Please fill this field
Monika BEŇOVÁ Monika BEŇOVÁ
Monika BEŇOVÁ

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

Locekle

Slovākija - SMER-Sociálna demokracia (Slovākija)

Dzimšanas gads : , Bratislava

8. sasaukums Monika BEŇOVÁ

Politiskās grupas

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa - Locekle

Partejiskā piederība attiecīgā valstī

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : SMER-Sociálna demokracia (Slovākija)

Biedrs

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Aizstājēja

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija attiecībām ar Izraēlu
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Galvenās Parlamenta veiktās darbības

Plenārsēdes debašu dokumenti

Runas, kas teiktas, uzstājoties plenārsēdē, un rakstiski paziņojumi saistībā ar plenārsēdes debatēm 204. pants un 171. panta 11. punkts.

Ziņojumi, kas sagatavoti, pildot referenta pienākumus

Parlamenta atbildīgā komiteja ieceļ referentu ziņojuma sagatavošanai par likumdošanas vai budžeta priekšlikumu vai citiem jautājumiem. Sagatavojot ziņojumu, referenti var apspriesties ar attiecīgajiem ekspertiem un ieinteresētajām personām. Referenti ir atbildīgi arī par kompromisa grozījumu izstrādi un sarunām ar ēnu referentiem. Komitejās pieņemtos ziņojumus pēc tam izskata un par tiem balso plenārsēdē. 55 pants

Atzinumi, kas sagatavoti, pildot ēnu atzinuma sagatavotāja pienākumus

Politiskās grupas ieceļ ēnu atzinuma sagatavotājus, lai sekotu darba gaitai un, apspriežoties ar atzinuma sagatavotāju, teksta izstrādē nonāktu pie kompromisa. 215 pants

ATZINUMS par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

29-02-2016 LIBE_AD(2016)575096 PE575.096v04-00 LIBE
Monica MACOVEI

ATZINUMS par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

24-02-2016 LIBE_AD(2016)575094 PE575.094v02-00 LIBE
Monica MACOVEI

ATZINUMS par Eiropas Policijas akadēmijas 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

19-02-2016 LIBE_AD(2016)575088 PE575.088v02-00 LIBE
Monica MACOVEI

Rezolūcijas priekšlikumi

Rezolūciju priekšlikumus par aktuāliem jautājumiem iesniedz pēc komitejas, politiskās grupas vai vismaz 5 % deputātu pieprasījuma, un par tiem balso plenārsēdē. 132. pants, 136. pants, 139 pants, 144. pants

Mutiski jautājumi

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētus mutiski atbildamus jautājumus, kuriem seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 136. pants

Plašas interpelācijas

Eiropas Komisijai, Padomei vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim adresētas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates, var iesniegt komiteja, politiskā grupa vai vismaz 5 % Parlamenta deputātu. 139 pants, III pielikums

Citas Parlamenta veiktās darbības

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Deputāti var iesniegt rakstisku skaidrojumu par savu balsojumu plenārsēdē. 194. pants

Pieprasījums atcelt Georgios Epitideios imunitāti (A8-0185/2019 - Angel Dzhambazki) SK

04-04-2019

V tomto prípade ide o žiadosť o zrušenie imunity poslanca Európskeho parlamentu.

Pieprasījums atcelt Lampros Fountoulis imunitāti (A8-0183/2019 - Angel Dzhambazki) SK

04-04-2019

V tomto prípade ide o žiadosť o zrušenie imunity poslanca Európskeho parlamentu.

Pieprasījums atcelt Eleftherios Synadinos imunitāti (A8-0184/2019 - Angel Dzhambazki) SK

04-04-2019

V tomto prípade ide o žiadosť o zrušenie imunity poslanca Európskeho parlamentu.

Rakstiski jautājumi

Deputāti var adresēt Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim noteiktu skaitu jautājumu, uz kuriem jāatbild rakstiski. 138. pants, III pielikums

Rakstiskās deklarācijas (līdz 2017. gada 16. janvārim)

**Šis instruments kopš 2017. gada 16. janvāra vairs nepastāv**. Rakstiskā deklarācija bija paredzēta iniciatīvas paušanai ES kompetencē esošā jautājumā. Deputātiem bija iespējams 3 mēnešu laikā pievienot tai savu parakstu.

Rakstiska deklarācija par svina izmantošanas novēršanu

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Zaudējis spēku
Monika BEŇOVÁ Tibor SZANYI Davor ŠKRLEC Nessa CHILDERS Ivan JAKOVČIĆ József NAGY Zigmantas BALČYTIS Biljana BORZAN Karin KADENBACH Nikos ANDROULAKIS Tomáš ZDECHOVSKÝ Jan KELLER Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Jo LEINEN Michèle RIVASI Bogusław LIBERADZKI Sergei STANISHEV Stanislav POLČÁK Margrete AUKEN Marc TARABELLA
Sākuma datums : 03-10-2016
Zaudē spēku : 03-01-2017
Parakstītāju skaits : 94 - 04-01-2017

Rakstiska deklarācija par vienotu cīņu pret terorismu

11-04-2016 P8_DCL(2016)0028 Zaudējis spēku
József NAGY Monika BEŇOVÁ Tomáš ZDECHOVSKÝ Ruža TOMAŠIĆ Tomasz Piotr PORĘBA Adam GIEREK Ivan ŠTEFANEC Alessandra MUSSOLINI Salvatore Domenico POGLIESE Elisabetta GARDINI Edward CZESAK
Sākuma datums : 11-04-2016
Zaudē spēku : 11-07-2016
Parakstītāju skaits : 71 - 12-07-2016

Rakstiska deklarācija par darbaspēka brīvu pārvietošanos Eiropā

07-09-2015 P8_DCL(2015)0036 Zaudējis spēku
Maria GRAPINI Viorica DĂNCILĂ Silvia COSTA Miriam DALLI Monika BEŇOVÁ Marlene MIZZI Olga SEHNALOVÁ Miltiadis KYRKOS Evelyne GEBHARDT Theresa GRIFFIN Daniel BUDA Ramona Nicole MĂNESCU Renate WEBER Norica NICOLAI Iliana IOTOVA
Sākuma datums : 07-09-2015
Zaudē spēku : 07-12-2015
Parakstītāju skaits : 135 - 08-12-2015

Deklarācijas

Ar parakstu apliecinātas un datētas deklarācijas oriģināls glabājas Eiropas Parlamenta arhīvā.

Kontakti

Bruxelles

Strasbourg