Hélène LAPORTE
Hélène LAPORTE
Francija

Dzimšanas gads : , Villeneuve-sur-Lot

9. sasaukums Hélène LAPORTE

Politiskās grupas

 • 02-07-2019 / 28-07-2022 : Identitātes un demokrātijas grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

 • 02-07-2019 / 28-07-2022 : Rassemblement national (Francija)

Biedrs

 • 02-07-2019 / 15-09-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Budžeta komiteja
 • 16-09-2019 / 08-10-2019 : Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm
 • 09-10-2019 / 28-07-2022 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 14-09-2020 / 19-01-2022 : Nodokļu jautājumu apakškomiteja
 • 20-01-2022 / 28-02-2022 : Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
 • 20-01-2022 / 22-03-2022 : Nodokļu jautājumu apakškomiteja
 • 20-01-2022 / 28-07-2022 : Budžeta komiteja
 • 14-02-2022 / 06-03-2022 : Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
 • 17-02-2022 / 28-02-2022 : Ārlietu komiteja
 • 17-02-2022 / 28-07-2022 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
 • 17-02-2022 / 28-07-2022 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Aizstājēja

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Ekonomikas un monetārā komiteja
 • 02-07-2019 / 16-02-2022 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
 • 02-07-2019 / 28-07-2022 : Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)
 • 29-07-2019 / 28-07-2022 : Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā
 • 16-09-2019 / 08-10-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
 • 03-03-2020 / 11-02-2021 : Juridiskā komiteja
 • 14-09-2020 / 23-03-2022 : Īpašā komiteja attiecībā uz vēža uzveikšanu
 • 18-10-2021 / 28-07-2022 : Delegācija ES un Apvienotās Karalistes parlamentāro partnerattiecību asamblejā
 • 20-01-2022 / 20-03-2022 : Ekonomikas un monetārā komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Padomes lēmuma projektu par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko īsteno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kuka Salu valdību (2021–2024)

18-05-2022 BUDG_AD(2022)719778 PE719.778v03-00 BUDG
Niclas HERBST

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Iestādi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanai un groza Regulas (ES) Nr. 1093/2010, (ES) Nr. 1094/2010 un (ES) Nr. 1095/2010

17-05-2022 BUDG_AD(2022)719588 PE719.588v02-00 BUDG
Niclas HERBST

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (pārstrādāta redakcija)

17-05-2022 BUDG_AD(2022)719619 PE719.619v03-00 BUDG
Nils UŠAKOVS

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Individuālie rezolūciju priekšlikumi

Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 143. pantu ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz ES darbības jomu. Šajos rezolūcijas priekšlikumos ir pausta to deputātu nostāja, kuri tos iesnieguši. Pieņemamus priekšlikumus nodod izskatīšanai atbildīgajā komitejā, kas lemj, vai veikt turpmākas darbības attiecībā uz rezolūcijas priekšlikumu, un, ja jā, kāda procedūra ir jāpiemēro. Ja komiteja ir nolēmusi veikt turpmākas darbības attiecībā uz rezolūcijas priekšlikumu, sīkāka informācija ir sniegta šajā lapā zem attiecīgās rezolūcijas. 143. pants

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.