Please fill this field
Johan VAN OVERTVELDT Johan VAN OVERTVELDT
Johan VAN OVERTVELDT

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa

Prezidija loceklis

Beļģija - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Beļģija)

Dzimšanas gads : , Mortsel

Sākums Johan VAN OVERTVELDT

Priekšsēdētājs

BUDG
Budžeta komiteja

Loceklis

CPCO
Komiteju priekšsēdētāju konference
ECON
Ekonomikas un monetārā komiteja

Aizstājējs

TRAN
Transporta un tūrisma komiteja
FISC
Nodokļu jautājumu apakškomiteja

Deputāta darbība pēdējā laikā

Eiropas Zāļu aģentūra (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares) NL

08-07-2021
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Inzake volksgezondheid steunt de N-VA het aanvullende optreden van de Unie en dringt ze aan op een betere samenwerking en coördinatie over de grenzen heen, met respect voor de bevoegdheid van de lid- en deelstaten. Wij zijn geen vragende partij voor een gezondheidsunie en al zeker niet voor een verdragswijziging terzake. De huidige COVID-19-pandemie toont evenwel aan dat een betere coördinatie tussen de lidstaten nodig is én ook mogelijk volgens het bestaande Verdrag.
In die context steunen wij de versterking van bestaande structuren zoals het EMA (Europees geneesmiddelenagentschap) en het ECDC (Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding). Dit valt absoluut te verkiezen boven de creatie van nieuwe instellingen.
Het voorstel verbreedt de actieradius van het EMA van geneesmiddelen naar medische hulpmiddelen. Het beoogt ook de samenwerking met het ECDC te verbeteren en heeft terecht aandacht voor het belang van cybersecurity.
Om al deze redenen steunt de N-VA het standpunt van het Parlement. Dat neemt niet weg dat bepaalden elementen (o.a. de databank) verder moeten worden uitgeklaard tijdens de onderhandelingen met de Raad in functie van werkbaarheid, uitvoerbaarheid en ook samenhang met de farmaceutische strategie.

Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2030. gadam (A9-0203/2021 - Grace O'Sullivan) NL

08-07-2021
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

De tekst van het Europees parlement bevat goede aanvullingen op het commissievoorstel, zeker inzake de strijd tegen biodiversiteitsverlies en de overgang naar een circulaire economie.
De tekst bevat echter ook problematische passages voor de N-VA. Ten eerste de verwijzing naar de verhoogde emissiereductiedoelstelling van minstens 55% tegen 2030. Bij de stemming over de klimaatwet hebben wij ons standpunt terzake duidelijk gemaakt en het belang van een impactanalyse op lidstaatniveau beklemtoond. Verder beoogt het parlement een transitie naar een economie gebaseerd op hernieuwbare energie. Studies van zowel de Commissie, het IPCC en het IEA zien echter allemaal een rol voor o.a. kernenergie bij het bereiken van klimaatneutraliteit. Ten derde zet het rapport zwaar in op systemische veranderingen. Op zich onderschrijven wij dit, maar steeds binnen het paradigma van de markteconomie. Voor ons moet het klimaatbeleid welvaart en concurrentiekracht centraal stellen. Grote transities hebben enkel kans op slagen binnen een groeimodel. Wij passen resoluut voor scenario’s van opoffering of “degrowth”. Ten vierde bevat het verslag veel verwijzingen naar de taxonomiewetgeving waarvan cruciale onderdelen nog moeten worden beslist. Tenslotte steunen wij de uitfasering van schadelijke subsidies maar lijken de vooropgestelde data weinig realistisch. Om deze redenen hebben wij ons onthouden bij de eindstemming.

Eiropadomes 2021. gada 24. un 25. jūnija sanāksmes secinājumi (debates) NL

07-07-2021 P9_CRE-PROV(2021)07-07(3-053-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg