Please fill this field
Sunčana GLAVAK Sunčana GLAVAK
Sunčana GLAVAK

Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

Locekle

Horvātija - Hrvatska demokratska zajednica (Horvātija)

Dzimšanas gads : , Čakovec

Sākums Sunčana GLAVAK

Locekle

AFET
Ārlietu komiteja
DSEE
Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu

Aizstājēja

ENVI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
D-US
Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

Deputāta darbība pēdējā laikā

Izmeklēšanas atsākšana pret Čehijas premjerministru saistībā ar ES līdzekļu nepareizu lietošanu un iespējamu interešu konfliktu (B9-0192/2020) HR

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Transparentno korištenje sredstava fondova EU-a je jedan od načina zaštite financijskih interesa Unije. Sustavi upravljanja i kontrole financijskih kretanja za cilj imaju izbjegavanje sukoba interesa.
Budući da je nužno jačanje preventivnih mjera, podržavam uspostavu aktivnog izbjegavanja sukoba interesa. Relevantni podaci koji se tiču financiranja iz javnih sredstava moraju biti dostupni široj javnosti.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

2019. gada ziņojums par banku savienību (A9-0026/2020 - Pedro Marques) HR

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Postignut je napredak u provedbi bankovne unije, posebno u pogledu smanjenja rizika, međutim, treba se naglasiti da je potrebno ostvariti daljnji napredak, posebno u pogledu podjele rizika.
Udio loših kredita za koje su dužnici važne institucije smanjio se za više od polovice od početka bankovnog nadzora ESB-a, u razdoblju od studenoga 2014. do lipnja 2019.
Potrebna je veća transparentnost bankovnog nadzora radi jačanja povjerenja tržišta kapitala i financijskih tržišta, poduzeća i građana. Također, potrebno je povećati nastojanja da se usklade aktivnosti financijskog tržišta s ciljevima održivosti i ekološkim, društvenim i upravljačkim kriterijima, ističući pritom središnju ulogu europskih nadzornih tijela u tim ciljevima. Bankovna unija bi se trebala dovršiti uspostavom potpuno objedinjenog sustava osiguranja depozita kako bi se deponenti zaštitili od poremećaja u bankovnom sustavu i kako bi se osiguralo povjerenje deponenata i ulagača diljem bankovne unije.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

2021. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) HR

19-06-2020
Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Europska unija se suočava s neočekivanom krizom globalnog karaktera uzrokovanom pandemijom virusa COVID-19.
Uobičajeni proračun nije dostatan za potpuni oporavak Europe zbog čega proračun za 2021. godinu treba biti ambiciozan s naglaskom na ublažavanje učinaka krize, a isti se treba temeljiti na zelenom planu i digitalnoj transformaciji.
Budući da je solidarnost jedan od stupova EU-a, nijedna država ne treba biti prepuštena sama sebi u procesu financiranja plana oporavka. Nacionalni programi oporavka se ne mogu financirati samo dugom, stoga je neophodno masovno ulaganje iz proračuna Unije zbog čega smatram da je proračun kao takav bitan dio europskog plana oporavka.
U skladu sa svime navedenim, podržavam ovo izvješće.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg