Please fill this field
Miroslav RADAČOVSKÝ Miroslav RADAČOVSKÝ
Miroslav RADAČOVSKÝ

Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Slovākija - Independent (Slovākija)

Dzimšanas gads : , Lutina

Sākums Miroslav RADAČOVSKÝ

Loceklis

IMCO
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
D-RU
Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā
D-MD
Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā
DEPA
Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā

Aizstājējs

AFET
Ārlietu komiteja

Deputāta darbība pēdējā laikā

Eiropadomes 2020. gada 17.-21. jūlija ārkārtas sanāksmes secinājumi (B9-0229/2020) SK

23-07-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Vo štvrtok sa konalo hlasovanie o Záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020.
Európsky parlament prijal uznesenie, s obsahom ktorého nesúhlasím.
Podľa zakladajúcich zmlúv majú jednotlivé inštitúcie EÚ právomoci a majú viesť trialógy. Pričom platí, že do právomocí si nemôžu zasahovať. Toto pravidlo je chránené aj Súdnym dvorom EÚ.
Z obsahu vyplýva, že Európsky parlament zdôrazňuje neochotu nechať sa vydierať. Súhlasím s tým, že pozícia EP je dôležitá pri odsúhlasení záverečných účtov, keďže toto je jedinou právomocou, kde má EP silnejšie postavenie ako Rada EÚ. Lenže ak EP nie je ochotný nechať sa vydierať, je otázne, prečo pristupuje k takémuto správaniu, dalo by sa povedať, aj obdobným spôsobom voči Rade a celkovo voči Európskej rade a Komisii.
Nemohol a nechcel som sa tohto zúčastniť. A to aj napriek tomu, že celá dohoda nie je pre Slovenskú republiku taká výhodná, ako to niektorí avizujú, budem dúfať, že obsah budúcej bude pre našu vlasť podstatne výhodnejší.

Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes (A9-0124/2020 - José Gusmão) SK

10-07-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov som svojím hlasom podporil, keďže súčasná situácia v dôsledku pandémie COVID-19, ktorá bude mať vážny a dlhotrvajúci vplyv na trhy práce v Únii, sociálnu spravodlivosť a pracovné podmienky, si vyžaduje bezprecedentnú úroveň opatrení s cieľom podporiť zamestnanosť, stimulovať hospodárstvo a posilniť priemyselnú štruktúru. Sú potrebné rozhodné opatrenia na ochranu podnikov a pracovníkov pred okamžitou stratou zamestnania a príjmu a na pomoc pri zvládaní hospodárskeho a sociálneho šoku z krízy a na zabránenie masívnym stratám pracovných miest a hlbokej recesii.
Vlády členských štátov musia podporovať Európsku zelenú dohodu, Európsky pilier sociálnych práv, revidovanú Európsku sociálnu chartu. Politiky v oblasti udržateľného rozvoja a vzhľadom na vzájomnú prepojenosť medzi členskými štátmi sa musia riadiť tak, aby ich vykonávanie v členských štátoch a Únii prinášali prospech všetkým občanom. Výsledný súbor koordinovaných európskych a vnútroštátnych politík a reforiem by mal byť vhodným súborom udržateľných politík v oblasti hospodárstva a zamestnanosti, vďaka ktorému by sa mali dosiahnuť pozitívne vedľajšie účinky a zvrátiť tendenciu obmedzovania pôsobnosti kolektívneho vyjednávania, pretože len nezávislosť a sloboda vo vyjednávaní pre odbory zaručuje spravodlivé podmienky pre zamestnancov.

2020. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts "Atbalsta turpināšana bēgļiem un uzņēmējkopienām, reaģējot uz Sīrijas krīzi Jordānijā, Libānā un Turcijā" (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) SK

10-07-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Utečenecká kríza, ktorá sa od roku 2015 tiahne našimi životmi, médiami a politickými kompromismi, dodnes nemá vyvrcholenie v podobe upokojenia situácii na postihnutom území. Väčšina utečencov, ktorí sú kresťanského vierovyznania, sa nachádza na území Turecka, ktoré sa zaviazalo sa o nich postarať. Táto pomoc bola dohodnutá s EÚ, ktorá sa kvôli bezpečiu svojich vlastných občanov dohodla s Tureckom. Táto dohoda sa týka rozdelenia úloh medzi tieto dva subjekty: Turecko poskytuje svoje územie, infraštruktúru vrátane úradníkov, policajtov, zdravotníkov, učiteľov a EÚ bude tieto úlohy monitorovať a spolufinancovať.
Uznesenie Európskeho parlamentu navrhovalo uvoľniť 538.000.000,- Eur, čo sa na prvý pohľad zdá veľa. Táto čiastka je však prerozdelená medzi 1.700.000 utečencov, čo na mesiac predstavuje 26 eur na utečenca. Táto suma je nielen na stravu, ubytovanie, ale aj zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, policajných zložiek, ktoré udržiavajú poriadok, učiteľov a školiteľov, ktorí sa snažia o vzdelávanie detí a časť tejto hotovosti sa poskytuje rodinám utečencom, ktorých deti navštevujú školu namiesto práce.
Napriek vyššie uvedenému som sa rozhodol toto uznesenie nepodporiť. Pokým Turecko bezo zvyšku nedokáže, že tieto finančné prostriedky zabezpečujúce dôstojný život najmä kresťanských utečencov sú vynaložené na účel, na ktoré boli určené bez najmenšieho tieňa defraudácie, nie som ochotný dať k takémuto uzneseniu súhlas.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg