Lūdzam aizpildīt šo lauku
Ivars IJABS Ivars IJABS
Ivars IJABS

“Renew Europe”

Loceklis

Latvija - Attīstībai/Par! (Latvija)

Dzimšanas gads : , Riga

Rakstiski balsojumu skaidrojumi Ivars IJABS

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi (A9-0045/2021 - Bogusław Liberadzki)

29-04-2021

Neatkarīgi no pārvietošanās veida pasažieru tiesībām ir jātiek efektīvi aizsargātām. Līdzīgi kā tas ir lidojumu atcelšanas vai kavēšanās gadījumos, turpmāk iedzīvotājiem, arī pārvietojoties ar vilcienu, tiks nodrošināti visaptveroši zaudējumu kompensēšanas mehānismi. Ar šo balsojumu Eiropas Parlaments apstiprina noteikumus, kas ne tikai padarīs ceļošanu ērtāku katram no mums, bet arī veicinās iedzīvotāju pārvietošanos videi draudzīgākā veidā.

Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide - noteikumi, kas reglamentē dalību programmā un tās rezultātu izplatīšanu (A9-0122/2021 - Dan Nica)

27-04-2021

Programmas “Apvārsnis Eiropa” pieņemšana ir svarīgs solis Eiropas Savienības ceļā uz pilnīgu saimnieciskās darbības dekarbonizēšanu. Līdz šim vēl nepieredzēti lielais Eiropas Savienības finansējums zinātnei ne tikai nodrošinās nepieciešamo finansējumu pašiem zinātniekiem, bet arī atbalstīs mazos un vidējos uzņēmumus vidējā termiņā. Turpmāko 6 gadu laikā Eiropas zinātnes un inovāciju sektoram tiks atvēlēti 94 miljardi eiro, lai risinātu tādus globālus jautājumus kā klimata pārmaiņas, digitalizācija un koronavīrusa pandēmijas pārvarēšana.

Programma InvestEU (A9-0203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli)

09-03-2021

Laikā, kad dalībvalstu ekonomikas pieredz lielākos satricinājumus Eiropas Savienības pastāvēšanas vēsturē, mums ir jāsniedz skaidrs apliecinājums tam, ka ES ir gatava nodrošināt nepieciešamo atbalstu pandēmijas seku pārvarēšanai un piesaistīt ieguldījumus grūti finansējamās jomās.
Kā daļa no jaunā ES atveseļošanās plāna, programma InvestEU nodrošinās 400 miljardus eiro publiskā un privātā finansējuma stratēģiskiem ieguldījumiem, un novērsīs tirgus nepilnības situācijas, kad atsevišķās nozarēs finansējums trūks.
Programmas prioritātes ir ilgtspējīga infrastruktūra, pētniecība, atbalsts uzņēmējiem un sociālie ieguldījumi.

Savienības darbības programma veselības jomā 2021.–2027. gadam (programma “ES Veselība”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi)

09-03-2021

programmas pieņemšana ir pirmais solis, lai kopīgi virzītos uz pilnīgas Eiropas veselības savienības ieviešanu blokā. Ar šo balsojumu mēs turpinām mūsu apņemšanos stiprināt dalībvalstu veselības sistēmu noturību pret plašiem satricinājumiem, kā arī sniedzam nepieciešamo atbalstu hronisko slimību izplatības mazināšanai, vienota ES vēža institūtu tīkla izveidei un plašākai piekļuvei reproduktīvo slimību aprūpei.
Lai gan šī vienošanās ir bezprecedenta sasniegums ES veselības jomā, likumdevējiem ir jāturpina debates par pārrobežu veselības apdraudējumiem un jāveicina vēl lielāka ES gatavība jaunu veselības izaicinājumu gadījumā.

Tiesības būt bezsaistē (A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba)

21-01-2021

Attālināts darbs digitālajā vidē ir radījis pastāvīgas pieejamības kultūru, negatīvi ietekmējot darba ņēmēju darba un privātās dzīves līdzsvaru. Tā rezultātā ir pieaudzis to cilvēku skaits, kuri cieš no trauksmes, depresijas, emocionālas izdegšanas un citām slimībām.
Paužot atbalstu šai likumdošanas iniciatīvai, es prasu Eiropas Komisijai ierosināt likumisku ietvaru, kas pielāgotu esošās darba tiesību normas mūsdienu darba kultūrai. Ir jānosaka minimālās darba prasības, jāprecizē darba nosacījumi, darba laiks un pārtraukumi.
Tāpat aicinu Eiropas Savienības dalībvalstis jau tagad uzlabot nacionālās tiesību normas, nodrošinot darba ņēmējiem efektīvu darba tiesību aizsardzības mehānismu.

Efektīva politiskā ieguldījuma nodrošināšana, īstenojot Eiropas Kultūras mantojuma gadu (A9-0210/2020 - Dace Melbārde)

20-01-2021

Covid-19 pandēmijas laikā ir ievērojami samazinājušies ienākumi kultūras vietām, tieši ietekmējot pilnvērtīgu kultūras pieminekļu apsaimniekošanu un pienācīga atalgojuma nodrošināšanu nozarē strādājošajiem.
Es balsoju par šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai aicinātu Komisiju un dalībvalstis rast nepieciešamo finanšu atspaidu nozarei. Tāpat uzskatu, ka ir nepieciešams pārvērtēt esošo kultūras nozares finansēšanas modeli, mazinot komerciāli gūto ienākumu īpatsvaru ikgadējā resursu plānošanas periodā.

ES ūdens apsaimniekošanas jomas tiesību aktu īstenošana (B9-0401/2020)

17-12-2020

Ūdens kvalitāti regulējošie noteikumi nav pārskatīti jau 20 gadus. Jaunās direktīvas mērķis ir garantēt tīru krāna ūdeni visā Eiropas Savienībā, kā arī paredzēt plašāku ūdens pieejamību sabiedriskajās vietās.
“Right2Water” ir pirmā ES pilsoņu iniciatīva, kas pārtop tiesiskā regulējumā un paredz tīra dzeramā ūdens nodrošināšanu visiem ES iedzīvotājiem. Dzeramā ūdens direktīva nodrošinās ne tikai pilnīgāku pamattiesību ievērošanu, bet arī gluži praktiski samazinās piesārņojuma līmeni vidē mums apkārt.

Mediju brīvības stiprināšana: žurnālistu aizsardzība Eiropā, naida runa, dezinformācija un platformu nozīme (A9-0205/2020 - Magdalena Adamowicz)

25-11-2020

Mediju brīvība ir pamats mūsdienu demokrātiskajām iekārtām, tomēr atsevišķās ES dalībvalstīs varam ar bažām vērot centienus to graut. Lai aizsargātu ES vērtību fundamentālo pīlāru, Eiropas Parlaments rezolūcijā aicina pievērst īpašu uzmanību politiskajai ietekmei uz mediju brīvību, kā arī norāda uz nepieciešamību aizsargāt žurnālistus un valstiski ierobežot dezinformācijas izplatību informācijas telpā.
Es balsoju par šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai uzdotu Eiropas Komisijai veikt regulāras pārbaudes valdību centienos iejaukties mediju brīvībā, kā arī turpināt darbu pie stingrāka regulējuma izstrādes, kas novērstu nepatiesas informācijas izplatību tiešsaistē.

Jauna Eiropas industriālā stratēģija (A9-0197/2020 - Carlo Calenda)

25-11-2020

Ar šo balsojumu Eiropas Parlaments pauž skaidru nostāju — ES pilsoņi vēlas lielāku ES atbalstu dalībvalstu industriālajām nozarēm un to darbavietām. Pandēmijas radītā krīze rāda, ka ES ir nepieciešami finansiāli un regulatīvi instrumenti, lai efektīvāk risinātu līdzīgus ekonomikas šokus nākotnē.
Es atbalstīju šo ziņojumu, lai uzdotu Eiropas Komisijai pielāgot esošo industriālo stratēģiju, paredzot tūlītēju atbalstu ekonomikas atlabšanai un rīcības ietvaru ilgtermiņa digitālajām un zaļajām pārmaiņām.

Bezpajumtniecības problēmas risināšana Eiropas Savienībā (B9-0363/2020)

23-11-2020

Bezpajumtnieku skaits Eiropas Savienībā ir audzis par 70 % pēdējo 10 gadu laikā.
Cenšoties ierobežot straujo koronavīrusa izplatību, ES valstu valdības aicināja iedzīvotājus palikt mājās un atturēties no pārmērīgas socializēšanās. Diemžēl šie risinājumi nebija iespējami personām bez pastāvīgas dzīvesvietas.
Tādēļ, lai risinātu mūsdienu sociālos izaicinājumus, es atbalstīju Eiropas Parlamenta rezolūciju, uzdodot Eiropas Komisijai izstrādāt rīcības ietvaru bezpajumtniecības novēršanai līdz 2030. gadam. Eiropas Parlaments aicina ES dalībvalstis nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem un atbalstīt bezpajumntieku integrāciju darba tirgū.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg