Evelyne GEBHARDT : 7. sasaukums 

Politiskās grupas 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Vācija)

Biedrs 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Aizstājēja 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Īpašā finanšu, ekonomikas un sociālās krīzes komiteja
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Īpašā komiteja organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos

all-activities 

Plenārsēdes debašu dokumenti 
Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus 
Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus 
Politiskās grupas atbildīgajā komitejā katram ziņojumam ieceļ ēnu referentus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar referentu, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Komitejas var atbildīgās komitejas ziņojuma vajadzībām sagatavot atzinumu par aspektiem, kas saistīti ar attiecīgās komitejas darbības jomu. Šādu atzinumu sagatavotāji ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu atzinuma sagatavotājiem. 56. pants, 57. pants, VI pielikums

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām  
- IMCO_AD(2013)519594 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem  
- IMCO_AD(2013)505986 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par Eiropas rūpniecības stiprināšanu konkurētspējas un ilgtspējības veicināšanai  
- IMCO_AD(2013)504038 -  
-
IMCO 

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus 
Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas aizsardzības tehnoloģisko un rūpniecisko bāzi  
- IMCO_AD(2013)516616 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, kas attiecas uz to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā  
- IMCO_AD(2013)496470 -  
-
IMCO 
ATZINUMS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2012. gada prioritāšu īstenošana  
- IMCO_AD(2012)496396 -  
-
IMCO 

Rezolūcijas priekšlikumi 
Deputāti var iesniegt individuālus rezolūciju priekšlikumus par jautājumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu. Šos priekšlikumus nosūta izskatīšanai atbildīgajā komitejā. Reglamenta 143. pants

Parlamentārie jautājumi 
Jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. Adresāti ir citas ES iestādes. Priekšsēdētāju konference lemj, vai un kādā secībā jautājumi tiek iekļauti plenārsēdes galīgajā darba kārtības projektā. 128. pants

Deklarācijas 

Finansiālo interešu deklarācija 

Kontakti