Evelyne GEBHARDT : 5. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Eiropas Sociālistu partijas grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Vācija)

Priekšsēdētāja vietniece 

  • 08-09-2000 / 14-01-2002 : Delegacija attiecibam ar Kinas Tautas Republiku

Biedrs 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Tieslietu un iekšeja tirgus komisija
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Pagaidu komiteja cilvēka genoma izpētei un citām jaunajām tehnoloģijām mūsdienu medicīnā
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Juridiskā un iekšējā tirgus komiteja
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku

Aizstājēja 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Pilsonu briviba un tiesibu, tieslietu un iekšlietu komisija
  • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Echelon pārtveršanas sistēmas pagaidu komiteja
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Pilsoņu brīvību un tiesību, tieslietu un iekšlietu komiteja

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Draft resolution On the patenting of human genes EN  
- B5-0651/2001  

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Kontakti