Please fill this field
Esteban GONZÁLEZ PONS Esteban GONZÁLEZ PONS
Esteban GONZÁLEZ PONS

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Priekšsēdētāja vietnieks

Spānija - Partido Popular (Spānija)

Dzimšanas gads : , Valencia

8. sasaukums Esteban GONZÁLEZ PONS

Politiskās grupas

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Priekšsēdētāja vietnieks

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Popular (Spānija)

Biedrs

 • 01-07-2014 / 11-11-2014 : Budžeta komiteja
 • 14-07-2014 / 31-01-2017 : Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Izraēlu
 • 12-11-2014 / 18-01-2017 : Konstitucionālo jautājumu komiteja
 • 16-09-2015 / 18-01-2017 : Budžeta komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Budžeta komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Konstitucionālo jautājumu komiteja

Aizstājējs

 • 01-07-2014 / 15-09-2015 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesiskums”

06-11-2018 BUDG_AD(2018)625492 PE625.492v02-00 BUDG
Esteban GONZÁLEZ PONS

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveidi ar mērķi stiprināt ES aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju

25-01-2018 BUDG_AD(2018)612357 PE612.357v02-00 BUDG
Esteban GONZÁLEZ PONS

ATZINUMS par Kopienas tālākajos reģionos reģistrēto zvejas flošu pārvaldību

07-03-2017 BUDG_AD(2017)595662 PE595.662v02-00 BUDG
Esteban GONZÁLEZ PONS

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesības un vērtības”

26-11-2018 BUDG_AD(2018)625488 PE625.488v03-00 BUDG
Jordi SOLÉ

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014

23-11-2018 BUDG_AD(2018)625572 PE625.572v02-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

ATZINUMS par Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējo pārskatīšanu

26-10-2016 BUDG_AD(2016)589457 PE589.457v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

Rezolūcijas priekšlikumi

Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Brīvības atņemšanas iestāžu sistēmas un apstākļi šajās iestādēs (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron) ES

05-10-2017

Estoy de acuerdo con la idea sustantiva de la Resolución del Parlamento Europeo sobre condiciones y sistemas penitenciarios, pero los apartados 21 y 29 no los podemos aceptar porque el acercamiento de presos es una historia vinculada al sufrimiento de muchas víctimas inocentes del fenómeno terrorista en España. Tampoco podemos olvidar que la política de dispersión de presos ha jugado un papel crucial para la derrota de la organización terrorista ETA.

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par Eiropas Augļu dienas noteikšanu

12-12-2016 P8_DCL(2016)0130 Zaudējis spēku
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO Paolo DE CASTRO Jasenko SELIMOVIC Nuno MELO Marijana PETIR Czesław Adam SIEKIERSKI Esther HERRANZ GARCÍA Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Gabriel MATO Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Santiago FISAS AYXELÀ Verónica LOPE FONTAGNÉ Carlos ITURGAIZ Francisco José MILLÁN MON Rosa ESTARÀS FERRAGUT Pilar del CASTILLO VERA Pilar AYUSO Francisco de Paula GAMBUS MILLET Florent MARCELLESI Esteban GONZÁLEZ PONS
Sākuma datums : 12-12-2016
Zaudē spēku : 12-03-2017
Parakstītāju skaits : 132 - 13-03-2017

Rakstiska deklarācija par diskrimināciju sportā

12-09-2016 P8_DCL(2016)0098 Zaudējis spēku
Santiago FISAS AYXELÀ Marc TARABELLA Virginie ROZIÈRE Hannu TAKKULA Bogdan Brunon WENTA Esteban GONZÁLEZ PONS Rosa ESTARÀS FERRAGUT Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Carlos ITURGAIZ Hugues BAYET Ivo BELET Soraya POST Ernest URTASUN José BLANCO LÓPEZ Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA
Sākuma datums : 12-09-2016
Zaudē spēku : 12-12-2016
Parakstītāju skaits : 76 - 13-12-2016

Rakstiska deklarācija par Eiropas kultūras veicināšanu

27-04-2016 P8_DCL(2016)0046 Zaudējis spēku
Maite PAGAZAURTUNDÚA María Teresa GIMÉNEZ BARBAT Esteban GONZÁLEZ PONS José BLANCO LÓPEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Santiago FISAS AYXELÀ Yana TOOM Eider GARDIAZABAL RUBIAL Fabio Massimo CASTALDO Isabella ADINOLFI
Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Parakstītāju skaits : 86 - 28-07-2016

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg