Please fill this field
Luděk NIEDERMAYER Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Loceklis

Čehija - TOP 09 a Starostové (Čehija)

Dzimšanas gads : , Brno

8. sasaukums Luděk NIEDERMAYER

Politiskās grupas

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : TOP 09 a Starostové (Čehija)

Priekšsēdētāja vietnieks

 • 09-03-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikas un monetārā komiteja

Biedrs

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 19-01-2017 / 08-03-2017 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos

Aizstājējs

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Izmeklēšanas komiteja saistībā ar emisiju mērījumiem autobūves nozarē
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

31-08-2018 ECON_AD(2018)623755 PE623.755v02-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER

ATZINUMS par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskatu

23-11-2017 ECON_AD(2017)609635 PE609.635v02-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi (A8-0401/2018 - Dan Nica) CS

17-04-2019

Podpořil jsem dílčí dohodu v rámci 1. čtení, kterou EP navrhuje zvýšit rozpočet na 2021–2027 na 120 miliard EUR oproti 100 miliardám EUT v návrhu Komise. Má být také zvýšen důraz na ochranu klimatu vyčleněním 35 % výdajů programu na tento účel. Větší důraz se bude také klást na ochranu zdraví, pokud jde o rozvoj digitálních řešení, výzkum rakoviny, kardiovaskulárních nemocí, antimikrobiální rezistence atd., kulturu, inkluzi a kreativitu (vytvoření prostoru spolupráce na bázi Evropského kulturního dědictví), bezpečnost (reakce na hrozbu terorismu, rozvoj technologií dvojího užití), digitální ekonomiku, průmysl a vesmír, energetiku a mobilitu. Považuji za důležité, že se naší frakci podařilo prosadit zachování samostatného finančního nástroje pro MSP. Je třeba podniknout kroky pro zvýšení účasti nových členských zemí (EU 13), a tedy dosažení rovnoměrnějšího rozdělování prostředků z programu Horizont mezi všechny členské státy EU. Napomoci by tomu mohlo i navýšení jeho rozpočtu.

Tirgus uzraudzība un produktu atbilstība (A8-0277/2018 - Nicola Danti) CS

17-04-2019

Podpořil jsem zprávu, protože jsem přesvědčen, že v současné době je prosazování pravidel dozoru nad trhem nedostatečné. Proto je nutno posílit rámec pro dozor nad trhem s cílem dále zlepšit dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků. Přijetí zprávy, která je dohodou Rady a EP, zajistí jednotný rámec pro dozor nad trhem s těmito výrobky na úrovni Unie a napomůže zvýšení důvěry spotřebitelů k výrobkům uvedeným na trh Unie.

Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) CS

17-04-2019

Podpořil jsem zprávu, která je dohodou Rady a EP a která řeší problém některých poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů, kteří zneužívají svého postavení ve vztahu k podnikovým uživatelům a uživatelům firemních internetových stránek, a i v důsledku neexistence odpovídajících mechanismů nápravy jsou obtížně postižitelní. Proto je třeba na úrovni Unie stanovit jednotný soubor povinných pravidel, kterým bude zajištěno spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a důvěryhodné internetové podnikatelské prostředí v rámci vnitřního trhu, včetně odpovídající transparentnosti a možnosti odškodnění podnikových uživatelů internetových zprostředkovatelských služeb.

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg