Please fill this field
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Spānija - Partido Socialista Obrero Español (Spānija)

Dzimšanas gads : , Madrid

8. sasaukums Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO

Politiskās grupas

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Socialista Obrero Español (Spānija)

Biedrs

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Čīles apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Aizstājēja

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Budžeta kontroles komiteja
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm
 • 08-10-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 05-05-2015 / 07-09-2015 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 10-04-2017 : Budžeta kontroles komiteja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 11-04-2017 / 01-07-2019 : Transporta un tūrisma komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus

Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu

11-02-2019 INTA_AD(2019)629557 PE629.557v05-00 INTA
Marietje SCHAAKE

ATZINUMS par ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu

25-06-2018 INTA_AD(2018)619164 PE619.164v02-00 INTA
Elsi KATAINEN

ATZINUMS par Eiropas Investīciju bankas finansiālo darbību gada pārskatu

24-11-2016 INTA_AD(2016)589330 PE589.330v03-00 INTA
Yannick JADOT

Rezolūcijas priekšlikumi

Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) ES

18-04-2019

La delegación socialista española ha votado a favor de la propuesta de Reglamento. El Parlamento y el grupo socialista han logrado introducir medidas interesantes en la propuesta presentada por la Comisión.
Los vehículos pesados son responsables de la cuarta parte de las emisiones totales de CO2 en carretera, tanto la UE como las Naciones Unidas en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible son consciente de la necesidad de la reducción del CO2 en la lucha contra el cambio climático.
La propuesta establece objetivos para la reducción del 15 % para 2025 para llegar a un 30 % en 2030, los vehículos profesionales como autobuses y remolques están exento hasta 2022.
Los socialistas celebramos todos los avances que las instituciones europeas hagan para mejorar la situación del medio ambiente y seguiremos trabajando para encontrar soluciones a uno de los mayores retos del siglo XXI.

Programma InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) ES

18-04-2019

Sobre la base del éxito de los dos primeros programas del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (también conocidos como plan Juncker o FEIE), la Comisión propuso para el próximo marco financiero, un nuevo programa llamado InvestEU.
A través de cuatro ejes (infraestructura sostenible, investigación, innovación y digitalización, pymes e inversión social) InvestEU movilizará más de 500 000 millones de euros de inversiones en la UE, de los cuales casi 16 000 millones se prevén en el presupuesto de la UE 2021-2027.
Nuestro grupo ha trabajado para conseguir que InvestEU sea un instrumento fuerte para la política de inversiones de la UE. que combine los diversos instrumentos financieros hasta ahora dispersos con el objetivo de optimizar el impacto de la inversión de la UE sobre el terreno.
El resultado de la negociación representa en sí un éxito, ya que hemos conseguido incluir nuestras prioridades, concretamente en relación con los objetivos (creación de empleo, objetivos de desarrollo sostenible, lucha contra el cambio climático, innovación, educación, cohesión económica, territorial y social, energía, infraestructuras...), la gobernanza y la rendición de cuentas.
Por todo ello la delegación socialista española en el Parlamento Europeo ha votado a favor.

Visaptverošs Eiropas Savienības satvars attiecībā uz endokrīniem disruptoriem (B8-0241/2019) ES

18-04-2019

Para garantizar una respuesta más firme del Parlamento Europeo a la estrategia de la Comisión, todos los grupos políticos han decidido trabajar juntos en un texto conjunto desde el principio, se trata de una propuesta de Resolución en respuesta a la estrategia de la Comisión Europea «Hacia un marco integral de la Unión Europea sobre los disruptores endocrinos»
La propuesta de Resolución responde a la estrategia de la Comisión al considerar que carece de ambición y no propone acciones concretas para abordar el problema de la identificación y posterior exclusión / eliminación de sustancias disruptoras endocrinas en sectores como juguetes, cosméticos o materiales en contacto con alimentos.
El reciente estudio «Interruptores endocrinos: de la evidencia científica a la protección de la salud humana», publicado por el Departamento de Política de los Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento, también ha servido de base para esta propuesta de Resolución.
Los socialistas españoles hemos apoyado esta propuesta de Resolución seguir impulsando una normativa seria en esta materia.

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Individuālie rezolūciju priekšlikumi

Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, kāda procedūra ir jāievēro. 143. pants

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par patērētāju aizsardzību saistībā ar zvejas un akvakultūras produktu marķēšanu

27-04-2016 P8_DCL(2016)0042 Zaudējis spēku
José BLANCO LÓPEZ Clara AGUILERA Isabelle THOMAS Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Izaskun BILBAO BARANDICA Renata BRIANO Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Ricardo SERRÃO SANTOS Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Nicola CAPUTO Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO Nicola DANTI
Sākuma datums : 27-04-2016
Zaudē spēku : 27-07-2016
Parakstītāju skaits : 51 - 27-07-2016

Rakstiska deklarācija par cieņpilnu mūža noslēgumu

05-10-2015 P8_DCL(2015)0055 Zaudējis spēku
Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO Gilles PARGNEAUX Virginie ROZIÈRE Marina ALBIOL GUZMÁN Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Frédérique RIES Ernest URTASUN Maria ARENA Enrique CALVET CHAMBON Julie WARD Elena VALENCIANO Sophia in 't VELD José BLANCO LÓPEZ Marie-Christine VERGIAT
Sākuma datums : 05-10-2015
Zaudē spēku : 05-01-2016
Parakstītāju skaits : 95 - 06-01-2016

Rakstiska deklarācija par almadrabu — zveju ar krātiņveida lamatām

07-09-2015 P8_DCL(2015)0035 Zaudējis spēku
Clara AGUILERA Marco AFFRONTE Izaskun BILBAO BARANDICA José BLANCO LÓPEZ Renata BRIANO Soledad CABEZÓN RUIZ Jonás FERNÁNDEZ João FERREIRA Eider GARDIAZABAL RUBIAL Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Ramón JÁUREGUI ATONDO Paloma LÓPEZ BERMEJO Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Ricardo SERRÃO SANTOS Ángela VALLINA Miguel VIEGAS
Sākuma datums : 07-09-2015
Zaudē spēku : 07-12-2015
Parakstītāju skaits : 81 - 08-12-2015

Deklarācijas

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg