Please fill this field
Ernest URTASUN Ernest URTASUN
Ernest URTASUN

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

Priekšsēdētāja vietnieks

Spānija - Catalunya en Comú (Spānija)

Dzimšanas gads : , Barcelona

8. sasaukums Ernest URTASUN

Politiskās grupas

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Iniciativa per Catalunya Verds (Spānija)

Priekšsēdētāja vietnieks

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

Biedrs

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Aizstājējs

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ārlietu komiteja
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Īpašā komiteja nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgu pasākumu jautājumos (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Izmeklēšanas komiteja, kuras uzdevums ir pārbaudīt apgalvojumus par iespējamiem pārkāpumiem un administratīvām kļūmēm Savienības tiesību aktu piemērošanā attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ārlietu komiteja
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2019. gada izaugsmes pētījums

04-12-2018 FEMM_AD(2018)630515 PE630.515v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

ATZINUMS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2015. gada prioritāšu īstenošana

21-09-2015 FEMM_AD(2015)560862 PE560.862v03-00 FEMM
Ernest URTASUN

ATZINUMS par Kohēzijas politiku un marginalizētām iedzīvotāju grupām

15-07-2015 FEMM_AD(2015)554696 PE554.696v02-00 FEMM
Ernest URTASUN

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību

02-10-2018 FEMM_AD(2018)628430 PE628.430v01-00 FEMM
Angelika MLINAR

ATZINUMS ar ieteikumiem Komisijai par humanitārajām vīzām

10-09-2018 FEMM_AD(2018)622295 PE622.295v03-00 FEMM
Malin BJÖRK

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES

30-05-2018 FEMM_AD(2018)618327 PE618.327v02-00 FEMM
Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Rezolūcijas priekšlikumi

Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Mehānisms juridisku un administratīvu šķēršļu novēršanai pārrobežu kontekstā (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) EN

14-02-2019

. ‒ I voted in favour. One controversial part is the voluntary principle, which triggered some concerns among the Member States. Although strongly supporting the European added value of the mechanism and the way in which it should enhance cross-border cooperation between Member States, we are aware of the potential problems it could trigger within the Council regarding the principle of subsidiarity, giving that way more space to anti-EU governments and a possibility for not adopting this regulation after all. Thus, we supported the voluntary principle within the mechanism and, in general, we are happy with the rapporteur’s support for our amendments, especially concerning our amendment on including the reference to the Article 37 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union on environmental protection and sustainable development.

Projekts nolīgumam par sadarbību starp Eurojust un Gruziju (A8-0065/2019 - Sylvia-Yvone Kaufmann) EN

14-02-2019

Voted in favour. It is good that Eurojust enhances its judicial cooperation with third countries, especially in those regions in the EU neighbourhood that are post-conflict regions with a large amount of weapons circulating, and organised crime prevalent. The Data Protection Supervisory Authority of Eurojust gave a positive opinion on those provisions of the Agreement that concern data transfers and data protection. Georgia is a member of the Council of Europe Convention on Data Protection. Data protection does not stand in the way of better police and judicial cooperation, but is a pre-condition for it.

Satvars ārvalstu tiešo ieguldījumu Eiropas Savienībā izvērtēšanai (A8-0198/2018 - Franck Proust) EN

14-02-2019

Voted in favour. The Regulation shows that the EU can still make good progress where needed. In the present context of steep increases of FDI from China in cutting-edge technology, which raise questions of security and public order, the EU responds with more coordination and information exchange between Member States and with the Commission. This will contribute to a more consistent and strategic approach of the EU. Autocratic countries increasingly invest in key technological sectors as a way to get access to such technology. This can create monopolistic structures under the direct control of undemocratic regimes, as well as strengthen control over their citizens and the possibility to crack down on human and fundamental rights. Though being limited to security and public order dimensions, this Regulation can also be linked to the current debate on reforming EU competition rules, insofar as this could also entail security considerations.

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Jautājumi ECB un par VUM un VNM

Deputāti var uzdot ECB jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski. Šādus jautājumus var uzdot arī par vienoto uzraudzības mehānismu un vienoto noregulējuma mehānismu. Minētos jautājumus vispirms iesniedz atbildīgās komitejas priekšsēdētājam. 140. pants, 141 pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par diskrimināciju sportā

12-09-2016 P8_DCL(2016)0098 Zaudējis spēku
Santiago FISAS AYXELÀ Marc TARABELLA Virginie ROZIÈRE Hannu TAKKULA Bogdan Brunon WENTA Esteban GONZÁLEZ PONS Rosa ESTARÀS FERRAGUT Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Carlos ITURGAIZ Hugues BAYET Ivo BELET Soraya POST Ernest URTASUN José BLANCO LÓPEZ Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 76 - 13-12-2016

Rakstiska deklarācija par nodokļu uzlikšanu tādām sieviešu higiēnas precēm kā tamponi

12-09-2016 P8_DCL(2016)0089 Zaudējis spēku
Karima DELLI Linnéa ENGSTRÖM Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Molly SCOTT CATO Josep-Maria TERRICABRAS Ernest URTASUN Monika VANA Ángela VALLINA Merja KYLLÖNEN Laura AGEA Fabio Massimo CASTALDO Marisa MATIAS Eleonora EVI Anneliese DODDS
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 109 - 13-12-2016

Rakstiska deklarācija par viesnīcu uzkopšanas personāla darba apstākļiem Eiropas Savienībā

12-09-2016 P8_DCL(2016)0076 Zaudējis spēku
Tania GONZÁLEZ PEÑAS Enrique CALVET CHAMBON Brando BENIFEI Thomas HÄNDEL Siôn SIMON Laura AGEA Jean LAMBERT Kostadinka KUNEVA Ernest URTASUN Merja KYLLÖNEN Eleonora FORENZA
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 76 - 13-12-2016

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg