Lūdzam aizpildīt šo lauku
Paolo BORCHIA Paolo BORCHIA
Paolo BORCHIA

Identitātes un demokrātijas grupa

Loceklis

Itālija - Lega (Itālija)

Dzimšanas gads : , NEGRAR

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus Paolo BORCHIA

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

ZIŅOJUMS par jaunu stratēģiju Eiropas MVU

02-12-2020 A9-0237/2020 PE653.858v02-00 ITRE
Paolo BORCHIA

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg