Please fill this field
Maria ARENA Maria ARENA
Maria ARENA

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Beļģija - Parti Socialiste (Beļģija)

Dzimšanas gads : , Mons

8. sasaukums Maria ARENA

Politiskās grupas

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Parti Socialiste (Beļģija)

Biedrs

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Aizstājēja

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
 • 17-09-2014 / 17-01-2017 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par situāciju pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība

24-01-2019 FEMM_AD(2019)630494 PE630.494v02-00 FEMM
Maria ARENA

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā

03-10-2018 FEMM_AD(2018)623821 PE623.821v03-00 FEMM
Maria ARENA

ATZINUMS par pārredzamu un atbildīgu dabas resursu pārvaldību jaunattīstības valstīs: meži

26-04-2018 INTA_AD(2018)616682 PE616.682v02-00 INTA
Maria ARENA

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par stāvokli sarunās par Eiropas nākotni

06-11-2018 INTA_AD(2018)627014 PE627.014v02-00 INTA
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Viseiropas privāto pensiju produktu (PEPP)

29-06-2018 EMPL_AD(2018)620734 PE620.734v02-00 EMPL
Heinz K. BECKER

ATZINUMS par pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumiem visā pasaulē, tostarp zemes piesavināšanos

16-04-2018 FEMM_AD(2018)616843 PE616.843v02-00 FEMM
Florent MARCELLESI

Rezolūcijas priekšlikumi

Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Īsas interpelācijas

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas īsas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 130.a pants, III pielikums

Plašas interpelācijas

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par vajadzību īstenot atbildīgu korporatīvo rīcību attiecībā uz investēšanu jaunattīstības valstīs

12-12-2016 P8_DCL(2016)0133 Zaudējis spēku
Monika SMOLKOVÁ Vladimír MAŇKA Marc TARABELLA Boris ZALA Pavel POC Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Derek VAUGHAN Tomáš ZDECHOVSKÝ Elly SCHLEIN Maria ARENA Jude KIRTON-DARLING Agnes JONGERIUS Kostas CHRYSOGONOS Patricija ŠULIN
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 103 - 13-03-2017

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par zemas kvalitātes stažēšanos bez atlīdzības

11-04-2016 P8_DCL(2016)0031 Zaudējis spēku
Siôn SIMON Jutta STEINRUCK Sylvie GUILLAUME Evelyn REGNER Tamás MESZERICS Tiziana BEGHIN Laura AGEA Brando BENIFEI Maria ARENA Edouard MARTIN
Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Parakstītāju skaits : 146 - 12-07-2016

RAKSTISKA DEKLARĀCIJA par nepārdotu, patēriņam vēl derīgu pārtikas produktu ziedošanu labdarības organizācijām

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Pieņemts
Hugues BAYET Neena GILL Kathleen VAN BREMPT David CASA Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Marc TARABELLA Younous OMARJEE Victor NEGRESCU Patrick LE HYARIC José BOVÉ Mariya GABRIEL Karima DELLI Eva JOLY Sylvie GUILLAUME Virginie ROZIÈRE Biljana BORZAN Pascal DURAND Petr JEŽEK Angélique DELAHAYE Guillaume BALAS Marco VALLI Claudia ȚAPARDEL Fabio Massimo CASTALDO Simona BONAFÈ Stanisław OŻÓG Maria ARENA Anneliese DODDS Ernest URTASUN José BLANCO LÓPEZ Nikos ANDROULAKIS
Sākuma datums : 14-10-2015
Zaudē spēku : 14-01-2016
Pieņemts (datums) : 14-01-2016
Parakstītāju saraksts : P8_PV(2016)01-18(ANN-1)
Parakstītāju skaits : 388 - 15-01-2016

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg