Please fill this field
Petri SARVAMAA Petri SARVAMAA
Petri SARVAMAA

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Somija - Kansallinen Kokoomus (Somija)

Dzimšanas gads : ,

7. sasaukums Petri SARVAMAA

Politiskās grupas

  • 01-03-2012 / 30-06-2014 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

  • 01-03-2012 / 30-06-2014 : Kansallinen Kokoomus (Somija)

Biedrs

  • 15-03-2012 / 30-06-2014 : Budžeta kontroles komiteja
  • 15-03-2012 / 30-06-2014 : Transporta un tūrisma komiteja
  • 15-03-2012 / 30-06-2014 : Delegācija ES un Krievijas Parlamentārās sadarbības komitejā

Aizstājējs

  • 15-03-2012 / 30-06-2014 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
  • 15-03-2012 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

all-activities

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, paziņošanu un verifikāciju un par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 525/2013

31-01-2014 TRAN_AD(2014)519757 PE 519.757v03-00 TRAN
Brian SIMPSON

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas attiecas uz oficiālajām kontrolēm un citām oficiālām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību, augu reproduktīvo materiālu un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 999/2001, Nr. 1829/2003, Nr. 1831/2003, Nr. 1/2005, Nr. 396/2005, Nr. 834/2007, Nr. 1099/2009, Nr. 1069/2009, Nr. 1107/2009, Regulas (ES) Nr. 1151/2012, Nr. […]/2013 un Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK, 2008/120/EK un 2009/128/EK (Oficiālo kontroļu regula)

23-01-2014 AGRI_AD(2014)514762 PE 514.762v02-00 AGRI
Britta REIMERS

Rezolūcijas priekšlikumi

Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi

Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg