Please fill this field
Roberta METSOLA Roberta METSOLA
Roberta METSOLA

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Malta - Partit Nazzjonalista (Malta)

Dzimšanas gads : , St Julians

8. sasaukums Roberta METSOLA

Politiskās grupas

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Priekšsēdētāja vietniece

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Lūgumrakstu komiteja
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Lūgumrakstu komiteja

Biedrs

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Lūgumrakstu komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Lūgumrakstu komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Īpašā komiteja terorisma jautājumos

Aizstājēja

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Eiropas Robežu un krasta apsardze (debates) MT

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-363-0000)

Eiropas Robežu un krasta apsardze (debates) MT

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-405-0000)

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

23-01-2019 LIBE_AD(2019)630584 PE630.584v03-00 LIBE
Romeo FRANZ

ATZINUMS par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630579 PE630.579v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

ATZINUMS par Eurojust 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

17-01-2019 LIBE_AD(2019)630581 PE630.581v02-00 LIBE
Romeo FRANZ

Rezolūcijas priekšlikumi

Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Kodoliekārtu izņemšanas no ekspluatācijas palīdzības programma Ignalinas kodolelektrostacijai Lietuvā (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) EN

17-01-2019

I voted in favour of this report, which makes crucial adjustments to the European Commission’s proposal with regard to the EU’s financial commitments to decommissioning this nuclear power plant. This report proposes a path forward to decommission the nuclear plant while minimising consequences in a variety of fields.

2017. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību kontroli (A8-0479/2018 - Georgi Pirinski) EN

17-01-2019

I voted in favour of this report, which focuses on the EIB’s potential to ensure value-adding strategic public investment. It also lays out recommendations for the EIB to spread its resources more evenly across the EU.

Bruņotu konfliktu un kara laikā nolaupītu mākslas darbu un kultūras priekšmetu pārrobežu restitūcijas prasības (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) EN

17-01-2019

I voted in favour of this report. We cannot allow the organised and institutionalised theft of art works that took place during the Second World War to be repeated in the case of modern day conflicts and we have to reinforce the legal framework to prevent this at a European level.

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par pievienošanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai par bērna tiesībām (UNCRC)

12-12-2016 P8_DCL(2016)0135 Zaudējis spēku
Alessandra MUSSOLINI Jean LAMBERT Mairead McGUINNESS Nathalie GRIESBECK Anna Maria CORAZZA BILDT Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Constance LE GRIP Roberta METSOLA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Barbara SPINELLI Fabio Massimo CASTALDO Enrico GASBARRA Nicola CAPUTO Caterina CHINNICI József NAGY
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 120 - 13-03-2017

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par cīņu pret kiberiebiedēšanu un atriebības pornogrāfijas izplatīšanu

21-11-2016 P8_DCL(2016)0123 Zaudējis spēku
Roberta METSOLA Mairead McGUINNESS Seán KELLY Anna Maria CORAZZA BILDT Giovanni LA VIA Brian HAYES Martina DLABAJOVÁ Caterina CHINNICI Afzal KHAN Deirdre CLUNE Kostas CHRYSOGONOS Eva KAILI
Sākuma datums : 21-11-2016
Zaudē spēku : 21-02-2017
Parakstītāju skaits : 73 - 22-02-2017

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par bezvēsts pazudušiem bērniem bēgļiem

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Zaudējis spēku
Deirdre CLUNE David CASA Esther de LANGE Monica MACOVEI Mariya GABRIEL Brian HAYES Roberta METSOLA Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Claude ROLIN
Sākuma datums : 21-11-2016
Zaudē spēku : 21-02-2017
Parakstītāju skaits : 45 - 22-02-2017

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg