Please fill this field
Ivars IJABS Ivars IJABS
Ivars IJABS

“Renew Europe”

Loceklis

Latvija - Attīstībai/Par! (Latvija)

Dzimšanas gads : , Riga

Rakstiski balsojumu skaidrojumi Ivars IJABS

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Programma InvestEU (A9-0203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli)

09-03-2021

Laikā, kad dalībvalstu ekonomikas pieredz lielākos satricinājumus Eiropas Savienības pastāvēšanas vēsturē, mums ir jāsniedz skaidrs apliecinājums tam, ka ES ir gatava nodrošināt nepieciešamo atbalstu pandēmijas seku pārvarēšanai un piesaistīt ieguldījumus grūti finasējamās jomās.
Kā daļa no jaunā ES atveseļošanās plāna, programma Invest EU nodrošinās 400 miljardus eiro publiskā un privātā finansējuma stratēģiskiem ieguldījumiem, un novērsīs tirgus nepilnības situācijas, kad atsevišķās nozarēs finansējums trūks.
Programmas prioritātes ir ilgtspējīga infrastruktūra, pētniecība, atbalsts uzņēmējiem un sociālie ieguldījumi.

Savienības darbības programma veselības jomā 2021.–2027. gadam (programma “ES Veselība”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi)

09-03-2021

EU4Health programmas pieņemšana ir pirmais solis, lai kopīgi virzītos uz pilnīgas Eiropas veselības savienības ieviešanu blokā. Ar šo balsojumu mēs turpinām mūsu apņemšanos stiprināt dalībvalstu veselības sistēmu noturību pret plašiem satricinājumiem, kā arī sniedzam nepieciešamo atbalstu hronisko slimību izplatības mazināšanai, vienota ES vēža institūtu tīkla izveidei un plašākai piekļuvei reproduktīvo slimību aprūpei.
Lai gan šī vienošanās ir bezprecedenta sasniegums ES veselības jomā, likumdevējiem ir jāturpina debates par pārrobežu veselības draudiem un jāveicina vēl lielāku ES gatavību jaunu veselības izaicinājumu gadījumā.

Tiesības būt bezsaistē (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba)

21-01-2021

Attālināts darbs digitālajā vidē ir radījis pastāvīgas pieejamības kultūru, negatīvi ietekmējot darba ņēmēju darba un privātās dzīves līdzsvaru. Tā rezultātā ir pieaudzis to cilvēku skaits, kuri cieš no trauksmes, depresijas, emocionālas izdegšanas un citām slimībām.
Paužot atbalstu šai likumdošanas iniciatīvai, es prasu Eiropas Komisijai ierosināt likumisku ietvaru, kas pielāgotu esošās darba tiesību normas mūsdienu darba kultūrai. Ir jānosaka minimālās darba prasības, jāprecizē darba nosacījumi, darba laiks un pārtraukumi.
Tāpat aicinu Eiropas Savienības dalībvalstis jau tagad uzlabot nacionālās tiesību normas, nodrošinot darba ņēmējiem efektīvu darba tiesību aizsardzības mehānismu.

Efektīva politiskā ieguldījuma nodrošināšana, īstenojot Eiropas Kultūras mantojuma gadu (A9-0210/2020 - Dace Melbārde)

20-01-2021

Covid-19 pandēmijas laikā ir ievērojami samazinājušies ienākumi kultūras vietām, tieši ietekmējot pilnvērtīgu kultūras pieminekļu apsaimniekošanu un pienācīga atalgojuma nodrošināšanu nozarē strādājošajiem.
Es balsoju par šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai aicinātu Komisiju un dalībvalstis rast nepieciešamo finanšu atspaidu nozarei. Tāpat uzskatu, ka ir nepieciešams pārvērtēt esošo kultūras nozares finansēšanas modeli, mazinot komerciāli gūto ienākumu īpatsvaru ikgadējā resursu plānošanas periodā.

ES ūdens apsaimniekošanas jomas tiesību aktu īstenošana (B9-0401/2020)

17-12-2020

Ūdens kvalitāti regulējošie noteikumi nav pārskatīti jau 20 gadus. Jaunās direktīvas mērķis ir garantēt tīru krāna ūdeni visā Eiropas Savienībā, kā arī paredzēt plašāku ūdens pieejamību sabiedriskajās vietās.
“Right2Water” ir pirmā ES pilsoņu iniciatīva, kas pārtop tiesiskā regulējumā un paredz tīra dzeramā ūdens nodrošināšanu visiem ES iedzīvotājiem. Dzeramā ūdens direktīva nodrošinās ne tikai pilnīgāku pamattiesību ievērošanu, bet arī gluži praktiski samazinās piesārņojuma līmeni vidē mums apkārt.

Mediju brīvības stiprināšana: žurnālistu aizsardzība Eiropā, naida runa, dezinformācija un platformu nozīme (A9-0205/2020 - Magdalena Adamowicz)

25-11-2020

Mediju brīvība ir pamats mūsdienu demokrātiskajām iekārtām, tomēr atsevišķās ES dalībvalstīs varam ar bažām vērot centienus to graut. Lai aizsargātu ES vērtību fundamentālo pīlāru, Eiropas Parlaments rezolūcijā aicina pievērst īpašu uzmanību politiskajai ietekmei uz mediju brīvību, kā arī norāda uz nepieciešamību aizsargāt žurnālistus un valstiski ierobežot dezinformācijas izplatību informācijas telpā.
Es balsoju par šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai uzdotu Eiropas Komisijai veikt regulāras pārbaudes valdību centienos iejaukties mediju brīvībā, kā arī turpināt darbu pie stingrāka regulējuma izstrādes, kas novērstu nepatiesas informācijas izplatību tiešsaistē.

Jauna Eiropas industriālā stratēģija (A9-0197/2020 - Carlo Calenda)

25-11-2020

Ar šo balsojumu Eiropas Parlaments pauž skaidru nostāju — ES pilsoņi vēlas lielāku ES atbalstu dalībvalstu industriālajām nozarēm un to darbavietām. Pandēmijas radītā krīze rāda, ka ES ir nepieciešami finansiāli un regulatīvi instrumenti, lai efektīvāk risinātu līdzīgus ekonomikas šokus nākotnē.
Es atbalstīju šo ziņojumu, lai uzdotu Eiropas Komisijai pielāgot esošo industriālo stratēģiju, paredzot tūlītēju atbalstu ekonomikas atlabšanai un rīcības ietvaru ilgtermiņa digitālajām un zaļajām pārmaiņām.

Bezpajumtniecības problēmas risināšana Eiropas Savienībā (B9-0363/2020)

23-11-2020

Bezpajumtnieku skaits Eiropas Savienībā ir audzis par 70 % pēdējo 10 gadu laikā.
Cenšoties ierobežot straujo koronavīrusa izplatību, ES valstu valdības aicināja iedzīvotājus palikt mājās un atturēties no pārmērīgas socializēšanās. Diemžēl šie risinājumi nebija iespējami personām bez pastāvīgas dzīvesvietas.
Tādēļ, lai risinātu mūsdienu sociālos izaicinājumus, es atbalstīju Eiropas Parlamenta rezolūciju, uzdodot Eiropas Komisijai izstrādāt rīcības ietvaru bezpajumtniecības novēršanai līdz 2030. gadam. Eiropas Parlaments aicina ES dalībvalstis nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem un atbalstīt bezpajumntieku integrāciju darba tirgū.

ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveide (A9-0170/2020 - Michal Šimečka)

07-10-2020

Eiropas Savienībā ir jāpastāv efektīvam veidam, kā uzraudzīt un novērst ES vērtību pārkāpumus tās dalībvalstīs. Ar šo rezolūciju Eiropas Parlaments prasa Eiropas Komisijai izstrādāt aizsardzības mehānismu, kas novērstu pretēju ES līgumiem valstu rīcību, kā arī stiprinātu un aizsargātu pastāvošās demokrātijas iekārtas nākotnē.
Nespēja risināt izaicinājumus laicīgi var radīt arvien plašāku vērtību polarizāciju Eiropas Savienībā, kas, savukārt, ilgtermiņā grautu ES konstitucionālos pamatus. Mūsu uzdevums ir aizsargāt Eiropas Savienības pilsoņus un to tiesības, vēršoties pret ļaunprātīgu uzurpēšanos varai ES dalībvalstīs.

Eiropas Klimata akts (A9-0162/2020 - Jytte Guteland)

07-10-2020

Eiropas Parlamentam ir jābūt ambiciozam un jāvada cīņa pret klimata pārmaiņām Eiropā. Šajā balsojumā es atbalstu Eiropas Komisijas ierosinājumu ar likumu noteikt datumu Eiropas Savienības mērķim kļūt par klimatam neitrālu teritoriju, kā arī uzsveru nepieciešamību ievērot Parīzes vienošanās atrunāto ceļa karti attiecībā uz izmešu mērķtiecīgu samazināšanu nākotnē.
Tāpat es aicinu palielināt klimata likuma projektā atrunāto izmešu samazinājumu līdz 2030. gadam no 55% līdz 65%, kā arī Komisiju izstrādāt juridiski saistošus priekšlikumus, īstenojot Klimata likumā paredzētās pārmaiņas.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg