Please fill this field
Bernd LANGE Bernd LANGE
Bernd LANGE

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Priekšsēdētāja vietnieks

Vācija - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Vācija)

Dzimšanas gads : , Oldenburg

8. sasaukums Bernd LANGE

Politiskās grupas

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Loceklis

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Vācija)

Priekšsēdētājs

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Biedrs

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komiteju priekšsēdētāju konference
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Starptautiskās tirdzniecības komiteja
 • 23-01-2017 / 01-07-2019 : Komiteju priekšsēdētāju konference

Aizstājējs

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus

Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses

25-06-2018 INTA_AD(2018)623690 PE623.690v02-00 INTA
Bernd LANGE

ATZINUMS par ES un ASV attiecību stāvokli

22-06-2018 INTA_AD(2018)620975 PE620.975v02-00 INTA
Bernd LANGE

NOSTĀJA GROZĪJUMU VEIDĀ par ES ārējās finansēšanas instrumentu īstenošanu: vidusposma novērtēšana 2017. gadā un turpmākā struktūra pēc 2020. gada

21-02-2018 INTA_AD(2018)616876 PE616.876v02-00 INTA
Bernd LANGE

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretāciju un īstenošanu

21-02-2018 INTA_AD(2018)615264 PE615.264v02-00 INTA
Bendt BENDTSEN

ATZINUMS par virzību uz Eiropas enerģētikas savienību

24-09-2015 INTA_AD(2015)560712 PE560.712v02-00 INTA
Klaus BUCHNER

ATZINUMS par Eiropas enerģētiskās drošības stratēģiju

16-04-2015 INTA_AD(2015)546894 PE546.894v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg