Please fill this field
Paolo BORCHIA Paolo BORCHIA
Paolo BORCHIA

Identitātes un demokrātijas grupa

Loceklis

Itālija - Lega (Itālija)

Dzimšanas gads : , NEGRAR

Sākums Paolo BORCHIA

Loceklis

ITRE
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
DLAT
Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs

TRAN
Transporta un tūrisma komiteja
D-TR
Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā
D-BR
Delegācija attiecībām ar Brazīlijas Federatīvo Republiku

Deputāta darbība pēdējā laikā

Budžeta grozījuma Nr. 1/2020 projekts: Palīdzība Grieķijai, reaģējot uz pieaugošo migrācijas spiedienu — Tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu — Atbalsts atjaunošanai pēc zemestrīces Albānijā — Citas korekcijas IT

17-04-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Ho espresso una posizione di astensione con riguardo al progetto di bilancio rettificativo n. 1/2020 per molteplici ragioni, nonostante vi siano alcuni interventi condivisibili.
Ritengo che, alla luce della situazione eccezionale che l'Europa sta vivendo, rafforzare il Meccanismo unionale di protezione civile sia fondamentale, ma data la particolare situazione di necessità ed urgenza, sarebbe stato forse più consono concentrarsi su stanziamenti di pagamento, al posto di risorse di impegno.

Elastības instrumenta izmantošana 2020. gadam: migrācija, bēgļu pieplūdums un drošības apdraudējumi; tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu; Eiropas Prokuratūras līdzekļu palielināšana (C9-0092/2020) IT

17-04-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Coerentemente con quanto votato riguardo al progetto di bilancio rettificativo n. 1/2020, essendo la presente una misura direttamente legata al bilancio, mi sento in dovere di mantenere la medesima posizione e pertanto ho espresso voto di astensione.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg