Amelia ANDERSDOTTER
Amelia ANDERSDOTTER
Zviedrija

Dzimšanas gads : , Uppsala

7. sasaukums Amelia ANDERSDOTTER

Politiskās grupas

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Piratpartiet (Zviedrija)

Biedrs

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Aizstājēja

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
  • 24-01-2012 / 30-06-2014 : Budžeta kontroles komiteja
  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm

all-activities

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Digitālās brīvības stratēģiju ES ārpolitikā

20-09-2012 INTA_AD(2012)492658 PE492.658v02-00 INTA
Amelia ANDERSDOTTER

ATZINUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm

05-06-2012 ITRE_AD(2012)483518 PE483.518v02-00 ITRE
Amelia ANDERSDOTTER

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tipa apstiprinājuma prasībām eCall transportlīdzekļa sistēmas izveidošanai un par grozījumiem Direktīvā 2007/46/EK

09-01-2014 ITRE_AD(2014)522901 PE522.901v03-00 ITRE
Adina VĂLEAN

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasākumiem, kas nodrošinātu vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas drošību visā Savienībā

19-12-2013 ITRE_AD(2013)519596 PE519.596v02-00 ITRE
Pilar DEL CASTILLO VERA

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par visā ES piemērojamā sadarbspējīgā eCall pakalpojuma ieviešanu

04-12-2013 ITRE_AD(2013)519838 PE519.838v02-00 ITRE
Adina VĂLEAN

Parlamentārie jautājumi

Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Jautājumi Prezidijam, Priekšsēdētāju konferencei un kvestoriem

Deputāti var iesniegt priekšsēdētājam jautājumus par Prezidija, Priekšsēdētāju konferences un kvestoru attiecīgo pienākumu izpildi. 32. panta 2. punkts

Jautājumi ECB un par VUM un VNM

Deputāti var uzdot ECB jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski. Šādus jautājumus var uzdot arī par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. Minētos jautājumus vispirms iesniedz atbildīgās komitejas priekšsēdētājam. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Atbildes uz jautājumiem ECB un par VUM un VNM

Atbilde uz deputātu uzdotajiem jautājumiem, kas adresēti ECB, un jautājumiem par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par sociālās integrācijas veicināšanu un visu veidu diskriminācijas apkarošanu darba tirgū

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Zaudējis spēku
Salvador SEDÓ i ALABART Thomas MANN Raimon OBIOLS Michael CASHMAN Jacek PROTASIEWICZ Antonio CANCIAN Ismail ERTUG Marta ANDREASEN Amelia ANDERSDOTTER Phil BENNION Davor Ivo STIER
Sākuma datums : 16-01-2014
Zaudē spēku : 16-04-2014
Parakstītāju skaits : 75 - 17-04-2014

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par bērnu un viņu tiesību aizsardzību saistībā ar interneta vārdtelpu, kuras mērķgrupa ir bērni

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Zaudējis spēku
Tanja FAJON Cristiana MUSCARDINI Jan BŘEZINA Iliana IOTOVA Seán KELLY Petru Constantin LUHAN Maria da Graça CARVALHO Milan ZVER Angelika WERTHMANN Ivo VAJGL Amelia ANDERSDOTTER
Sākuma datums : 09-09-2013
Zaudē spēku : 09-12-2013
Parakstītāju skaits : 230 - 10-12-2013

Deklarācijas

Deputāts ir parakstījis visas turpmāk norādītās deklarācijas, pat ja paraksts tiešsaistes eksemplārā nav redzams.