Please fill this field
Roberta METSOLA Roberta METSOLA
Roberta METSOLA

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Malta - Partit Nazzjonalista (Malta)

Dzimšanas gads : , St Julians

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus Roberta METSOLA

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

30-01-2020 LIBE_AD(2020)643088 PE643.088v04-00 LIBE
Roberta METSOLA

ATZINUMS par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

29-01-2020 LIBE_AD(2020)643087 PE643.087v03-00 LIBE
Roberta METSOLA

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643078 PE643.078v02-00 LIBE
Roberta METSOLA

ATZINUMS par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643080 PE643.080v02-00 LIBE
Roberta METSOLA

ATZINUMS par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras (CEPOL) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643082 PE643.082v02-00 LIBE
Roberta METSOLA

ATZINUMS par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643083 PE643.083v02-00 LIBE
Roberta METSOLA

ATZINUMS par Eiropas Savienības Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643084 PE643.084v02-00 LIBE
Roberta METSOLA

ATZINUMS par Eurojust 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643085 PE643.085v02-00 LIBE
Roberta METSOLA

ATZINUMS par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643086 PE643.086v02-00 LIBE
Roberta METSOLA

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

21-01-2020 LIBE_AD(2020)643089 PE643.089v02-00 LIBE
Roberta METSOLA

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg