Please fill this field
Željana ZOVKO Željana ZOVKO
Željana ZOVKO

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Horvātija - Hrvatska demokratska zajednica (Horvātija)

8. sasaukums Željana ZOVKO

Politiskās grupas

 • 24-10-2016 / 01-07-2019 : Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 24-10-2016 / 01-07-2019 : Hrvatska demokratska zajednica (Horvātija)

Biedrs

 • 21-11-2016 / 18-01-2017 : Attīstības komiteja
 • 21-11-2016 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu
 • 16-01-2017 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Attīstības komiteja

Aizstājēja

 • 09-11-2016 / 18-01-2017 : Ārlietu komiteja
 • 09-11-2016 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ārlietu komiteja
 • 31-01-2018 / 01-07-2019 : Cilvēktiesību apakškomiteja
 • 31-01-2018 / 01-07-2019 : Delegācija ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Kamerūna EN

18-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-18(4-097-0000)

Eiropas Robežu un krasta apsardze (debates) EN

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-402-0000)

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par starpposma ziņojumu par DFS 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos

17-10-2018 DEVE_AD(2018)626679 PE626.679v02-00 DEVE
Željana ZOVKO

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu

25-04-2018 DEVE_AD(2018)618133 PE618.133v02-00 DEVE
Željana ZOVKO

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem

14-11-2018 DEVE_AD(2018)627590 PE627.590v03-00 DEVE
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”

14-11-2018 DEVE_AD(2018)627607 PE627.607v02-00 DEVE
Lola SÁNCHEZ CALDENTEY

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām grozīšana

03-05-2017 DEVE_AD(2017)599579 PE599.579v02-00 DEVE
Florent MARCELLESI

Rezolūcijas priekšlikumi

Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Pārredzami un paredzami darba nosacījumi Eiropas Savienībā (A8-0355/2018 - Enrique Calvet Chambon) HR

15-11-2018

Prijedlogom Europske komisije Direktiva o pisanoj izjavi iz 1991. (91/533/EZ) nastoji se zamijeniti novim instrumentom kojim se osigurava transparentnost u pogledu radnih uvjeta te određena minimalna univerzalna prava za europske građane i radnike. Jedinstveno tržište nikada neće u potpunosti integrirano bez potpunog uvođenja i provedbe slobode kretanja radnika i minimalnih zajedničkih propisa o uvjetima rada.
Jasno je da Europa želi spriječiti sve vrste iskorištavanja i manjka zaštite radnika u novim, fleksibilnijim, maštovitijim i prilagodljivijim oblicima rada jer bi to bilo u suprotnosti s europskim socijalnim modelom. Novim oblicima rada ne bi se smjela dovesti u pitanje minimalna prava radnika na informiranost i transparentnost, no istodobno bi se trebala očuvati fleksibilnost i prilagodljivost. Treba pozdraviti i inicijativu Komisije kojom se želi pojasniti osobno područje primjene direktive uvođenjem definicije pojma „radnika” kojom će se utvrditi vrsta radnika na temelju ustaljene sudske prakse Suda Europske unije. Također se podrazumijeva da će države članice imati manje mogućnosti da iz područja primjene isključe radnike u povremenim i kratkoročnim radnim odnosima.
Sukladno navedenome, podržala sam izvješće Enriquea Calveta Chambona.

Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki) HR

15-11-2018

Poboljšanja i modernizacija željezničkog sektora trebaju ostati trajni ciljevi u ovom sektoru i zbog zaštite putnika, posebno u pogledu pružanja pomoći osobama sa smanjenom pokretljivošću ili s invaliditetom te u pogledu nadoknade u slučaju smetnji tijekom putovanja. Osposobljavanje osoblja ključno je za jamčenje primjerene i visokokvalitetne pomoći takvim osobama koja se prema potrebi pruža u doba kad željeznice prometuju i trebala bi biti besplatna.
Kako bi bio konkurentan, željeznički sektor potrošačima mora pružati izvrsne i moderne usluge po pristupačnim cijenama. Putnici u željezničkom prometu posebno cijene jedinstvene karte. Njihova je dostupnost ključna za povećanje privlačnosti željezničkog prometa. Međutim, uvođenje obvezne suradnje među poduzećima u području izdavanja karata nije dužnost zakonodavca. Pristup željezničkom prometu ne bi se trebao razlikovati od pristupa ostalim vrstama prometa. Kao i u sektoru zračnog prometa, u kojem nije propisano obvezno „dijeljenje”, željeznički prijevoznici trebali bi moći slobodno birati suradnike.
Naknade za kašnjenje željeznički prijevoznici putnicima moraju naknaditi osim u iznimnim situacijama više sile (vremenski uvjeti i prirodne katastrofe). Međutim, ovakva definicija „više sile” je manjkava jer ne obuhvaća druge stavke kao što je npr. terorizam te bi stoga trebala obuhvatiti „sve neočekivane okolnosti koje su izvan kontrole željezničkog prijevoznika”.
Sukladno navedenome, podržala sam izvješće Bogusława Liberadzkog.

Noturīgi organiskie piesārņotāji (A8-0336/2018 - Julie Girling) HR

15-11-2018

EU je zahvaljujući svojoj inovativnoj Uredbi REACH globalni predvodnik u području regulative o kemikalijama te stoga njegove odluke o sigurnosti kemikalija imaju dalekosežne posljedice. EU u tom području stoga ima odgovornu i ozbiljnu ulogu pa je primjereno voditi računa ne samo o tehničkim i znanstvenim aspektima novih prijedloga, već i o socioekonomskim učincima uvrštavanja tvari na popis postojanih organskih onečišćujućih tvari. Ključno je pobrinuti se za to da se sve mjere koje se poduzimaju kako bi se donijele odluke temelje na znanstvenim dokazima.
Izmjenama Uredbe o postojanim organskim onečišćujućim nastoji se pojasniti i ojačati novu ulogu ECHA-e, kako bi se zajamčilo da će se njezino stručno znanje u potpunosti iskoristiti pri donošenju budućih odluka o prijedlozima za uvrštenje na popis postojanih organskih onečišćujućih tvari. Kako bi se ECHA-i pružila potpora u novoj ulozi koja je za nju predložena, potrebno je pobrinuti se za to da zaključci do kojih dođe postanu dio svih postupaka donošenja odluka i da se njezine aktivnosti adekvatno financiraju.
Sukladno navedenome, podržala sam izvješće Julie Girling.

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg