Parlamente iki 2009 m. rinkimų, gali pasirinkti, kad jų atlyginimui, pereinamojo laikotarpio pašalpai ir pensijoms būtų taikoma ankstesnė jų valstybės narės sistema.

Pensijos

Pagal statuto nuostatas buvę Parlamento nariai, sulaukę 63 metų amžiaus, turi teisę gauti senatvės pensiją. Pensija lygi 3,5 proc. EP narių atlyginimo už kiekvienus nepertraukiamus įgaliojimų vykdymo metus ir viena dvyliktoji tos sumos už kiekvieną papildomą visą kadencijos mėnesį, bet ne daugiau kaip 70 proc. viso EP narių atlyginimo. Šios pensijos mokamos Europos Sąjungos biudžeto lėšomis.

1989 m. EP nariams pradėta taikyti papildoma pensijų kaupimo sistema nuo 2009 m. liepos naujiems EP nariams nebetaikoma ir palaipsniui bus panaikinta.

Europos Parlamento nariams mokamos išmokos

Kaip ir nacionalinių parlamentų nariai, Europos Parlamento nariai gauna įvairių išmokų, skirtų išlaidoms, patirtoms vykdant EP nario įgaliojimus, kompensuoti.

Bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka

Išmoka skirta išlaidoms, patirtoms valstybėje narėje, kurioje išrinktas Parlamento narys, pavyzdžiui, EP nario biuro išlaikymo, telefono ir pašto paslaugų išlaidoms bei kompiuterių ir telematikos įrangos pirkimo, naudojimo bei priežiūros išlaidoms, kompensuoti. Jei EP narys be pateisinamos priežasties per Parlamento darbo metus (nuo rugsėjo iki rugpjūčio mėn.) nedalyvavo pusėje plenarinių posėdžių, išmoka mažinama perpus.

2024 m. šios išmokos dydis buvo 4 950 eurai per mėnesį.

Kelionės išlaidos

Daugelis Europos Parlamento posėdžių, pvz., plenariniai, komitetų ir frakcijų posėdžiai, vyksta Briuselyje arba Strasbūre. Parlamento nariams kompensuojamos kelionės į posėdžio vietą bilietų kainą atitinkančios faktinės išlaidos, kai pateikiami patvirtinamieji dokumentai, neviršijant D verslo (ar panašios) klasės įkainių, jei skrendama lėktuvu, pirmos klasės įkainių, jei keliaujama traukiniu, arba 0,58 EUR/km (iki 1 000 km), jei vykstama automobiliu. Be to, mokamos fiksuoto dydžio išmokos už kelionės atstumą ir trukmę, skirtos su kelione susijusioms papildomoms išlaidoms (pvz., greitkelių mokesčių, bagažo antsvorio ar rezervacijos išlaidoms) padengti.

Kitos kelionių išlaidos

Parlamento nariai, eidami savo pareigas, dažnai turi vykti į valstybę narę, kurioje jie buvo išrinkti, arba į kitas valstybes dėl kitų priežasčių negu oficialūs posėdžiai (pvz., dalyvauti konferencijoje arba vykti su darbo vizitu).

Veiklos, kurią EP nariai vykdo ne valstybėje narėje, kurioje jie buvo išrinkti, atveju kelionės, apgyvendinimo ir kitos susijusios išlaidos gali būti kompensuojamos neviršijant metinės 4 886 EUR sumos. Už veiklą toje valstybėje narėje, kurioje jie buvo išrinkti, kompensuojamos tik transporto išlaidos neviršijant kiekvienai šaliai nustatytos metinės sumos.

Dienpinigiai
  • Parlamentas moka 350 EUR per dieną fiksuoto dydžio išmoką siekdamas padengti visas kitas išlaidas, kurias patiria EP nariai parlamentinės veiklos vykdymo laikotarpiu, jei jie įrodo savo dalyvavimą pasirašydami viename iš tam skirtų oficialių registrų.
  • Išmoka sumažinama per pusę, jei EP nariai nedalyvavo daugiau negu pusėje vardinių balsavimų balsavimo plenariniame posėdyje dienomis, net jei jie dalyvavo posėdžiuose. Už dalyvavimą posėdžiuose, kurie rengiami už Europos Sąjungos ribų, mokama 175 EUR išmoka (jei pasirašoma registre), o apgyvendinimo išlaidos kompensuojamos atskirai.

Nuostatos, susijusios su personalu

Europos Parlamento nariai gali patys pasirinkti savo padėjėjus neviršydami Parlamento nustatyto tam skirto biudžeto ir laikydamiesi sąlygų, nustatytų Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių 5 skyriuje.

2024 m. vienam Parlamento nariui skiriama didžiausia suma yra 28 696 EUR. Ši suma nepervedama Parlamento nariams, bet kaip atlyginimas sumokama padėjėjams, kurie atitinka nustatytas sąlygas ir turi galiojančią sutartį, taip pat organizacijoms, kurioms pavesta surinkti su atlyginimu susijusius mokesčius.

Parlamento nariai gali naudotis kelių tipų padėjėjų paslaugomis..

Akredituoti padėjėjai, įdarbinti Briuselyje (arba Liuksemburge ar Strasbūre), tiesiogiai priklauso Parlamento administracijai. Parlamento nariai gali įdarbinti tris akredituotus padėjėjus, o kartais, tam tikromis sąlygomis, keturis. Mažiausiai 25 proc. Parlamento nario padėjėjams skirto biudžeto yra rezervuota akredituotiems padėjėjams.

Vietiniai padėjėjai Parlamento nariams padeda valstybėje narėje, kurioje Parlamento nariai yra išrinkti. Šias sutartis administruoja patvirtinti mokėjimų tarpininkai, kurie užtikrina, kad būtų laikosi nuostatų dėl socialinio draudimo ir apmokestinimo tvarkos. Sutartys su vietiniais padėjėjais gali būti arba darbo sutartys, arba paslaugų teikimo sutartys.

Stažuotojai stažuotę gali atlikti arba Parlamento patalpose, arba valstybėje narėje, kurioje Parlamento nariai yra išrinkti.

Visa suma, skiriama vietiniams padėjėjams ir stažuotojams, negali būti didesnė negu 75 proc. Parlamento nario padėjėjams skirto biudžeto. Tačiau paslaugų teikėjams sumokama suma negali būti didesnė negu 25 proc. šio biudžeto.

Išsamesnę informaciją apie atlyginimus rasite paspaudę šią nuorodą.

Panašios didžiausios ribos buvo nustatytos paslaugų teikėjams, kurie yra juridiniai asmenys, ir mokėjimų tarpininkams.

Keletas Parlamento narių gali sukurti grupę, kuri įdarbintų vieną ar kelis akredituotus padėjėjus arba valstybėse narėse įdarbintus vietinius padėjėjus. Nariai tarpusavyje nustato procentines dalis, pagal kurias jie dalijasi išlaidomis.

Parlamento nariai padėjėjais negali įdarbinti artimų giminaičių. Jų padėjėjai turi vengti vykdyti išorės veiklą, dėl kurios galėtų kilti interesų konfliktas.

Visų padėjėjų vardai, pavardės arba pavadinimai jų sutarties galiojimo laikotarpiu skelbiami Parlamento interneto svetainėje, išskyrus atvejus, kai jie gauna leidimą jų neskelbti, kuris suteikiamas tik dėl tinkamai pagrįstų su saugumu susijusių priežasčių.

Europos Parlamento ir nacionaliniai rinkimai skaičiais

Ši publikacija yra didžiausia ir išsamiausia prieinama duomenų bazė, apimanti visos ES politikos spektro pokyčius. Joje pateikiami Europos Parlamento rinkimų rezultatai ir duomenys apie jo sudėtį nuo pat 1979 m. įvykusių pirmųjų jo tiesioginių rinkimų. Be to, čia apžvelgiami visose ES valstybėse narėse neseniai įvykę nacionaliniai rinkimai.