Luděk NIEDERMAYER : Rakstiski balsojumu skaidrojumi 

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Sistēma viltotiem un autentiskiem dokumentiem tiešsaistē (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) CS  
 

Podpořil jsem přijetí návrhu nařízení, který posílí mechanismy včasného varování Evropské pohraniční a pobřežní stráže s cílem zvýšit schopnost reakce v krizové situaci i lépe řešit situace, kdy by mohlo být ohroženo fungování schengenského prostoru. Návrh rovněž povede ke zlepšení schopnosti vyměňovat si informace a poskytovat členským státům podporu v oblasti navracení. V zájmu zlepšení podpory členským státům návrh rozšiřuje úkoly agentury tak, aby zahrnovaly technickou a operativní pomoc při provádění řízení o navrácení, včetně přípravy rozhodnutí o navrácení a dalších přednávratových činností, jakož i pomoci při vývoji a provozu systémů řízení navracení osob a systémů pro výměnu informací.

ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 64. sesijā (B9-0093/2020, B9-0095/2020) CS  
 

Podpořil jsem usnesení, které poukazuje na to, že rovnost žen a mužů není jen základním lidským právem, ale také předpokladem pro sociální a hospodářský rozvoj a snižování chudoby a je nezbytným základem pro světový mír, prosperitu a udržitelnost. Proto je třeba řešit nadále vysoké rozdíly v odměňování a důchodech žen a mužů (rozdíl v odměňování činí 16 % a v důchodech 37 %) a v nastavení sociálních a důchodových systémů zohledňovat to, že ženy v Evropě a na celém světě stále nesou větší odpovědnost za péči o děti a starší příbuzné než muži a že vykonávají v průměru přibližně o 13 hodin neplacené práce víc než muži. Považuji proto za nutné urychlit úsilí o větší zapojení žen na trhu práce, o zlepšení podpory podnikání žen, o podporu finanční nezávislosti žen a přijmout opatření k řešení nezaměstnanosti žen, zejména jejich dlouhodobé nezaměstnanosti.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.ES un Vjetnamas brīvās tirdzniecības nolīguma noslēgšana (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) CS  
 

Podpořil jsem uzavření Dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, který je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v rámci sdružení ASEAN a jednou z nejotevřenějších ekonomik v regionu. Dohoda o volném obchodu vytvoří nové příležitosti pro růst a rozvoj na obou stranách – například dochází k výrazným snížením cel u produktů z EU, mj. u automobilů, náhradních dílů na automobily, u strojních zařízení a drůbeže, současně jsou však chráněna ta odvětví, která jsou obzvláště citlivá. Dohoda EVFTA obsahuje závazky dodržovat základní práva lidí při práci a jejich lidská práva v širším slova smyslu a chránit životní prostředí. Pro případ nedodržování závazků týkajících se obchodu a udržitelného rozvoje dohoda stanoví mechanismus řešení sporů se zapojením vlád, nezávislého panelu odborníků a skupin občanské společnosti.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.ES un Vjetnamas ieguldījumu aizsardzības nolīgums (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) CS  
 

Podpořil jsem uzavření Dohody o ochraně investic mezi EU a Vietnamem (EVIPA), která vyvažuje stimulaci a ochranu investic vytvářejících pracovní místa a současně dává vietnamské vládě právo provádět politiky ve veřejném zájmu. Dohoda obsahuje podrobné standardy pro investice, jako například nediskriminaci či nemožnost vyvlastnění bez vyplacení okamžité a přiměřené náhrady, a také účinný, stálý a nezávislý mechanismus pro předcházení a řešení sporů v podobě stálého mezinárodního a nezávislého systému tribunálů pro investice. Členové tribunálů budou jmenováni předem EU a Vietnamem a budou podléhat přísným požadavkům na nezávislost a bezúhonnost. Ve druhé instanci bude možno se odvolat ke stálému odvolacímu tribunálu. Ochrana investic EU ve Vietnamu je tedy touto dohodou dostatečně zajištěna.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.ES stratēģija sieviešu dzimumorgānu kropļošanas pārtraukšanai pasaulē (B9-0090/2020, B9-0092/2020) CS  
 

Podpořil jsem usnesení, protože mrzačení ženských pohlavních orgánů považuji za jednu z forem genderově motivovaného násilí, které na ženách a dívkách zanechává dlouhodobé psychické a zdravotní následky a v některých případech končí jejich smrtí. Domnívám se, že za účelem vymýcení této nehumánní praktiky je třeba usilovat o její prevenci pomocí udržitelných změn společnosti a posílením dotčených komunit, zejména pak žen a dívek, které v nich žijí, dále poskytováním vzdělávání a informací a vytvářením podmínek pro ekonomickou emancipaci žen a dívek. Prioritou musí být ochrana obětí a následná péče a že za tímto účelem je nutné zajistit náležitou ochranu a informovanost, přístup k adekvátní a odborné tělesné, psychologické, lékařské a sexuologické péči a vyšší investice do pomoci obětem.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Automatizēti lēmumu pieņemšanas procesi: patērētāju tiesību aizsardzības un preču un pakalpojumu brīvas aprites nodrošināšana (B9-0094/2020) CS  
 

Podpořil jsem usnesení, které reaguje na to, že v oblasti umělé inteligence, strojového učení, komplexních systémů založených na algoritmech a automatizovaných rozhodovací procesů dochází k rychlému technologickému pokroku, který na jednu stranu nabízí celou řadu uplatnění, možností a výzev a ovlivňují prakticky všechna odvětví vnitřního trhu, na druhou stranu však představuje řadu výzev z hlediska důvěry a ochrany spotřebitelů, zejména pokud mají být schopni poznat tyto procesy, pochopit, jak fungují, přijímat informovaná rozhodnutí o jejich použití a případně se rozhodnout nevyužít je. Proto je důležité, aby Komise všechny tyto aspekty řádně zvážila a přizpůsobila jim svou nadcházející normotvorbu.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Ierosinātais mandāts sarunām par jaunām partnerattiecībām ar Apvienoto Karalisti un Ziemeļīriju (B9-0098/2020) CS  
 

Podpořil jsem usnesení, které zdůrazňuje odhodlání navázat se Spojeným královstvím co nejužší vztah, zároveň však konstatuje, že tento vztah bude muset být odlišný od toho, kterému se Spojené království těšilo jako členský stát EU. Dohoda by měla poskytnout vhodný rámec pro budoucí vztah založený na třech hlavních pilířích: hospodářském partnerství, partnerství v oblasti zahraničních věcí, konkrétních odvětvových otázkách a tematické spolupráci. Pokud jde o hospodářského partnerství, tak vzhledem k tomu, že se Spojené království rozhodlo založit toto budoucí partnerství s EU založit na dohodě o volném obchodu, bude třeba učinit maximum pro to, aby výsledkem jednání byla vyvážená, ambiciózní a komplexní dohoda o volném obchodu.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Eiropas Centrālās bankas 2018. gada pārskats (A9-0016/2020 - Costas Mavrides) CS  
 

Podpořil jsem zprávu, která mimo jiné zdůrazňuje, že udržitelného růstu a cenové stability nelze dosáhnout pouze pomocí měnové politiky a že je rovněž zapotřebí podpůrné fiskální politiky a sociálně vyvážených strukturálních reforem zaměřených na zvýšení produktivity a poukazuje na to, že expanzivní měnová politika nesmí být vnímána jako náhrada strukturálních reforem. Jsem toho názoru, že v zájmu zajištění vhodných strukturálních podmínek pro existenci eura je třeba přikročit k prohloubení evropské měnové unie, dokončení bankovní unie a k dokončení unie kapitálových trhů.

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Lolojumdzīvnieku nelegāla tirdzniecība Eiropas Savienībā (B9-0088/2020) CS  
 

Podpořil jsem usnesení, které poukazuje na to, že nezákonný obchod se psy a kočkami má ničivý dopad, nejen pokud jde o životní podmínky zvířat, ale představuje rovněž riziko z hlediska veřejného zdraví a ochrany spotřebitele. Podporuji proto vytvoření celounijního harmonizovaného systému povinné identifikace a registrace koček a psů jako zásadní a nezbytný první krok v boji proti nezákonnému obchodu se zvířaty v zájmovém chovu. Podporuji také, aby internetové platformy musely provádět minimální kontroly k ověření totožnosti uživatelů inzerujících zvířata v zájmovém chovu k prodeji na internetu.

Kopējs lādētājs mobilajām radioiekārtām (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) CS  
 

Podpořil jsem usnesení, které zdůrazňuje potřebu přijmout evropskou normu pro jednotnou nabíječku pro mobilní rádiová zařízení, jako jsou mobily, tablety a čtečky elektronických knih. V současné době mnozí spotřebitelé vlastní, používají a často i nosí u sebe několik různých nabíječek na podobné přístroje napájené bateriemi, a současná příliš rozsáhlá nabídka nabíječek tak vytváří nepřiměřené náklady a nepříjemnosti pro spotřebitele a má zbytečné dopady na životní prostředí. Společná norma by napomohla snížení množství elektronického odpadu a zlepšení situace spotřebitelů.

Kontakti