Please fill this field
Jytte GUTELAND Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Zviedrija - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Zviedrija)

Dzimšanas gads : , Brännkyrka

8. sasaukums Jytte GUTELAND

Politiskās grupas

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Zviedrija)

Biedrs

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Irānu
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Aizstājēja

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Juridiskā komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Juridiskā komiteja
  • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Savienības pesticīdu atļaušanas procedūras īpašā komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti

20-09-2017 ENVI_AD(2017)604565 PE604.565v05-00 ENVI
Jytte GUTELAND

Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/37/EK par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))

20-06-2017 JURI_AL(2017)606153 PE606.153v01-00 JURI
Jytte GUTELAND

Atzinums par juridisko pamatu Komisijas priekšlikumam attiecībā uz Direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

15-06-2017 JURI_AL(2017)604710 PE604.710v02-00 JURI
Jytte GUTELAND

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanas pienākumu pielāgošanu vides politikas jomā un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005

27-09-2018 JURI_AD(2018)626921 PE626.921v02-00 JURI
Heidi HAUTALA

ATZINUMS par plašsaziņas līdzekļu plurālismu un brīvību Eiropas Savienībā

01-03-2018 JURI_AD(2018)615361 PE615.361v02-00 JURI
Heidi HAUTALA

Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regulu (ES) Nr. 230/2014, ar ko izveido stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu (COM(2016)447 - 2016/0207(COD))

22-08-2017 JURI_AL(2017)592377 PE592.377v04-00 JURI
Jean-Marie CAVADA

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Īsas interpelācijas

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas īsas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 130.a pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus" (A8-0111/2019 - Milan Zver) SV

28-03-2019

. – Erasmus+ är en av EU:s mest positiva satsningar och vi anser att programmet bör ha en procentuellt större andel av budgeten. Men vi väljer att avstå, då vi anser att budgeten i sin helhet måste sänkas avsevärt med anledning av brexit. Parlamentets föreslagna ökning för Erasmus+ är för omfattande. Vi välkomnar dock särskilt att Erasmus föreslås bli mer tillgängligt.

Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) SV

27-03-2019

. – Vi valde att stödja betänkandet från Europaparlamentets utrikes- och utvecklingsutskott inför förhandlingarna om det nya instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI). Vi tycker att förslaget från utrikes- och utvecklingsutskotten bidrar till att förbättra kommissionens ursprungliga förslag, bland annat genom ett större fokus på att värna utvecklingssamarbete, satsa på miljö- och klimatarbete, främja ökad jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och demokrati. Vi tycker det är bra att utskotten ställer krav på att en högre andel av finansieringen ska följa OECD/DAC:s kriterier för offentligt utvecklingsbistånd och att de tydligt lyfter upp vikten av FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet.
Vad gäller betänkandets önskemål om ökad finansiering anser vi emellertid att EU:s totala budget ska minska i och med Storbritanniens utträde ur unionen, tvärtemot vad som presenterats av kommissionen när det gäller EU:s flerårsbudget för 2021–2027. Därför vill vi åter betona vår budgetrestriktiva hållning och understryka att vi inte vill ta ställning gällande några specificerade belopp. Även om vi ser ett tydligt mervärde i att satsa på utrikes-, utvecklings- och grannskapsområdena håller vi fast vid att ökade satsningar i EU:s budget ska kompenseras genom lämpliga besparingar inom lågprioriterade delar av budgeten.

Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) SV

27-03-2019

. – Vi socialdemokrater i Europaparlamentet valde att stödja betänkandet från utrikesutskottet inför förhandlingarna om utformningen av den nya perioden för instrumentet inför anslutningen, det så kallade IPA-instrumentet. Vi tycker att förslaget från utrikesutskottet bidrar till att förbättra kommissionens ursprungliga förslag, bland annat genom att arbetstagares rättigheter, miljö- och klimatarbetet, jämställdhet, barn, minoriteters rättigheter, personer med funktionsvariationer, vikten av den akademiska friheten och icke diskriminering lyfts tydligare in i förslaget. Vi ställer oss också mycket positiva till att instrumentet inför den nya programperioden har utformats med en högre grad av flexibilitet.
Vad det gäller budgetramen anser vi emellertid att EU:s totala budget ska minska i och med Storbritanniens utträde ur unionen, tvärtemot vad som presenteras av kommissionen när det gäller EU:s flerårsbudget för 2021–2027. Därför vill vi åter betona vår budgetrestriktiva hållning och understryka att vi inte vill ta ställning gällande några specificerade belopp. Även om vi ser ett tydligt mervärde i att satsa på utrikes-, utvecklings- och grannskapsområdena håller vi fast vid att ökade satsningar i EU:s budget ska kompenseras genom lämpliga besparingar inom lågprioriterade delar av budgeten.

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija kopīgi atbildes pasākumi Zikas vīrusam

06-06-2016 P8_DCL(2016)0060 Zaudējis spēku
Csaba MOLNÁR Miriam DALLI Simona BONAFÈ Biljana BORZAN Carlos ZORRINHO Birgit COLLIN-LANGEN Frédérique RIES Karin KADENBACH Jytte GUTELAND Christel SCHALDEMOSE Angélique DELAHAYE
Sākuma datums : 06-06-2016
Zaudē spēku : 06-09-2016
Parakstītāju skaits : 47 - 07-09-2016

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg