Please fill this field
Ivars IJABS Ivars IJABS
Ivars IJABS

“Renew Europe”

Loceklis

Latvija - Attīstībai/Par! (Latvija)

Dzimšanas gads : , Riga

Rakstiski balsojumu skaidrojumi Ivars IJABS

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

ES demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma izveide (A9-0170/2020 - Michal Šimečka)

07-10-2020

Eiropas Savienībā ir jāpastāv efektīvam veidam, kā uzraudzīt un novērst ES vērtību pārkāpumus tās dalībvalstīs. Ar šo rezolūciju Eiropas Parlaments prasa Eiropas Komisijai izstrādāt aizsardzības mehānismu, kas novērstu pretēju ES līgumiem valstu rīcību, kā arī stiprinātu un aizsargātu pastāvošās demokrātijas iekārtas nākotnē.
Nespēja risināt izaicinājumus laicīgi var radīt arvien plašāku vērtību polarizāciju Eiropas Savienībā, kas, savukārt, ilgtermiņā grautu ES konstitucionālos pamatus. Mūsu uzdevums ir aizsargāt Eiropas Savienības pilsoņus un to tiesības, vēršoties pret ļaunprātīgu uzurpēšanos varai ES dalībvalstīs.

Eiropas Klimata akts (A9-0162/2020 - Jytte Guteland)

07-10-2020

Eiropas Parlamentam ir jābūt ambiciozam un jāvada cīņa pret klimata pārmaiņām Eiropā. Šajā balsojumā es atbalstu Eiropas Komisijas ierosinājumu ar likumu noteikt datumu Eiropas Savienības mērķim kļūt par klimatam neitrālu teritoriju, kā arī uzsveru nepieciešamību ievērot Parīzes vienošanās atrunāto ceļa karti attiecībā uz izmešu mērķtiecīgu samazināšanu nākotnē.
Tāpat es aicinu palielināt klimata likuma projektā atrunāto izmešu samazinājumu līdz 2030. gadam no 55% līdz 65%, kā arī Komisiju izstrādāt juridiski saistošus priekšlikumus, īstenojot Klimata likumā paredzētās pārmaiņas.

Drošības tīkls ES programmu līdzekļu saņēmēju aizsardzībai: DFS ārkārtas rīcības plāna izstrāde (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques)

13-05-2020

Nākamā daudzgadu budžeta pieņemšanu nedrīkst atlikt bezgalīgi — tas ir jāpieņem nekavējoties. Lai gan Eiropas Parlaments apzinās nacionālo dalībvalstu izaicinājumus Covid-19 pandēmijas ietvaros, mēs aicinām Eiropas Komisiju tuvākajā laikā iesniegt priekšlikumus ES finansējuma nepārtrauktībai arī pēc 2020. gada.
Liela daļa ES iedzīvotāju un arī dalībvalstu infrastruktūras ir tieši atkarīgas no Eiropas Savienības budžeta finansējuma. Priekšlikumos ir jāparedz drošības tīkla izveidošana, lai līdz jaunā daudzgadu budžeta pieņemšanai turpinātos ES budžeta programmas un budžeta izdevumi būtu paredzami pārejas posmā.
Priekšlikumu apstiprināšana ļaus ES dalībvalstīm ne tikai vienoti cīnīties ar koronavīrusa radītajām sekām, bet arī veicinās dalībvalstu ekonomiku atveseļošanos pēc krīzes, negraujot kopējo bloka konkurētspēju globālā mērogā. Tāpat drošības tīkla izveidošana nodrošinās nepārtrauktus kohēzijas fonda tiešmaksājumus, kas neļaus palielināties dalībvalstu ekonomiskajai nevienlīdzībai.
Ar savu balsojumu es atbalstīju šīs rezolūcijas pieņemšanu.

Riepu marķēšana: degvielas patēriņa efektivitāte un citi būtiski parametri (A9-0094/2020 - Henna Virkkunen)

13-05-2020

Eiropas Savienība (ES) ir vienmēr iestājusies par patērētāju tiesībām. Saskaņā ar šiem noteikumiem riepu ražotājiem tiek uzdots marķēt savu produktu, lai informētu pircēju par riepu energoefektivitāti, saķeri slapjā laikā un radīto trokšņu līmeni.
 
Šīs regulas mērķis ir mainīt patērētāju paradumus, kā arī samazināt riepu radīto vides piesārņojumu. Ceļa transportam veidojot 22 % CO2 emisiju ES, noteikumos paredzētās izmaiņas palīdzēs sasniegt Parīzes nolīgumā atrunātās valstu saistības.
 
Tāpat marķējumos norādītā informācija ļaus patērētājiem veikt pārdomātākus pirkumus. Augstāka riepu energoefektivitāte nozīmē arī mazāku degvielas patēriņu, kas savukārt samazina iedzīvotāju pārvietošanās izdevumus.
 
Es atbalstīju šo Eiropas Komisijas priekšlikumu, aizstāvot patērētāju intereses un iestājoties par tīrāku vidi mums apkārt.

Koordinēta ES rīcība Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai

17-04-2020

Es atbalstīju šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai pieprasītu papildu finansējumu ekonomikas atveseļošanās un atjaunošanas kopīgajiem centieniem Eiropas Savienībā.
Rezolūcijas teksts aicina Komisiju un Padomi palielināt Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, kā arī pārdalīt esošo finansējumu no ES fondiem un citiem finanšu instrumentiem, lai izveidotu dalībvalstīm nepieciešamo atveseļošanās obligāciju fondu.
Tāpat rezolūcijas teksts aicina izveidot pastāvīgu Eiropas sistēmu bezdarba pārapdrošināšanai un ES Covid-19 solidaritātes fondu. Atvēlētais finansējums atbalstītu dalībvalstu veselības aprūpes nozares, kā arī veidotu tās noturīgākas nākotnē.

Regula, ar kuru groza daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam

16-04-2020

Es balsoju par šīs regulas pieņemšanu, lai atbalstītu Eiropas Komisijas centienus mazināt Covid-19 uzliesmojuma radītās sekas Eiropas Savienības (ES) saimnieciskajā darbībā un atbrīvotu 3 miljardus eiro palīdzības sniegšanai dalībvalstīm.
Šīs regulas apstiprināšana ļauj Eiropas Komisijai pārskatīt ES daudzgadu budžetu (2014-2020), lai, pārdalot finansējumu, novirzītu papildus līdzekļus repatriācijas izdevumiem, atbalstītu dalībvalstu veselības sistēmas un veidotu kopīgus Eiropas medicīnas preču krājumus.

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. pantu: Savienības kopīgu interešu projektu saraksts (B9-0091/2020)

12-02-2020

Es balsoju pret šīs rezolūcijas pieņemšanu, tādējādi atbalstot Eiropas Komisijas pieņemto 2019. gada 31. oktobra Savienības kopīgo interešu projektu sarakstu.
Šajā sarakstā iekļautie projekti veicinās Eiropas iekšējā enerģijas tirgus attīstību un nodrošinās tam ilgtermiņa stabilitāti. Lai gan es atbalstu gāzes radīto emisiju samazinājumu, tūlītēja parēja uz klimatam neitrāliem enerģijas ieguves avotiem nav iespējama. Eiropas Savienības plānotie atbalsta pasākumi gāzes energostaciju izbūvei ļaus ievērojami samazināt radīto vides piesārņojumu un būs saskaņā ar Eiropas Savienības noteikto mērķi līdz 2030. gadam samazināt emisijas par 70 %.

Automatizēti lēmumu pieņemšanas procesi: patērētāju tiesību aizsardzības un preču un pakalpojumu brīvas aprites nodrošināšana (B9-0094/2020)

12-02-2020

Es atbalstīju šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai aicinātu Eiropas Komisiju izstrādāt priekšlikumus, kā novērst vai mazināt drošības riskus patērētājiem, un pasargātu tos no diskriminācijas, ko radītu neregulēta mākslīgā intelekta attīstība Eiropas Savienībā.
Ir jāpārskata vai jāpielāgo esošie noteikumi, iekļaujot tajos mākslīgā saprāta tehnoloģijas un skaidrojot iedzīvotājiem un ražotājiem to tiesības un pienākumus, ieviešot vai mijiedarbojoties ar automatizētiem lēmumu pieņemšanas procesiem.
Ar šo balsojumu es aicinu saglabāt patērētāju tiesības izvēlēties, vai personas datus apstrādā mākslīgā saprāta tehnoloģija, un uzsveru nepieciešamību izstrādāt monitoringa struktūras, kas radītās kļūdas novērstu.

Ierosinātais mandāts sarunām par jaunām partnerattiecībām ar Apvienoto Karalisti un Ziemeļīriju (B9-0098/2020)

12-02-2020

Es balsoju par šīs rezolūcijas pieņemšanu, lai atbalstītu Eiropas Komisijas sarunu pamata uzstādījumus un uzsvērtu Eiropas Parlamenta nostāju, turpinot pārrunas par asociācijas līguma noteikumiem.
Lai gan mēs vēlamies redzēt Eiropas Savienību cieši sadarbojamies ar Lielbritāniju, tās izstāšanās no valstu bloka vairs nenodrošinās tai automātisku un pilnīgu pieeju ES vienotajam tirgum un muitas savienībai. Tas savukārt nozīmē, ka Lielbritānijai būs jāpārstrādā savi tiesību akti, lai saskaņā ar ES normatīviem tie atbilstu godīgas konkurences principiem, kā arī aizstāvētu darbinieku tiesības un vides aizsardzību.
Tāpat es prasu garantijas sarunu procesos, nodrošinot iedzīvotāju tiesības uzturēšanās un brīvas pārvietošanās jomā.

Kopējs lādētājs mobilajām radioiekārtām (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020)

30-01-2020

. – Es atbalstīju Eiropas Parlamenta rezolūciju par kopēju lādētāju mobilajām radioiekārtām, lai aicinātu Eiropas Komisiju turpināt darbu pie kopēja lādētāja standarta izstrādes, kā arī uzdotu uzņēmumiem lādētājus tirgot atsevišķi no pašām ierīcēm. Rezolūcijas mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, kā arī praktiski atvieglot pilsoņu ikdienu. Vēlos kliedēt bažas un apliecināt, ka Eiropas Savienības kopīgie centieni neierobežos inovācijas šajā nozarē. Eiropas Parlaments ir uzdevis Eiropas Komisijai izstrādāt ietvaru, kas sniegs tehnoloģiju uzņēmumiem nepieciešamo platformu, lai ļautu turpināt darbu pie jauna lādētāja izstrādes.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg