Please fill this field
Peter KOFOD Peter KOFOD
Peter KOFOD

Identitātes un demokrātijas grupa

Prezidija loceklis

Dānija - Dansk Folkeparti (Dānija)

Dzimšanas gads : , Bornholm

Sākums Peter KOFOD

Loceklis

LIBE
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
DANZ
Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi

Aizstājējs

INTA
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
EMPL
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
D-US
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Deputāta darbība pēdējā laikā

Konference par Eiropas nākotni (debates) DA

17-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-17(1-172-0000)
Plenārsēdes debašu dokumenti

ZIŅOJUMS par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Apvienotā Karaliste sāktu automatizētu apmaiņu attiecībā uz daktiloskopijas datiem

08-05-2020 A9-0100/2020 PE647.041v03-00 LIBE
Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot ēnu referenta pienākumus
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Budžeta grozījuma Nr. 1/2020 projekts: Palīdzība Grieķijai, reaģējot uz pieaugošo migrācijas spiedienu — Tūlītēji pasākumi saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu — Atbalsts atjaunošanai pēc zemestrīces Albānijā — Citas korekcijas DA

17-04-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Formålet med forslaget er at afsætte midler til dækning af behovene som følge af det øgede migrationspres i Grækenland, at afsætte midler til omgående forebyggelse af en yderligere forværring af covid-19-udbruddet og at afsætte midler til støtte for genopbygningen efter jordskælvet i Albanien.
Derudover foreslås der også̊ justeringer for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, Den Europæiske Anklagemyndighed, Den Europæiske Revisionsret og Ombudsmanden.
Dansk Folkeparti byder alle tiltag, der kan begrænse migrationspresset på Europas ydre grænser og sørge for flere hjemsendelser af migranter, velkommen.
Dansk Folkepartis delegation er dog af den overbevisning, at forslaget til ændringer i budgettet for 2020 indeholder mange forskellige tiltag, deriblandt tiltag, som vi ikke kan bakke op, og derfor valgte Dansk Folkepartis delegation at stemme blankt til forslaget.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg